Diskusní fórum

stop

Anonymům!!!

Motto: Anonym není partnerem do diskuse ! Anonym  slouží k vyhrocení situace a jeho názory jsou pro ostatní bezcenné!

Nechceme dále snášet útoky anonymních přispěvatelů, kteří uráželi občany tak, aby jim  znechutili zajímat se o dění ve Velké Chuchli! Takovým „lidem“ chceme ukázat, že nepatří do společnosti slušných lidí!  Všichni víme, že se většinou  jednalo o podporovatele dnešního vedení naší MČ Velká Chuchle! Tito lidé systematicky od roku 2006 vyhrocovali situaci na diskusních fórech. Zde všude tito jedinci dokázali své příspěvky využívat  k  zesměšňování a urážení podepsaných pisatelů! Jejich  názory byli poté představovány  jako názor většiny!

Již nechceme jednotlivce, kteří dokáží  psát  pod několika zástupnými jmény!

Každý má právo na svobodný projev! Ten projev ovšem nesmí být anonymní!  

PRAVIDLA DISKUSE

Cílem tohoto Diskusního fóra je poskytnout široký prostor pro  názory a vyjádření všem lidem, kteří mají skutečný zájem na zkvalitňování života v Malé a Velké Chuchli! Všichni takoví by se na tomto DF měli cítit zcela svobodně. DF jim za tím účelem poskytuje možnost necenzurovaně se vyjadřovat ke všem problémům a zároveň umožňuje o nich diskutovat s ostatními.

Pro udržení serióznosti a hodnověrnosti DF je potřeba dodržovat pouze jedno základní pravidlo:

Pravidlo sdělení skutečné identity diskutujícího. Tedy žádní anonymové či používání zástupných vymyšlených jmen. Jen člověk, který se identifikuje, může za obsah svých článků plně zodpovídat a v případě, kdy by odporovaly zákonům a morálce společnosti, nést patřičnou odpovědnost a následky.

Jak se tedy za těchto podmínek do Diskusního fóra zapojit?

Stačí když nám nás kontaktujete na emailu chuchleweb@chuchleweb.cz a vše zařídíme.

10 Responses to Diskusní fórum

 1. Jiří Kodet napsal:

  Rád bych otevřel diskuzi na téma pronájmu obecních pozemků u Vltavy na 20 let pro účel vybudování střediska plážových sportů a s tím spojenou VÝSTAVBOU NUTNÉHO ZÁZEMÍ. Je pro mě nepochopitelné, proč jde naše zastupitelstvo proti všem – viz opačný postup sousedních Lahoviček v textu níže – a především proti vlastním občanům žijícím v nechráněné části kolem závodiště. Rád bych se dozvěděl, jestli ZMČ konzultovalo záměr před odhlasováním pronájmu pozemků s příslušným odborem Prahy 16, MHMP a Povodím Vltavy. Podle dostupných zápisů není našim zastupitelům známa ani dispozice posledního návrhu sportoviště.

  Záznam z jednání Lahovice – Lahovičky ze dne 4. února 2014 (Chuchli zastupoval Ing. Kozický)

  Protipovodňová opatření (část záznamu)

  a) Vyčištění koryta řeky Vltavy – diskuse o udržování Vltavy. Dle informací od Ing. Friedla se bude realizovat čištění v lokalitě Radotínský přístav, koryto v oblasti Lahoviček je průtočné a bez nánosů. Potřeba dodržovat plavební hloubku 2,10m u Lahoviček. Odstranění dalších nánosů pouze po rozhodnutí příslušného povodňového orgánu. APP se bude obracet na tyto povodňové orgány napřímo.

  b) Odstranění hal Červených a ODTĚŽENÍ ZEMINY NA PŮVODNÍ ÚROVEŇ – VÝZNAMNÉ ZHORŠOVÁNÍ POVODŇOVÝCH STAVŮ, odstranění černých staveb, možná směna pozemků. Aktivně řeší kancelář náměstka primátora Hl. m. Prahy. MHPM nabízí současnému provozovateli jiné pozemky směnou, či odkoupením stávajících. Byla vyjádřena jednoznačná shoda na odstranění hal všemi diskutujícími. Finální úprava koryta může být následně předmětem návrhu změny Metropolitního plánu. APP může svoji představu předložit samostatně.

  c) Rozšíření koryta pod Modřanským jezerem – snaha o zvýšení kapacity koryta nebo co nejvíce přiblížení původnímu stavu koryta. Jedná se o pravý soutok Berounky a Vltavy při povodni. Původní projekt byl v nesouladu s Územním plánem hl. m. Prahy, je proto potřeba zvážit jeho úpravu v dané lokalitě. Zástupce Velké Chuchle přednesl NESOUHLASNÉ STANOVISKO K PROJEKTU. Ostatní městské části vyjádřily vesměs souhlas se zkapacitněním koryta pod „Modřanským jezem“. Proběhla diskuse na téma roztříštěnosti samosprávných celků s ohledem na katastrální územní celky, kdy spolu jednotlivé OBECNÍ SAMOSPRÁVY MINIMÁLNĚ KOMUNIKUJÍ o změnách, které mohou negativně ovlivňovat ostatní městské části (netýká se pouze MČ Pha 16, ale i MČ Pha 4 a12). Nutná bližší spolupráce s povodňovými orgány samosprávných celků.

  d) Vyhloubení koryta pro odtok osmi kanálů – návrh pro vytvoření jednotlivých ostrůvků, problém s majetkoprávními vztahy (plynovod, finance), reakce PRO rozšířit koryto, projev aktivity na příslušných místech správným směrem, ochrana přírody

  e) Zvýšení informovanosti obyvatel při hrozícím nebezpečí záplav – sirény nefungovaly – nebylo nic slyšet, systém je zastaralý ještě z roku 1997, rozpracovaná studie po částech přehledů kde co fungovalo, informace musí přijít z ORP, žádost o informovanost minimálně 24hodin předem. Špatné krizové řízení na MČ Praha Zbraslav při začátku povodně 2013. Zástupci MHMP vysvětlili, že informace charakteru včasného varování nejsou v působnosti krizového štábu MHMP, ale v řízení krajů a IZS. Praktická funkce včasného varování neexistuje a krizové řízení štábu MHMP pouze reaguje na aktuální stav ohrožení obyvatelstva a majetku v katastru obce. Jiné řešení není z pohledu zákona možné.

  f) Projekt Zdravá Vodpočívárna, oblast Hodkovičky, dochází k navyšování terénu, cca o 2m, přestože se jedná o průtočné záplavové území. Diskuse na toto téma byla předčasně ukončena bez závěru a řešení.

  Celý záznam zde: http://www.lahovicky.cz/products/zaznam-z-jednani-ze-dne-4-unora-2014/

  Související odkazy: http://www.lahovicky.cz/products/setkani-se-zastupci-magistratu-nad-problematikou-lahovicek-a-lahovic/
  (začátek odkazu:)
  9. února 2013
  Vážení sousedé,
  Rádi bychom Vás informovali o jednání, které se uskutečnilo v úterý 4. února 2014 v naší budově na Strakonické ulici č.p. 125. Toto setkání zorganizovala rada naší asociace s cílem prodiskutovat problematiku Lahoviček a Lahovic nejen se zástupci Magistrátu, ale i se starosty okolních městských částí. Milým překvapením pro nás všechny byla velice početná účast ze strany Magistrátu hl.m. Prahy. Jednání se osobně zúčastnil pan primátor RNDr. Tomáš Hudeček Ph.D., I. náměstek primátora Jiří Vávra, ředitel odboru bezpečnosti a krizového řízení Ing. Josef Juránek a poradce pana Vávry ohledně problematiky protipovodňových opatření Ing. Pavel Uher. Dalším zajímavým hostem byl Ing. Jan Papež, předseda České protipovodňové asociace. Naše pozvání přijal také ředitel závodu Dolní Vltava, Ing. Jiří Friedel. Početná byla také účast z okolních městských částí. Za Zbraslav se schůze zúčastnil pan starosta Ing. Aleš Háněl MBA. a paní místostarostka MUDr. Alexandra Klímová. Z Radotína přijel pan starosta Mgr. Karel Hanzlík s oběma svými místostarosty a tajemníkem úřadu. VELKOU CHUCHLI PAK REPREZENTOVAL ZÁSTUPCE STAROSTY, ING. DANIEL KOZICKÝ.
  (Poznámka: nenacházím v zápisech pověření od ZMČ)

  http://www.agris.cz/clanek/183288

  Závěr z webu http://www.lahovicky.cz:

  „Samostatné spravování obce zastupitelstvem neznamená, že by zvolené zastupitelstvo a představitelé obce stáli nad společenství těch, kteří je k výkonu správy zvolili. Ti, kdo obec spravují, neměli by ztratit ani na okamžik ze zřetele, že nejsou majiteli obce a že správa obce není poručníkováním těch, kteří obec tvoří.“
  (viz citace z nálezu Ústavního soudu ČR ze dne 28.6.2012)

  • Jiří Kodet napsal:

   Text uvedený za písmenem B2 se v zápisech opakuje o až do konce Melicharova funkčního období. Na rozdíl od Radotína, tedy díky Melicharovi, z pohledu Komise … nejsou v Chuchli jiné nedostatky PPO k dořešení, nebylo požádáno o žádné doplnění ani nebyla podána žádost o žádnou dotaci.

   B1 Městská část Praha – Radotín
   • Starosta Hanzlík žádá KOMISI dopisem č.j. 12600/Ing.Bou/2014, aby se znovu vyjádřila k záměru MČ na výstavbu lokálních PPO v lokalitě Šárovo kolo. Původní projekt KOMISE doporučila přepracovat. Znovu předložený, přepracovaný projekt odpovídá požadavkům KOMISE . Ta jej znovu posoudila a se souhlasem předsedy doporučila k realizaci. KOMISE souhlasí s poskytnutím účelové dotace v roce 2015 nebo s financováním této stavby z prostředků hl.m.Prahy. Celkové rozpočtové náklady
   Tajemník KOMISE vyzval MČ P16 k předložení žádosti o poskytnutí účelové dotace.

   B2 Velká Chuchle

   1. Odstranění nepovolených staveb v levobřežní inundaci Vltavy v Chuchli a Lahovicích na pozemcích pana Červeného ,pana Pipoty a MČ Praha Velká Chuchle.

   Žádné nové informace od SVM HMP nejsou.

   2. Rozšíření koryta Vltavy na levém břehu – OTV HMP vyzval Výzkumný úkol Stavební fakulty ČVUT k předložení nabídky na tuto akci.

 2. Vladimír Kozák napsal:

  Místostarosta Kozický (ČSSD)o popisovaném jednání včetně přijatých závěrů nikoho neinformoval, především pak Zastupitelstvo obce! (viz např. i Zápisy ze zasedání ZMČ.

  Nejspíš byl na jednání jako partyzán odbojové skupiny „Melichar, Kozický a spol.“ – bez pověření obce a bez následné zpětné vazby, tj. informace o jednání směrem m občanům a především nevědomému Zastupitelstvu!Inu, NEHODÍCÍ INFORMACE SE NESDĚLUJÍ – budou přeci brzy nové volby…..
  Partyzán Kozický proto „přišel, viděl, mlčel a ZVÍTĚZIL!(Ale kde zůstal zastupitel a místostarosta ….?)

  P.S.je to jako s Tunelem (nebo „tunelem“?).Chuchelákům se řekne pouze to, co se partyzánům hodí – na objektivitě nezáleží! Jen nám naši již zrealizovanou pravdu usnesením 6ti hlasů zastupitelstva následně potvrďte, vy nevědomci (občané)v našem referendu ……

 3. Jiří Kodet napsal:

  Velké podpory od voličů se v letošních komunálních volbách dostalo křížkováním kandidátům za TOP 09 pánům R. Maříkovi, který přeskočil lídra TOPky p. Kotála a dvojku p. Petra a dále panu M. Šimkovi, který z pátého místa na kandidátce získal od voličů křížkováním druhé křeslo za uvedenou stranu v ZMČ.

  Tak věřme, že důvěru voličů nezklamou postoupením svých mandátů náhradníkům s výrazně menším počtem hlasů.

 4. Jiří Špaňhel napsal:

  Jen trochu historie
  1. Dopravní studie za 200000,-Kč kdo ji zadal a kdo prosazoval,vše co se událo na Mezichuchlelské a Radotínské je zde popsáno
  2.O problematice přejezdu a křižovatky jsme psali už v Chucheláci trochu jinak č.6 a dalších
  3. Křižovatka u Startu má několik dočasných kolaudačních rozhodnutí, které končí 31.10.2014!!! Psali jsme i na možnost přehradit přejezd panely!!!
  4. Nechť pan Melichar a Kozický předloží dopis či zápis z jednámí na TSK (potažmo MHMP)jak hájili zavedení dopravních opatření na Radotínské či Mezichuchelské.
  5.Radotínská ulice je i misto křižovatky u Staropramenu, kde nehody jsou na denním pořádku. Pouze populismus p.Melichara
  6.Proč koalice sedmi v čele s P.Melicharem neřešila celou problematiku na zastupitelstvech a raději řešili příspěvek na struny,likvidaci zahrádkářské kolonie ve prospěch Sederminu a.j.
  7.p.Vokurka sice hezky pláče, ale co opravdu udělal pro Chuchli, kromě snahy tahat kostlivce ze skříní.
  8.p.Melichar se zasadil o další dvě krizová místa a to zatáčku v Malé Chuchli u NAVY centra a připojení na Strakonickou, kde v pátek večer byla fronta až k Albionu.
  9.Vše je zapříčiněno čtyřletým neřešením problému železničního přejezdu. Koalice sedmi vše řešila až vyřešila k naší spokojenosti????
  10. Tak vše dopadne, když si někdo chodí na úřad pouze pro výplatu!?

  • Jiří Kodet napsal:

   Vlož mi to, prosím, jako článek a trochu uprav, zvýrazni atd. v okénku to moc nejde, díky. JK

   Dostihová bude neprůjezdná od 1. května

   Naše nové zastupitelstvo schválilo na zasedání dne 15. 12. 2014 usnesení ohledně zjednosměrnění části Dostihové podle návrhu společnosti InterCora a tím dopomohlo splnit podmínku č. 43 pro vydání stavebního povolení Hornbach.

   Pro obyvatele Velké Chuchle to přinese nemalé problémy a především těm z dolní části to omezí práva na snadné dopravní spojení se zbytkem obce a odtud dál. Na druhou stranu by to nám obyvatelům podél Dostihové přineslo klid na této silnici, kdyby – kdyby nešlo jen a jen o frašku na několik měsíců, maximálně 1 roku. Po zahájení výstavby mimoúrovňového křížení železnice bude nutno totiž uzavřít část Mezichuchelské a tím logicky zpět otevřít Dostihovou nejen pro současný provoz, ale navíc převezme i provoz z Mezichuchelské (tak snad nic nebude :-)).

   MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI ODBOR VÝSTAVBY, DOPRAVY A ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ODDĚLENÍ DOPRAVY

   InterCora, spol. s r.o., s.r.o., Ing. Ivan Hlaváček, IČO 47714018, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň-Severní Předměstí

   Váš dopis zn./ze dne Sp.zn.: 020331/14/OVDŽP/Mj Vyřizuje Praha 30.12.2014 Č.j.: 004233/15/OVDŽP Jan Martínek 12.03.2015

   VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

   Oznámení o návrhu opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek

   Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, jako příslušný silniční správní úřad podle ust. § 124 odst. 6 , zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o silničním provozu“) a vyhlášky č.55/2000 Sb. hl. m. Prahy, kterou se vydává Statut hl.m.Prahy, ve znění pozdějších předpisů zahájil dne 30.12.2014 na základě žádosti právnické osoby InterCora, spol. s r.o., s.r.o., Ing. Ivan Hlaváček, IČO 47714018, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň-Severní Předměstí IČ: 47714018 řízení o návrhu opatření obecné povahy podle ust. § 171 a násl. § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“) a podle § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu a vyhlášky č. 30/2001 Sb., kterou se provádí zákon o silničním provozu, předkládá návrh opatření obecné povahy pro stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích,spočívající v umístění dopravního značení a zařízení na místní komunikaci Dostihová ,Starolázeňská v rozsahu : ul. Dostihová – zjednosměrnění komunikace směrem od křižovatky u železničního přejezdu k ul. Starolázeňská dle přiložené dokumentace, která je nedílnou součástí tohoto stanovení, za níže uvedených podmínek pro jejích realizaci:

   a) K osazení dopravního značení a zařízení vydala vyjádření PČR, Krajské ředitelství policie, OSDP, odd. dopravního inženýrství, čj.:KRPA-433154-4/ČJ-2014-0000DŽ ze dne 3.3.2015, které je jedním z podkladů tohoto řízení
   b) Dopravní značky musí být v reflexním provedení v základní velikosti. Veškeré dopravní značení bude osazeno na odpovídajících nosičích. Umístěním dopravního značení nesmí být narušeno vnímání dopravní situace v této lokalitě.
   c) Instalace a umístění dopravního značení bude provedeno tak, aby nebránilo provádění údržby na dotčených komunikacích.
   d) Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, si vyhrazuje právo toto stanovení úpravy provozu na pozemních komunikacích změnit, upravit, doplnit, popřípadě zrušit, bude- .j. 004233/15/OVDŽP str. 2 li si to vyžadovat veřejný zájem nebo v případě ,že dopravní značení bude umístěno v rozporu se stanovenými podmínkami.
   e) Instalace dopravního značení v ul.Dostihová bude provedena po dohodě s jejím vlastníkem (správcem) tzn.TSK hl.m.Prahy.
   f) Instalace dopravního značení a zařízení bude provedena v termínu od 1.5.2015

   V souladu s ust. § 172 odst.4 správního řádu, může KDOKOLI k návrhu uplatnit písemné připomínky, jestliže se domnívá, že jeho práva a povinnosti mohou být tímto opatřením přímo dotčeny.

   V souladu s dikcí ust. § 172 odst. 5 správního řádu mohou k tomuto návrhu podat písemné odůvodněné námitky vlastníci nemovitostí, jejichž práva, povinnosti nebo zájmy mohou být tímto návrhem přímo dotčeni. Připomínky a námitky proti návrhu lze podat u Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí, Václava Balého 23, Praha 5-Radotín.

   Úřad městské části Praha 16, odbor výstavby, dopravy a životního prostředí ve smyslu ust. § 172 odst. 1 správního řádu

   v y z ý v á

   dotčené osoby, aby k návrhu opatření podávaly připomínky nebo námitky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění tohoto návrhu.

   Odůvodnění:
   Návrh na stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci, který se týká částečného zjednosměrnění ulice Dostihová předkládá žadatel InterCora, spol. s r.o., s.r.o., Ing. Ivan Hlaváček, IČO 47714018, Lochotínská 1108/18, 301 00 Plzeň-Severní Předměstí z důvodu zvýšení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu v křižovatce ulic Radotínská –Dostihová – Mezichuchelská -Starochuchelská umístěné v blízkosti železničního přejezdu. Úpravou dojde ke zjednodušení křižovatky zamezením vjezdu do ní z ulice Dostihová.
   Jan Martínek vedoucí oddělení dopravy

   Obdrží: InterCora, spol. s r.o., s.r.o., IDDS: 75rcd3d sídlo: Lochotínská č.p. 1108/18, Severní Předměstí, 301 00 Plzeň 1 dotčené orgány : Policie ČR, Krajské ředitelství Police HMP, OSDP, odd. dopravního inženýrství, IDDS: rkiai5y sídlo: P.O. Box 51, 140 21 Praha 4 ostatní: TSK hl.m.Prahy, Řásnovka 770/8,110 15,Praha 1 Městská část Praha Velká Chuchle ,U Skály 262,Praha 5 podle § 25 správního řádu doručení veřejnou vyhláškou – vyvěšením na úřední desce Úřadu Městské části Praha 16 Václava Balého 23, 153 00 Praha 5, Úřadu Městské části Praha Velká Chuchle, U Skály 262 , 159 00 Praha 5.

   Vyjádření policie + plánek najdete na odkazu:

   http://www.praha16.eu/Verejna-vyhlaska-Velka-Chuchle.html

   • Jiří Kodet napsal:

    Dva roky po povodni 2013 Chuchle ještě nepožádala MHMP o rozšíření rozsahu a především o financování dostavby protipovodňové ochrany Velké Chuchle, ZMČ starostu k takovému úkolu nepověřilo. Minulé zastupitelstvo si za zavládnutí povodně přidělilo velké finanční odměny, ale tím to zřejmě skončilo.

    Se současným starostou S. Freslem jsme sepsali nedostatky včetně vzájemné shody na vybudování odtokového kanálu vody z oblasti závodiště podél východní paty náspu Strakonické silnice do potoka. Dne 10. června mne pan starosta Fresl písemně e-mailem ujistil, že zpracované připomínky k PPO zašle na magistrát.

    Události z června 2013 si dovolím k dvouletému výročí připomenout článkem zveřejněném v ChTJ č. 15:

    Povodeň pohledem
    z chráněného území
    28. 6. 2013

    Našim hasičům přispěchaly na pomoc sbory z okolních obcí s velkými čerpadly, kterými
    přes Strakonickou odčerpávaly vodu k Vltavě. Bez jejich solidární pomoci by tady i přes nedávno
    zkolaudovanou protipovodňovou ochranu zaplavila spodní vztlaková voda většinu
    domů, prognóza odborníků byla až jeden metr. Kdyby ty sbory z okolních obcí musely být
    nasazeny někde jinde, tak bychom tady nejspíš byli zaplaveni mnohem výš.

    Po vybudování protipovodňové ochrany se oproti roku 2002 vztlak spodní vody nijak neomezil,
    jen se změnily směry a reakce spodních vod. Letošní povodeň podle mého názoru,
    jak jsem připomínkoval k ÚMČ, prokázala neodkladnou nutnost vybudovat dešťovou kanalizaci
    s čerpací stanicí či stanicemi, které by i v době povodní odčerpávaly průsakovou vodu
    horem přes Strakonickou. Tedy výstavbu retenčních nádrží za linií PPO a zajištění čerpání
    vnitřních vod za povodně do Vltavy vysokou přepadovou hranou nad povodňovou čarou
    k Vltavě. Dále by podle pracovníků Veolia měla MČ požádat o výměnu relativně slabých
    čerpadel v „přečerpávačkách“ splaškové kanalizace za silná výkonná čerpadla, která by
    stíhala i v extrémních situacích. I takový jednotný stokový systém, který odvádí odpadní vody
    spolu s částí dešťových vod je (!) cílem řešení protipovodňové ochrany.

    Zhutněním zeminy v oblasti mezi Chuchlemi bezpochyby dojde ke zmenšení prostoru pro
    rozliv spodních vod vztlakem a hydrostatickým tlakem podzemní vody. Nastanou rozdílné
    vlastnosti základové půdy a ta zemědělská půda v chráněném území má výbornou propustnost.
    Spodní voda si myslím cestu pro vztlak vždycky najde bez ohledu na podzemní stěny.
    O budoucí nepropustnou zhutnělou část území jí více bude tady v tzv. chráněném území
    (vodní sloupec vystoupá výše do našich domů). Bylo by dobré zadat nezávislý posudek
    od odborníků na hydrostatiku pro posouzení situace v tomto tzv. proti povodni chráněném
    území.

    Nejnutnějším úkolem pro oblast dolní Chuchle ale bude zprovoznit odtok vody ze závodiště
    osmi kanály do Vltavy. Kvůli navážce a na ní dosud stojících hal ze sedmdesátých let
    nemá voda cestu za kanály dál k odtoku do koryta řeky. Při letošní povodni haly tvořily
    doslova hráz pro vodu tlačící se osmi kanály ze závodiště. O to výše, podle očitých svědků
    až o jeden a půl metru, tedy byly zatopeny domy v Radotínské a v jižní nechráněné straně
    Dostihové ulice. Podle nařízení krizového štábu magistrátu z 8. 6. 2013 měl být probourán
    odtokový kanál směrem do Vltavy. Koncem června tedy začalo hloubení kanálu přes soukromý
    majetek, ale na jeho východní hranici bylo bagrování zastaveno a údajně byla voda
    dál přes cyklostezku a přilehlý pozemek odčerpávána do Vltavy pomocí hadic (?). Možná
    by bez násilného zásahu do soukromých pozemků trvalejší a snad i účinnější řešení plnil
    odtokový kanál vybudovaný podél Strakonické silnice na obecních pozemcích ve vlastnictví
    MHMP č. k. 876/6 atd. směrem do potoka, kterým by voda odtékala do Vltavy. Promyšlené
    koncepční řešení ochrany před velkou vodou by měl obsahovat připravovaný strategický
    plán Velké Chuchle.

    Jiří Kodet

Napsat komentář