„Tajná zpráva“ TSK k variantě E tunel jen zde.

znak1tsk aTajuplný ostrov

Tak by se  dalo charakterizovat chování představitelů na  zdejší radnice v čele s Mgr.Melicharem a Ing.Kozickým. Sice všichni tvrdí že Chucheláci trochu jinak  je pro ně neznámý „blitz“ (slova Ing.Arch. Vokurky) a nečtou ho, ale na NÁŠ názor dokáže Ing. Kozický na stránkách úřadu čile reagovat a prosazovat ten svůj – ten „SPRÁVNÝ“. Ano, ať říká občanům svoje vize  . Může argumentovat  posudky,studiemi i kresbičkami  . Ale zatajování skutečností,  před opozičními zastupiteli,které se  Ing.Kozickému nehodí do jeho VIZE  je vrchol chuchelské demokracie. Zkuste posoudit sami proč studie TSK z 16.5.2014   byla Ing.Jiří Špaňhelovi  předložena až na základě žádosti podle zákona 106 za pouhých 65,00 Kč a to dne 19.6. ! Znají tuto studii všichni zastupitelé??? . Zajímavé čtení!

-red-

 

Kdo chce číst celou  zprávu klikne na obrázek kdo chce číst pouze o variantě E tunel pokračuje pod obrázkem níže

TSK

Z hlediska OS TSK pro Prahu – Jihozápad ( správa vozovek, chodníků a kom. zeleně v této lokalitě ) uvádíme následující :

VARIANTA  E

Ani tato varianta není příliš vhodná,  neboť zhoršení směrových i výškových poměrů jednou provždy znemožní vjezd delších vozidel do oblasti Velká Chuchle (jak kloubových autobusů, tak i stavebních strojů). Dno tunelu zůstane s největší pravděpodobností pod hladinou podzemní vody, tudíž vyvolá další požadavky na retenci, čerpání, apod. Tato varianta by také byla po všech stránkách nejnáročnější.

 ZÁVĚREM

Podobné hledání variant již proběhlo před cca 12 lety a jejich výsledkem bylo jediné rozumné kompromisní technické řešení. Proto se nám zdá vhodnější toto již dříve vyprojektované řešení využít ( stavbu by bylo proto možné zahájit velmi brzy ) a provést na něm pouze dílčí úpravy pro zlepšení ochrany okolí zástavbyKonstatujeme tedy, že žádná z předložených variant z našeho hlediska není vhodná a nesouhlasíme s nimi.

 

Také s navrhovaným podchodem v hloubeném tunelu nesouhlasíme. Domníváme se, že určitě bude vhodnější elegantní lávka, která bude jednak levnější a prostorově méně náročná a také místními obyvateli jistě vítanější, něž obvykle bývá stísněný tunel.

 

Z hlediska správy kanalizačních staveb ( správa odvodnění komunikací ) uvádíme následující :

 

ZAHLOUBENÉ VARIANTY ( B, E )

Variantám zahloubených křížení hrozí riziko stahování povrchových vod z povodí severně od železniční trati. Dále stahování podzemních vod a zatékání vod z přilehlých vodních recipientů. Kanalizační stavby, sloužící k odvodnění zahloubených variant, by se nacházely pod úrovní stávající stokové sítě a pod hladinou přilehlých vodních recipientů ( řeka Vltava, potok Vrutice ). Gravitační odvodnění těchto variant do stávajících kanalizačních stok není možné. Přečerpávání dešťových vod, vod z přilehlých vodních recipientů a podzemních vod by bylo z hlediska správy a provozu finančně náročné a hrozilo by zvýšené riziko poruchy a následného zatopení. V dotčeném místě se nachází stávající kanalizační stavby, které jsou v kolizi s navrhovanými zahloubenými variantami. U zahloubených variant při široce mediálně prezentovaných přívalových deštích je vysoce pravděpodobná možnost zatopení. Při přívalových deštích a povodních nebude možno zaručit udržitelnost provozu. Zahloubené varianty mimoúrovňového křížení komunikace Starochuchelská a železniční trati nemají tedy vyřešen systém odvodnění.

 

PODCHOD

V kom. Starochuchelská, severně od úrovňového přejezdu železniční trati, se nachází soustava deseti horských vpustí ( dále jen HV ), sloužících k odvodnění zpevněných veřejných ploch v oblasti mezi úrovňovým přejezdem železniční trati a Náměstím Chuchelských bojovníků. Tyto HV jsou uvažovány zrušit a na jejich místě vybudovat podchod pro pěší. Požadujeme proto vytvořit nový systém odvodnění těchto ploch a jeho návrh konzultovat přímo s TSK, odd. 1800. Podchod je navržen pode dnem sousedícího vodního recipientu, potoku Vrutice, který není v předložených situacích a řezech znázorněn.  Vlastní systém odvodnění podchodu tedy není řešen.

 

ZÁVĚR

Veškeré nově navrhované varianty vyžadují nutnost výstavby nových komunikací a rušení stávajících komunikací, vybudovaných z rozpočtu hl.m.Prahy v roce 2007. Z předložených variant se jeví nejméně problematická varianta C, tzn. nadjezd. Doporučujeme však provést stavbu dle původního upraveného návrhu nadjezdu nad železniční tratí, pro který jsou přizpůsobeny již vybudované stavby v majetku hl.m.Prahy a ve správě TSK. Pro minimalizaci dopadu na přilehlé nemovitosti je možno podél protihlukových stěn vysadit izolační zeleň, která zároveň částečně pohltí prachové částice z provozu vozidel a vlakových souprav, a zároveň sníží viditelnost stavby. Pro zjištění současných hydrologických poměrů v místě uvažované stavby se nám zdá rešerše 44 let starých dvou geologických sond pro průzkum jako nedostatečná.

 

Z hlediska cyklistické infrastruktury upozorňujeme, že dotčeným územím prochází význačné páteřní cyklotrasy A111 + A112. Požadujeme proto, aby tyto trasy byly zakomponovány do vybrané varianty MÚK a konzultovány přímo s IPR hl.m.Prahy, Kancelář veřejného prostoru,

 

Z hlediska správy tunelů uvádíme následující :

Předkládaná studie nijak nesouvisí se stávajícími námi spravovanými tunelovými objekty, ale vzhledem k dlouholeté zkušenosti se správou pražských tunelů musíme upozornit na stále se opakující vady tunelů, které jsou způsobeny nedostatečným hydrogeologickým průzkumem, výskytem spodní vody, technologickou nekázní při výstavbě ( realizace hydroizolací a provedení dilatačních spár pod úrovní hladiny podzemní vody ). Na tyto vážné nedostatky, které neúměrně prodražují provozování tunelových staveb, vzhledem ke značně omezeným finančním prostředkům, předem upozorňujeme.

Všechny posuzované varianty MÚK jsou značně komplikované v důsledku nedostatečného volného prostoru pro jeho vedení v hustě zastavěném území. Nevhodné členění terénu v okolí křižujících se komunikací nutí u všech variant použít v části trasy podélný sklon větší než 8%.

 

ZÁVĚR

Investorem upřednostňovaná varianta E, z hlediska životního prostředí v dané lokalitě, se sice může zdát jako nejvýhodnější, ale z hlediska problémů se spodní vodou a finanční náročností následného provozu a údržby se nám jeví varianta C nejoptimálnější, která však není investorem preferována. Varianta E bude vůči variantě B vyžadovat navíc světelnou signalizaci, vnitřní osvětlení tunelu, případný kamerový dohled, mytí zastřešení a tunelu, stavební a technologickou údržbu tunelu a čerpací stanice, a proto upřednostňujeme z těchto variant variantu B.

Podchod pod železniční tratí bude také pravděpodobně pod úrovní spodní vody a bude vyžadovat zvýšené nároky na geologický průzkum, projekční zpracování a technologickou kázeň při výstavbě.

 

Z hlediska správy mostů uvádíme následující :

Ve věci doporučení varianty MÚK kom. Starochuchelská s železniční tratí upřednostňujeme variantu E. Toto řešení je pro oddělení správy mostů bezproblémové a v oblasti údržby přijatelné.

 

Oddělení dopravně-inženýrské koordinace  uvádí, z dopravně-inženýrského hlediska, následující :

Nejméně problematická se nám zdá varianta C ( nadjezd ), která by v upravené podobě mohla využít již dříve založené terénní a stavební úpravy.

Upozorňujeme, že tuto akci je třeba koordinovat s připravovanou rekonstrukcí železniční trati Praha – Plzeň.

 

POZNÁMKA REDAKCE:

Totální komunikační kolaps “ otevřené radnice“

Zatímco nás Ing. Kozický zdárně před referendem krmil svými názory  a přesvědčoval o tom, jak jeho varianta E tedy tunel má velkou podporu na MHMP, a že zpráva TSK je pouze formalitou.  Opak se stal skutkem.  Dá se říci že zpráva TSK a její odborníci dali za pravdu všem obavám, které Chucheláci trochu jinak vyslovili již před referendem. Možná by se dalo říci, že se ve většině  připomínek  se  s naším desaterem,  proč nejít k referendu, ztotožňuje.

Paradoxem otevřené radnice pod vedením Mgr. Melichara a Ing. Kozického je, že se tato velmi podstatná zpráva TSK  nedostala do rukou opozičních zastupitelů a už vůbec se neobjevila v rámci proklamované radnice ani na radničním webu. A to vznikla již 16.5.2014.

Nezbývá než  vznést otázku:   Proč je tato zpráva Ing. Kozickým  tajena před občany Chuchle?

-red-

 

 

2 Responses to „Tajná zpráva“ TSK k variantě E tunel jen zde.

 1. Vladimír Kozák napsal:

  Za zvýšenou pozornost stojí první věta na str. 5 celé citované zprávy. Cituji: „investorem upřednostňovaná varianta E,….“-konec citace.

  Z toho jasně vyplývá, že investorem miliardové investice pro dotčené státní orgány je naše MČ Praha-Velká Chuchle. Tuto informaci se nám všem však Melichar s Kozickým snaží jednoznačně zamlčovat. Dokonce neposkytují potřebné informace ani opozičním zastupitelům!! Na to, když jim občané na Zastupitelstvu říkají, že jim lžou, ani nereagují!

  Že by byla Chuchle tak bohatá a měla miliardu na účtu? Či je zde snaha z nějakých osobních pohnutek udělat z Chuchle nejzadluženější obec v republice?!Obligatorní otázka: „komu to prospívá a proč?“.

  Pro vysvětlení těm občanům, kteří neznají vazbu mezi TSK a Magistrátem hl.m.Prahy. Technická správa komunikací (TSK) je organizací Magistrátu a zastupuje ho při správních řízení. Její vyjádření je proto technickým stanoviskem Prahy pro veškerá správní řízení ohledně jakéhokoli mimoúrovňového křížení v Chuchli.

  Jak je vidět, pravda je někde jinde, než jak se jí snaží prezentovat především starosta Melichar se svojí suitou.
  Proto si nesmyslným referendem chtěli svoji pozici posílit (pro tunel však byl ve výsledku pouze ani ne každý čtvrtý chuchelák).Díky bohu se jim to nepodařilo – zavázat nenávratně a závazně k něčemu budoucí Zastupitelstvo, které vzejde z voleb již za 3 měsíce.
  Ano, nechť je mimoúrovňové křížení. Je pro obec navýsost potřebné. Ale takové, které je technicky, administrativně a finančně reálně možné a proveditelné.

 2. Vladimír Kozák napsal:

  „Kličkovaná“ místostarosty Kozického mezi pravdou, polopravdou a lží pokračovala i na včerejším 5.zasedání zastupitelstva Chuchle (30.6.2014).Nyní tím myslím především jeho „srdeční záležitost“, „akci TUNEL“, ve vztahu dobře utajit zásadní stanovisko a vyjádření TSK-Technická správa komunikací (potažmo tedy Magistrátu hl.m.Prahy). Je příznačné, že toto stanovisko nevyznívá dobře pro jím prosazovanou variantu TUNEL!!

  Ačkoli se jedná o stanovisko pro další průběh zcela zásadní pro jakékoli křížení s tratí ČD,budoucího investora a především dotčený správní stavební úřad, od Kozického kde nic tu nic – žádná informovanost zastupitelů a natož občanů! Ačkoli na naší MČ došel dopis TSK již 28.5.2014(čj.01100/2014), byl přede všemi utajován a nikde uveřejněn – např. web Úřadu, Chuchelský zpravodaj, úřední deska apod. Nebyl předložen k seznámení zastupitelům ani na 4.zasedání Zastupitelstva
  dne 2.6.2014 (ani zmíněna jeho existence).

  Až včera 30.6.2014 během 5.zasedání Zastupitelstva jen tak mimochodem se při svém obecném vystoupení místostarosta Kozický letmo zmínil o existenci nějakého dopisu STK, který však není tak podstatný, je obojaký a projektanti se s ním vypořádají. Tečka. Kozický asi doufal, že tímto sdělením se „vlk nažere a koza zůstane celá“. Narazil však na značnou nevoli od zastupitelky paní Felixové (ODS) a většiny přítomných občanů, kteří se s jeho částečně i lživým výkladem nehodlali spokojit. Začala značně vzrušená diskuse, kdy místostarosta Kozický místo pravdivých argumentů použil nejen polopravdy, ale i vyložené lži v bláhové naději, že ostatní jsou nevědomé ovce bez jakýchkoli relevantních a objektivních informací. Několikrát byl přistižen při lži, až v podstatě přestal komunikovat a celého zarudlého ho „vysvobodil“ na pomoc mu přispěchající starosta Melichar, který diskusi kvapně ukončil a přešel na zcela jiné téma. Takže se nic nevyřešilo, zastupitelé neměli ani možnost zaujmout stanovisko ve zcela změněné situaci kolem mimoúrovňového křížení, především pak případné stavby tunelu. Jen ještě zastupitel Vokurka se snažil sdělit všem, že od TSK se „to dalo čekat“(?) a že se jedná skutečně o zásadní problém.

  A jaké lživé argumenty místostarosta Kozický například používal? :
  1)“s obsahem stanoviska TSK nemohl být ještě nikdo seznámen,došlo až nyní v průběhu června“.
  Skutečnost – zastupitelka pí.Felixová a někteří občané za halasného smíchu Kozickému sdělili, že lže, neboť dopis z 16.5.2014 má podací razítku chuchelského Úřadu z 28.5.2014!! Tedy již více jak před měsícem a mohl tedy projít veškerými potřebnými úkony.

  2)“varianta tunel je jediná, která je v územním plánu“.
  Skutečnost – platný územní plán počítá se všemi možnostmi mimoúrovňového křížení.

  3)“soud zrušil již vydané Územní rozhodnutí pro nadjezd“
  Skutečnost – soud nikdy nic takového neučinil. Pouze vrátil k přepracování již vydané Územní rozhodnutí Prahy 16.V rámci toho se mohla MČ V.Chuchle odvolat a Územní plán by byl zachován. Leč příslušný dopis vedení naší radnice před zastupiteli tajilo a nenechalo ho na Zastupitelstvu projednat a demokraticky přijat příslušné usnesení. Správní lhůta uběhla a tak následně již žádné další Územní rozhodnutí není.
  Shrnuto: nikoli soud, ale vedení radnice v čele s pány Melicharem, Kozickým a Vokurkou zapříčinilo, že v současnosti není žádné Územní rozhodnutí pro žádnou stavbu. Jsou pouze nic nezavazující studie za peníze Chuchle….

  4)“občané Chuchle z 80ti % se v referendu, i když neplatném pro malou účast, vyslovilo pro tunel“.
  Skutečnost – jasná většina 80% si protiřečí s „malou účastí“.Pan Kozický rádoby smíchal jabka s hruškama. Těch jeho rádoby „80%“ je ve skutečnosti pouhých 24.7 % všech voličů v Chuchli. Tzn., že pro tunel se v referendu vyslovil pouze každý čtvrtý občan!! Je vidět, že čísla umí pan Kozický dobře „ohýbat“.

  5)“se stanovisky Prahy 16 (obdobné jako TSK) a TSK se projektanti budou muset vypořádat“.
  Skutečnost – vypořádat se s nimi bude muset především příslušný správní orgán v rámci rozhodování o Územním rozhodnutí, potažmo Stavebního povolení.

  Závěrem:
  ještě štěstí, že se díky neplatnému referendu nepodařilo vše nenávratně zakonzervovat, znemožnit tak jakoukoli racionální činnost novému Zastupitelstvu, které vzejde z voleb již za 3 měsíce. Věřím, že tito noví zastupitelé udrží obecní zájem nad zájmy osobními ….

Napsat komentář