4.zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Velká Chuchle 2.6.2014 v 18:00h

Jako body do programu vložil opoziční zastupitel a člen kontrolního výboru pan Fresl dva body .Jejich názvy  formuloval takto :

1) Černá nepovolená skládka odpadu stavební sutě na pozemku č.parcely  923/61, katastr Velká Chuchle, kde správcem vlastníka pozemku Hl.m.Prahy je Městská část Praha – Velká Chuchle. Její likvidace, uvedení do původního stavu a vyřešení finančních nákladů s tím spojených.

 2) Uzavření „Nájemní smlouvy N/973/2014 z 28.2.2014“ s novým nájemcem restaurace „Nad poštou“, firmou Gold Capital s.r.o.,  starostou Melicharem v rozporu s Usnesením Zastupitelstva Mč Praha – Velká Chuchle  10/3-6/2013 konaného ve dnech 13.1.a 27.1.2014.

Body se v pozvánce na 4. zasedání Zastupitelstva jaksi ztratili a nahradili je body nové a to tyto:

6) Skládka odpadu stavební sutě  na pozemku 923/31 v k.ú. Velké Chuchle 

7)Uzavření nájemní smlouvy s novým nájemcem bývalé restaurace Nad poštou

Kdo má zájem měnit formulaci bodů tak ,aby se z problémového bodu   změnili na nic neříkající ?

Je povinností dle Jednacího řádu tyto body zařadit do programu, ale:

-          Předmět jednání pod bodem 1) byl již předložen zastupitelem Freslem k projednání poprvé v prosinci 2013, ale díky obstrukcím starosty Melichara nebyl dosud projednáván a nebylo přijato žádné usnesení. Proto nyní pan Fresl vše opakuje znova. Problém černých skládek u Vltavy na pozemku obce a s tím souvisejících pochybných smluv se táhne již od počátku roku 2013 (za přímé účasti starosty Melichara, ale bez souhlasu Zastupitelstva).

-          Předmět jednání pod bodem 2) se také již táhne od 1. poloviny roku 2013 a starosta Melichar byl na něj upozorněn opakovaně jak opozičními zastupiteli, tak i občany.

V. Kozák

pozvánka

pozvánka na 4. Zastupitelstvo  MČ-Praha – Velká Chuchle

4 Responses to 4.zasedání Zastupitelstva MČ Praha -Velká Chuchle 2.6.2014 v 18:00h

 1. Jiří Kodet napsal:

  Nemenší pozornosti a zájmu chucheláků zasluhuje podle programu jednání i bod č. 4) – sportoviště v. žádost Voltcom (ohledně vybudování elektrického sloupku na pozemku č.k. 923/153 nutného pro výstavbu sportovního centra u Vltavy). Poznámka: k výstavbě areálu chybí (!) společnosti pozemky od soukromých vlastníků, kteří je neposkytnou.

  Na schůzce pořádané dne 4. 2. 2014 Asociací postižených povodní v Lahovičkách za hojné účasti předních zástupců Magistrátu HMP, Zbraslavi a Radotína zastupoval Chuchli jen zástupce starosty pan Kozický (takže ZMČ projekt zná, resp. by mělo znát).

  Článek k tématu včetně obrázků a komentářů najdeme na adrese http://chuchle.blog.cz/1405/proti-vsem.

  O úspěšném vývoji na schůzce dohodnutého postupu projektu protipovodňové ochrany informoval dne 5. května písemným vyjádřením člen Komise Rady MHP Ing. Pavel Uher. Z vyjádření jsou zřejmé první kroky pro zahájení prací na rozsáhlém protipovodňovém průzkumu, jednání o vykoupení pozemků mezi silnicí Strakonická a levým břehem Vltavy, pověření OMI k výzkumnému úkolu rozšíření koryta do levého břehu ve spolupráci s Povodím Vltavy, ale i o likvidaci černé stavby u zátoky Delfín na pravém břehu Vltavy.

  Hned po získání uvedeného vyjádření jsem e-mailem v sobotu 13. května informoval o nadějně pokračující aktivitě jmenovaných zástupce starosty p. Kozického a předsedu SV p. Vokurku, protože elektrický kiosek je požadován právě v místě, kde by podle plánu měla být odtěžena navážka pro odtok velké vody z přepadu v patě Modřanského jezu.

  V případě souhlasného usnesení uškodí naše zastupitelstvo nejen Lahovičákům, ale především občanům Velké Chuchle v proti povodni nechráněné části kolem závodiště.

 2. Jiří Špaňhel napsal:

  Jirko co jsi čekal.Pan Kozický a p.Vokurka chtejí uspět ve volbách do ÚMČ. a komu uškodí?! – hlavně komu prospějí.

  • Vladimír Kozák napsal:

   A jak dopadlo projednávání obou bodů předložených zastupitelem p.Freslem na včerejším 4/2014 zasedání Zastupitelstva (2.6.2014)?

   1) dle vyjádření starosty Melichara černá skládka nikdy nebyla, rum byl dar obci (žádná darovací smlouva či jakýkoli jiný doklad však neexistují, stejně jako evidence !!).Že je neplatná nájemní smlouva přeci nevadí, když se jedná o dobrou věc. Proč obec přišla o 300 tisíc Kč ani slovem nezmínil, přešel to jako vodu.

   Následně rozpravu ukončil, aniž dal o předloženém návrhu usnesení hlasovat!! (jednoznačné porušení JEDNACÍHO ŘÁDU a degradace funkčnosti Zastupitelstva). Zastupiteli p.Freslovi prý dá do 30ti dnů písemnou odpověď!?!?.

   2)nájemní smlouva s novým nájemcem restaurace „Nad poštou“ je dle starosty Melichara v pořádku. Poděkoval mi na plénu, že jsem upozornil na chyby ve Smlouvě a že je odstranil, že neví, jak se do textu dostaly (přitom vše sám podepsal)- kdo za ně zodpovídá však neuvedl (asi Duch svatý).Oháněl se jednostránkovou písemností o které tvrdil, že je to prohlášení pana Basovníčka (nájemce restaurace),podle kterého veškerý vyprodukovaný komunální odpad z restaurace Nad poštou bude vozit do kontejnerů na sídliště Barrandov !!! (asi i zbytky jídla).

   Starosta Melichar byl následně mnohokrát upozorňován zastupiteli opozice (ODS) pí.Dudášovou a p.Freslem a dalšími občany, že jeho postup je v rozporu se zákony, Nájemní smlouva neprošla Zastupitelstvem, je neplatná, řešení komunálního odpadu je v příkrém rozporu se zákonem o odpadech apod. Také na to, že svým jednáním finančně poškozuje obec.

   Výsledek všeho – naprostý ALIBISMUS vládnoucí koalice, jejich pohrdání zákony a občany Chuchle. Pro návrh usnesení předložený předkladatelem p.Freslem o tom,že je potřeba Nájemní smlouvu uvést do souladu se zákonem a předložit její znění ke schválení Zastupitelstvu obce, bylo hlasováno:
   - pro návrh 2 zastupitelé Dudášová a Fresl (ODS)
   - proti návrhu nikdo (tj. 0)
   - zdrželo se 6, všichni „vládnoucí koaliční“
   Melichar, Čahoj a Benčát z TOP 09, Kozický a Petr z
   ČSSD a Vokurka ze Strany zelených
   Takže i když většina byla pro přijetí usnesení, toto nebylo přijato, neboť podle jednacího řádu to nebyla kvalifikovaná většina! Takže „vládnoucí radniční grupa“ zcela alibisticky podržela svého guru. Že by 6 lidí nemělo vlastní názor?

   P.S. Zastupitelé pí.Dudášová a p.Fresl, shodou okolností předsedkyně a člen Kontrolního výboru ZMČ, se již nechali slyšet, že podniknou další kroky k zajištění zákonnosti na Úřadě a Zastupitelstvu. Nechme se překvapit, bude asi ještě hodně veselo ……

Napsat komentář