Záznam ze zasedání zastupitelstva – díl 3. vybudování multifunkčního sportovního centra v k.ú. Velká Chuchle u Vltavy.

znak1Vlastně jsme nevěděli jak celou věc „uchopit“. Ono dát sem celý přes hodinu a půl dlouhý záznam by nebylo řešení. I když na druhou stranu, kdy se Vám poštěstí sledovat aspoň ze záznamu jak „naši“ koaliční zastupitelé dělají smlouvu s budoucím nájemcem vlastně na zakázku?  Kde můžete ze záznamu shlédnout  lobbing Ing. Petra, výzvu Ing. Kozického směrem k Ing. Petrovi, aby se telefonicky spojil s budoucím pronajímatelem , do kdy tu smlouvu potřebuje schválit?Také zjistíte, jak velkou autoritu má Mgr. Melichar tak zvaně mezi svými (tedy hlavně u zelených).  Také byste viděli, jak Čahoj ml. po celou dobu projednávání tohoto bodu je vlastně duchem jinde. Nebo by jste si všimli,  jak se rychle mění názory.  Pro ty, kdo by si chtěli pronajmout cca 2,5 hektaru  na 20 let za 129.198,-Kč /rok (za 20 let je to 2.583.960,-Kč). Samozřejmě, že pokud budete chtít být osvobozeni od placení po dobu výzkumu ekologické zátěže stačí říct. A když na ni neseženete grant, tak to za Vás Mgr. Melichar a spol. „zatáhne“! Ne ze svého, pěkně z obecního,  na „svoje“  jsou hoši hodně hákliví! Jsou to takoví rádcové z Pyšné princezny. Jejich kasa vzkvétá a králova chudne. Zde tedy návod pro budoucí pronajímatele jak na to.

Ale pěkně popořádku budeme postupovat se zápisem ZMČ Velká Chuchle.

Starosta seznámil přítomné s návrhem nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. Velká Chuchle u Vltavy za účelem jejich využití pro vybudování multifunkčního sportovního centra pro aktivity celé rodiny (zápis ZMČ).

Pak se slova chopil Ing. Petr. Chopil a hodně dlouho se ho nepustil, ač nebyl předkladatel. To Ing. Kozickému, který je ochotný kontrolovat čas, když mluví občané, aby dodržovali vše podle jednacího řádu, nevadilo!

Ing.Petr řekněme mluvící nebo lobující? Čert se v tom vyznej. ;-)   obr.1 (stačí kliknout na obrázek)

 ing Petr lob

Poté, když se Ing. Petr vzdal slova, začal Mgr. Melichar  předčítat návrh smlouvy od „budoucího“ pronajímatele. Jakou má Mgr.Melichar autoritu u svých podporovatelů se podívejte sami.    obr.2 (stačí kliknout na obrázek)


drmola

 

Poté,  kdy se Mgr. Melichar „odmlčel“,  chopil se iniciativy Ing. Kozický, který dočetl návrh smlouvy za něho ( ne, že by měl lepší hlas ,ale míň huhňal).

Následně se rozproudila diskuse. V té hlavní slovo držel Ing. Kozický. Opozice se chopili zelení hoši Ing. Arch.Vokurka, Bc. Šatra  sem tam do hovoru přečetl kus z návrhu smlouvy Mgr. Melichar. Čahoj v klidu surfoval po internetu a neustále si hrál s mobilním telefonem. Ing. Petr mlčel. Tedy jen do chvíle než „lodička“ nabrala špatný směr.  Bc. Šatra a Ing. Kozický za podpory Ing. Arch. Vokurky začali hovořit o tom,  jak bod odloží na další zastupitelstvo nebo, že svolají  zastupitelstvo mimořádné! Ing. Petr zpozorněl a začal „loďku kormidlovat“. Rozpravu zakončil Ing. Kozický, který vyzval Ing. Petra ať jde zavolat právnímu zástupci pronajimatele, do kdy tu smlouvu potřebuje. Mgr. Melichar vyhlásil přestávku, aby mohl Ing. Petr telefonovat. A TOP Čahoj mladší si stále hraje. Podívejte se sami.  obr. 3 (stačí kliknout na obrázek)

 

Kozicky kuk

 

Po návratu z telefonátu zhodnotil Ing.Petr ,že „věc“ je třeba řešit ihned. A již v průběhu přestávky přesvědčil zelené.   obr. 4 (stačí kliknout na obrázek)

 

hučení a čumění

 

 

Pak se ještě obrátil k přítomným a začal přesvědčovat je. Tam ovšem takový úspěch neměl.     Obr. 5 (stačí kliknout na obrázek)

 

a je to

 

 

Co dodat,  pak se slova jal Ing. Kozický a vlastně upravil smlouvu k obrazu krásnému. A výsledek?

Hlasování: Pro:              6 (Melichar, Vokurka, Petr, Kozický, Šatra, Čahoj)

                   Proti:          0

Zdrželi se:   0

Zodpovídá:  starosta, odbor smluv, daní a poplatků                                          Termín:  ihned

 

A Čahoj ml.  zvedl ruku a hlasoval. Sice byl celou dobu duchem jinde, ale již věděl. No nic. Jak se říká, zastupitelé udělali byznys, pronajimatel by byl naprostý hlupák, kdyby tuto smlouvu nepodepsal a chuchelský občan? Ten se může těšit na vypjaté beach volleyballové zápasy na mezinárodní úrovni, kde na reklamách atd.“trhne“  nájemce a Chuchle utře ústa. Proto pronajimateli popřejme hodně úspěchů a nám chuchelákům  míň  “namazaných“ zastupitelů.

 

-red-

 

Pro úplnost ještě  přepis bodu ze zápisu ZMČ Velká Chuchle.  Nechápete ho ? Nevadí ! O to přeci jde koaličním zastupitelům  především.

4.6. Starosta seznámil přítomné s návrhem nájemní smlouvy na pronájem pozemků v k.ú. Velká Chuchle u Vltavy za účelem jejich využití pro vybudování multifunkčního sportovního centra pro aktivity celé rodiny.

 

Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:

Melichar, Vokurka, Petr, Kozický, Šatra, Pořízek (veřejnost).

Předmět rozpravy:

vývoj a současný stav záměru pronajmout předmětné pozemky u Vltavy pro vybudování multifunkčního sportovního centra, umístění pozemků (detail na ortofotomapě), existence staré ekologické zátěže, plánovaný postup při provádění průzkumu v souvislosti s ekologickou zátěží a odstraňování následků ekologické zátěže v. odhadovaná výše nákladů jednotlivých stupňů (průzkum dané lokality – analýza rizik – sanační projekt – výběr zhotovitele a sanační práce), kompenzace nákladů vzniklých nájemci v případě omezení jeho činnosti, text nájemní smlouvy, návrhy na jeho úpravy (změny) a návrh na svolání mimořádného zasedání ZMČ, telefonická konzultace zmíněných připomínek a návrhu úprav (změn) textu nájemní smlouvy se zástupcem budoucího nájemce a jejich zapracování do předloženého návrhu usnesení.

Starosta vyhlásil v průběhu rozpravy v 20.32 hodin desetiminutovou přestávku, zasedání ZMČ pokračovalo v 20.47 hodin.    

 

Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o doplněném návrhu usnesení:

 

ZMČ souhlasí s uzavřením nájemní smlouvy mezi Městskou částí Praha – Velká Chuchle a SVPV Lahovice z.s., K Sádkám 158, 159 00 Praha 5 – Lahovice na dlouhodobý pronájem obecních pozemků umístěných mezi ulicí Strakonická a řekou Vltavou parc.č. 1232/3, 923/5, 923/17, 923/18, část pozemku parc.č. 923/61 (o výměře 2639 m2),  923/112, 923/113, 923/114, 923/115, 923/129, 923/130, 923/152, 923/153, 923/202, 923/203, 923/238 a 923/239 v k.ú. Velká Chuchle na dobu určitou od 1.4.2014 do 31.12.2033, a to pro vybudování multifunkčního sportovního centra pro aktivity celé rodiny za podmínky zapracování následujících připomínek k předložené smlouvě:

  1. 1.     změnit hlavičku smlouvy – nájemní smlouva uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,
  2. 2.     článek I. odst. e) – odstranit text poslední věty „Předpokládaný termín zpracování …………“,
  3. 3.     článek I. odst. f) – nahradit první slovo první věty „pronajímatel“ slovem „nájemce“,
  4. 4.     článek II. odst. b) – vypustit na začátku věty slovo „opakovaně“,
  5. 5.     článek III. odst. a) – upravit část textu první věty na „činí sjednané roční nájemné 6 Kč za 1 m2 plochy“, upravit text druhé věty na „Roční nájemné celkem 129.198,- Kč“,
  6. 6.     článek III. odst. b) – nahradit text druhé věty na „Nájemce bude osvobozen od platby nájemného po dobu provádění průzkumu a odstraňování následků ekologické zátěže. V případě omezení činnosti nájemce z důvodu provádění průzkumu v souvislosti s ekologickou zátěží a odstraňováním ekologické zátěže budou veškeré náklady vzniklé nájemci z důvodu těchto omezení řešeny (kompenzovány) pouze formou osvobození od nájmu, čímž budou uspokojeny veškeré nároky nájemce vzniklé z důvodu těchto omezení“.

Hlasování: Pro:              6 (Melichar, Vokurka, Petr, Kozický, Šatra, Čahoj)

                   Proti:          0

Zdrželi se:   0

Zodpovídá:  starosta, odbor smluv, daní a poplatků                                          Termín:  ihned

 

 

Závěrem snad omluva panu tajemníkovi ,že je na záznamu vidět. ;-) -redakce-

 

 

 

Napsat komentář