Požadavek k Novému územnímu plánu

Věc:   Požadavek k Novému územnímu plánu

 Vážené zastupitelstvo,

Na základě Vaší výzvy v Chuchelském zpravodaji a velké  účasti občanů na Shromáždění občanů na projednávání  Nového územního plánu v březnu 2013 týkající se Velké Chuchle a i pozemků ve vlastnictví ABADES a.s., Radotínská 41/14 P5:

 

Parcely 561/1, 561/2 a 561/3 k.ú. Velká Chuchle

 

Nebyl přijat požadavek zastupiteli požadavek na změnu míry využití z kodu B na kod C dne 25.03. 2013.

 

V podstatě „tajně“ zastupitelé dne 28.04. 2014 v rozporu s přáním dotčených občanů v ulici Bruntálská – Kučerovi, Matouškovi, Peterkovi, Zahradníkovi, Maršálkovi a Šepelákovi, kteří mnoho hodin proseděli na veřejném zasedání a jako účastníci řízení věc veřejně a řádně projednali a není tedy žádný relevantní důvod toto rozhodnutí měnit.

Zastupitelé však v podstatě „tajně“ bez řádného upozornění, že se bude věc opětovně projednávat, ačkoliv k tomu není žádný relevantní důvod, a v rozporu s přáním dotčených občanů  změnili kod využití parcel z B na C  ve snaze se zavděčit  investorovi a možná i „odsloužit prebendy“.

Máme za to, že se jedná o hluboce neetické jednání ze strany zastupitelů, kteří absolutně nerespektují( nebojíme se říci, že  zvysoka „kašlou“) na  přání voličů a občanů, žijících bezprostředně v této lokalitě.

 

Již v r. 2004 původní vlastník Austis a.s. požadoval změnu ÚP zónu LR – lesních porostů a NL luk, pastvin na obytnou zónu a  bylo mu vyhověno, ačkoliv již tehdy měla být žádost zamítnuta. Jedná se o bývalé pozemky HSystemu a na nich měla být retenční nádrž, aby deště netvořily po kopci „řeku“, jako se to děje nyní.

 

Nyní však nový vlastník ABADES a.s. chce „zahustit“ tyto relativně malé pozemky ze všech stran obklopené  zástavbou B, jak vyplývá ze současného platného územního plánu, ale neexistuje žádný relevantní důvod na tak malé ploše mezi zástavbou B zvyšovat zastavěnost takto malé  plochy – celkem cca 6.400 m2, která je jen cca z poloviny určena k výstavbě a jedná se o ZÁSAH DO MNOHO LET STABILIZOVANÉHO ÚZEMÍ.

 

Požadavek na „zahuštění“ výstavby na parcelách 561/1, 561/2 a 561/3, tedy úprava směrné části ÚP SÚ HMP a to míry využití z kódu B na kód C,  nebyl zastupitelstvem na zasedání dne 25.03. 2013 přijat a je pro obyvatele lokality nepřípustný.

 

Jako účastníci řízení o Novém územním plánu žádáme zastupitelstvo, aby i do Nového územního plánu obce Velká Chuchle byly výše uvedené parcely a jejich stavební využití zapracovány  tak,  jako v současném územním plánu, tedy s nižším využitím a to dle současného kódu B,  výškově i plošně omezena zamýšlená zástavba tak, aby pozemek byl využíván počtem osob a automobilů a to tak, jak odpovídá využití sousedících pozemků – tedy počtu řádu jednotek.

Například paní Šepeláková- pozemek 563/1 a 2-  přímo sousedící s pozemky ABADESU a.s., má na cca poloviční ploše dvojdomek užívaný pouze několika lidmi. Je též nutno vzít v úvahu že celé pozemky ABADESU a.s. :

 • byla luka a lesní porost, a proto i tak dojde ke značnému úbytku zeleně v této mnoho let stabilizované oblasti  v této části Velké Chuchle.
 • Fy ABADES a.s.  je pouhým developerem, snažícím se pouze získat zisk, ale nestane se skutečným (jako právnická osoba) fyzicky bydlícím  rezidentem, ale ani nikdo ze struktury této a.s. a novým rezidentům, kterým byty (domy)  prodá, bude již vnucen charakter takto naprosto zbytečně  zahuštěné zástavby i na úkor stávajících rezidentů.

Metropolitní  Nový územní plán v Chuchli:

 • by měl udržet a  zlepšovat úroveň života především rezidentů.
 • by měl ochránit životní prostředí na celém území .
 • by neměl zbytečně na úkor rezidentů nezahušťovat zástavbu  (viz výše pozemky fy ABADES a.s.) ale  i obecně v Chuchli.
 • udržet koncepci obytné čtvrti tvořenou především rodinnými domy.
 • podporovat novou výstavbu či změnu užívání budov zejména v souladu  a ohledy, které jsou v souladu s ohledy a zájmy občanů-rezidentů  již žijících v Chuchli.
 • Maximální zachování zeleně a kvalitu veřejných prostranství.
 • Snažit se, aby se zbytečně nenavyšovala hustota dopravy a počet projíždějících automobilů Chuchlí.
 • Uchovávat vše , co pomáhá utvářet pověstného „génia loci“ naší obce.
 • Mnohem více dbát především na oprávněné zájmy a připomínky občanů
 • Včas, veřejně, transparentně a průběžně informovat občany o průběhu zpracování Metropolitního plánu tak, aby bylo možno včas zabránit případným excesům Včas předat připomínky a podněty pořizovateli – Magistrátu – a pravidelně sledovat vývoj, vypořádávání se s připomínkami . 
 • Včas předat připomínky a podnětu pořizovateli – Magistrátu a pravidelně sledovat Včas předat připomínky a podněty pořizovateli – Magistrátu – a pravidelně sledovat vývoj, vypořádávání se s připomínkami  . 
 • Citlivě a účelně zaplánovat občanskou vybavenost (Centrum Chuchle).
 • Připravit plán na delší období než volební s dlouhodobou vizí a s podporou občanů rezidentů.
 • Zamezit či alespoň omezit jakékoli hluk produkující činnosti – změny užívání staveb či pozemků (viz projednávané hřiště pro motokáry).

 

Žádáme, aby naše připomínky a požadavky byl znovu projednány na zastupitelstvu, kod zastavěnosti opět změněn z C na B, jak zatím platí  doposud.

Žádáme Vás o písemné vyjádření obratem a sdělení:

 

1) Čísel jednacích, kterými byly odeslány požadavky na změnu kodu parcel Adabesu jednotlivým úřadům.

2) Seznam úřadů, kterým byly tyto požadavky odeslány včetně data odeslání.

 

Abychom se mohli dovolávat svých práv, jako řádní účastníci řízení, včetně pomoci ombudsmanky, či pomoci orgánů činných v trestním řízení, pokud nabudeme podezření, že mohlo dojít ke spáchání trestných činů ze strany zatím neznámých osob jak ze strany zastupitelstva tak i z jiných zainteresovaných právnických ososb (které nejsou vyjmuty z trestní odpovědnosti již několik let),  či fyzických osob.

 

Vaše nesmyslné „tajné“rozhodnutí, které je v rozporu s  přáním občanů, je pouhým malým krůčkem v procesu  změny zastavěnosti takového malého „plácku“ mezi rodinnými domky, kterou jste se si  na konci volebního období „usmysleli“ prosadit – „ a po nás potopa“.

 Žádáme Vás o PÍSEMNÉ, podrobné a vyčerpávající vysvětlení celé této trapné záležitosti v zákonné lhůtě .

 S pozdravem

 Ing. Jan Matoušek a Ing. Taťjána Matoušková

V Praze dne 05. června 2014

O toto území jde

 

                                                   O toto území jde

 

stavba                            A takto si to přejí koaliční zastupitelé zastavět

 

3 Responses to Požadavek k Novému územnímu plánu

 1. Vladimír Kozák napsal:

  A kam se v dané věci „ztratila“ písemná petice cca 300 občanů, o které na minulém zastupitelstvu hovořila paní Jankovcová s tím, že byla předána starostovi Melicharovi(dosud TOP 09,hodlá však kandidovat za nové „Hnutí pro Prahu“) a adresována k projednání Zastupitelstvu MČ Praha-Velká Chuchle?

  Jak byl naplněn Petiční zákon, když petice nebyla zastupitelstvu ani předložena a starostou Melicharem byla „smetena ze stolu“? takže nemohla být oprávněným ani projednána a následně přijato ve věci žádné usnesení?(a dle programu nadcházejícího 5.zasedání ZMČ(30.6.14)tomu nebude ani tam).

  Arogance moci vládnoucí pseudokoalice 7 již zřejmě dokonale zlikvidovala všechny své předvolební sliby z před 4 let(co takhle např. „otevřená radnice“).

  Snad v blížících říjnových komunálních volbách občané prokáží, že nejsou ovcemi vyvolených, snažících se narychlo převléci kabáty a z TOP 09 a ČSSD se zamaskovat a uhnízdit v novém uskupení – „Hnutí pro Prahu“ (barevné srdíčko to nezamaskuje….).

  P.S. Kontrolní otázka: která zvířátka utíkají z potápějící se lodě jako první?

 2. Vladimír Kozák napsal:

  Abych nemohl být někým napaden, že si vymýšlím, cituji zprávu CTK z 6.5.2014 na http://www.metro.cz :
  Nové politické hnutí Pro Prahu povede do voleb hlavního města starosta Koloděj Zbyněk Passer, bratr miliardáře Radima.
  šéfka hnutí a starostka Šeberova Petra Venturová:
  Strana chce kandidovat ve většině městských částí, podle Venturové má v současné době založeny místní sdružení ve 34 městských částech, celkem chtějí dosáhnout na 45.

  Kandidovat za ně budou podle ní starostové například Čakovic, Újezdu, Chuchle, Zbraslavy nebo Křeslic.

  Do začátku prý dostali milion korun od Radima Passera, majitele společnosti Passerinvest, který patří mezi nejbohatší Čechy.

  http://www.metro .cz ze dne 15.5.2014 :
  Nálepky se srdíčky oblepily Prahu. Není za nimi láska, ale politika.
  Milujeme Smíchov, milujeme Michli a milujeme třeba i Kavčí Hory. Předvolební kampaň se už zřejmě v Praze rozjíždí. Koho ale opravdu milují? Za kampaní je hnutí Pro Prahu, které v posledních týdnech město doslova oblepilo svými logy. A to i díky velkorysému daru miliardáře a developera Brumlovky Radima Passera, bratra lídra strany Zbyňka Passera.

  Nové hnutí je plné odpadlíků z jiných stran
  Ani velkorysá kampaň ale nemůže změnit pověst, která nové hnutí od počátku provází, že je plné odpadlíků z různých politických stran, kteří ho chtějí použít jako výtah zpět k moci.

  Oficiální web Hnutí pro Prahu ke dne 24.6.2014:

  Praha – Velká Chuchle
  „Najdeme řešení křížení komunikace a železniční tratě, zamezíme vznikání černých skládek a chceme pokračovat v otevřené komunikaci s občany”
  Mgr. Martin Melichar
  Předseda místní organizace
  Pro Prahu

 3. Vladimír Kozák napsal:

  Včera 30.6.2014 proběhlo 5.zasedání našeho chuchelského Zastupitelstva v tomto roce.

  Nebýt však iniciativy přítomných občanů, vůbec by nedošlo k projednávání a debatě nad dopisem manželů Matouškových.Ten, ač byl adresován k projednání Zastupitelstvu, nebyl vůbec starostou Melicharem nejen zařazen k projednání, ale ani by o jeho existenci nebyla podána informace!

  Teprve na základě důrazných hlasitých požadavků přítomných občanů se téma živelně otevřelo a rozproudila se bouřlivá diskuse jak zastupitelů, tak občanů.
  Výsledek? – Žádný !!:
  Starosta Melichar nenechal zastupitele nijak rozhodnout a zaujat stanovisko pro písemnou odpověď manželům Matouškovým na jejich dopis. Vše utnul a přešel na jiné téma…..

  Osobně jsem zvědav (a snad to manželé Matouškovi na tomto webu i sdělí)jak „fundovanou“ odpověď dostanou a kým bude vypracována a kdo jí podepíše. Skutečný adresát to zcela jistě nebude.(dle mého názoru, pokud vůbec bude vypracována odpověď, půjde o subjektivní stanovisko jednotlivce, v žádném případě Zastupitelstva)

Napsat komentář