Vývoj kolem restaurace „Nad poštou“.

Je skutečně chuchelský majetek gubernátorstvím starosty Melichara?  Aneb další vývoj kolem restaurace „Nad poštou“.

Pan Kozák se již delší dobu věnuje problému restaurace  “Nad poštou“ . A proto se s ním vydejte po stopách celého příběhu. Na jeho přání byl do příspěvku vložen záznam s jeho otázkou z bodu Různé posledního zastupitelstva. -red-

 

Pro snazší pochopení následujících řádků bych si dovolil doporučit se nejprve seznámit se zde umístěnou sekvencí videozáznamu ze závěru (bod „různé“) posledního zasedání chuchelského Zastupitelstva ze dne 28.3.2014 (č.3/2014). V něm na můj dotaz starosta Melichar (TOP 09) bezostyšně prohlašuje, že Nájemní smlouvu s novým nájemcem restaurace „Nad poštou“(firma Gold Capital, s.r.o.) uzavřel dle platné legislativy a především se souhlasem Zastupitelstva daného mu přijatým Usnesením v dané věci. O tom, že tomu tak ve skutečnosti není, že nemluví pravdu a uvádí v omyl zastupitele i občany, že svým jednáním poškozuje obec a nejedná při ochraně jejích zájmů s péčí řádného hospodáře, se můžete přesvědčit v následujícím. Na konkrétních důkazech ……

                                                                                                                                                     klikněte na obrázek

otázka p.Kozáka

Mluví Mgr. Melichar pravdu ? Podle p.Kozáka a dalších rozhodně NE! -red-

Nejprve je potřebné se seznámit s následujícími texty, které přímo souvisí s Nájemní smlouvou a zároven s prohlášením starosty Melichara na Zastupitelstvu.

TEXT č. 1 – citace: „Přehled usnesení č. 10/2013 z 10. zasedání Zastupitelstva městské části Praha – Velká Chuchle, konaného ve dnech 13.1.2014 a 27.1.2014.

Zastupitelstvo městské části:

10/3-6   schvaluje,na základě doporučení komise pro posouzení došlých nabídek jmenované ZMČ dne 18.11.2013 (bod 9/3-6), pronájem nebytového prostoru nacházejícího se v 1. podlaží budovy č.p. 7 na parcele č. 28 v k.ú. Velká Chuchle o celkové výměře 80,15 m2 (na adrese Starochuchelská 7/20, MČ Praha – Velká Chuchle) za účelem provozování restaurace s venkovní terasou (vymezený účel užívání stavby) společnosti Gold Capital s.r.o., Biskupcova 1794/21, 130 00 Praha 3 na dobu určitou 5-ti let a za podmínek uvedených v příloze zápisu z jednání výboru majetku obce ze dne 4.9.2013 upravených ZMČ č. 7/2013 dne 9.9.2013, a to za cenu nájmu ve výši 12.000,- Kč/měsíc.“

TEXT č. 2 – citace:„ZÁPIS č. 5/2013 z jednání Výboru majetku obce ze dne 4.9.2013.

8. Výbor opětovně řešil situaci ohledně výběru nového nájemce restaurace v Klubovém domě a znovu doporučuje ZMČ schválit vyvěšení záměru na pronájem nebytového prostoru na dobu 5-ti let, a to za účelem provozování restaurace dle souhlasu s užíváním stavby a za podmínek dle přílohy k zápisu. Návrh podmínek pro provoz restaurace Nad poštou:

-        zpracování konceptu využití nebytového prostoru dle vymezeného účelu užívání stavby, a to v rozsahu max. 2 stran formátu A4 (musí zahrnovat návrh měsíčního nájemného – vodné, stočné a tepla bude jeho součástí, elektrická energie v režii nájemce – přihlášení k odběru – samostatný elektroměr),

-        předložení ŽL (oprávnění) pro restaurační (hostinskou) činnost,

-        min. výuční list v oboru vztahující se k hostinské činnosti (např. číšník – servírka, kuchař, řezník apod.),

-        prokazatelná praxe s hostinskou činností (vinárny, kavárny, restaurace, atd.),

-        dodržení otevírací doby ve dnech pondělí až neděle max. do 23.00 hodin,

-        omezení hudební produkce (max. do 22:00 hodin) a dodržení hladiny hluku v souladu se stanovenými hygienickými limity a předpisy,

-        včasné ohlášení větších hudebních akcí pronajímateli (taneční zábavy, koncerty apod.),

-        zákaz provozování VHP, VLT a jiných druhů výherních přístrojů nebo loterií,

-        po podpisu smlouvy o nájmu složení vratné kauce ve výši 3 měsíčního nájmu (bez elektrické energie),

-        smlouva o nájmu nebytových prostor na dobu určitou 5 let (s vložením zkrácení doby nájmu z důvodu vydání demoliční výměru – NOVÉ CENTRUM VCH).

 

TEXT č. 3 – citace: „Nájemní smlouva N/973/2014 z 28.2.2014, čl. III, odst.1 –Nájemné je sjednáno ve výši 12.000,-Kč měsíčně a zahrnuje: vlastní nájem, vodné, stočné a ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

Starosta Melichar ve svém vyjádření na Zastupitelstvu tvrdil všem přítomným (zastupitelům i občanům), že nájemní smlouvu byl oprávněn uzavřít bez toho, že by  konečnou verzi obsahu mělo svým usnesením odsouhlasit ještě Zastupitelstvo. A to z důvodu, že je v plném souladu s již Zastupitelstvem schválenými podmínkami daných Výborem majetku obce, jak byly stanoveny na jeho zasedání 4.9.2013. Toto by bylo skutečně možné, i když všechny metodiky a právní výklady upřednostnují opětovné projednání a schválení konečného textu smlouvy Zastupitelstvem (paralela s Magistrátem a „tunelem Blanka“). Podmínkou je však, aby v textu nedošlo k žádným změnám oproti již vyhlášeným a odsouhlaseným podmínkám. Toto se však u starosty Melichara nenaplnilo a jak je zřejmé z dalšího, byl proto povinen si konečný text Nájemní smlouvy nechat odsouhlasit Zastupitelstvem, což neučinil!!!

Starosta Melichar zásadním způsobem zasáhl do odsouhlasených podmínek a o své újmě vložil do konečného textu Nájemní smlouvy ustanovení, které nebylo schváleno a naopak nereflektoval na některé podmínky, které zase naopak ve smlouvě vynechal. Výsledný nikým neodsouhlasený text jde proti zájmům Chuchle a ke škodě její ekonomiky, za zjevného neopodstatněného zvýhodnění nájemce restaurace.

 

To, že pod dohledem starosty Melichara bylo přijato usnesení, že nájemné zahrnuje i vodné a stočné, které bude za celý provoz restaurace soukromému podnikateli platit obec z obecní kasy, je hrůzné a pochybuji, že bychom našli v republice obdobnou paralelu. Ale bylo to odsouhlaseno většinou zastupitelů – pro nebyli pouze opoziční zastupitelé za ODS Mgr.Dudášová, Mgr.Felixová a pan Fresl.

 

Ale to, že soukromému podnikateli – nájemci restaurace „Nad poštou“, bude hrazen ODVOZ KOMUNÁLNÍHO ODPADU z celé provozovny restaurace formou zahrnutí částky v nájmu, se Zastupitelstvo v žádném případě neusneslo a ani následně toto ustanovení v Nájemní smlouvě nepodpořilo. Celé toto ustanovení si o své vůli a zcela vědomě do Nájemní smlouvy mohl dát pouze starosta Melichar, který jí také v tomto znění podepsal. Ani dodatečně o tom nikoho včetně zastupitelů neinformoval a smlouva nebyla pro občany běžně veřejně dostupná a vyvěšena.

 

Ačkoli je Úřadem a starostou Melicharem proklamováno, že obec má měsíční příjem z nájmu restaurace „Nad poštou“ 12.000,-Kč, není to pravda a je to zavádějící údaj. Skutečný příjem pro obec je cca 6.000,-Kč. Dalších cca 6.000,-Kč se nájemci vrátí v tom, že nemusí platit vodné a stočné a dále za odvoz a likvidaci komunálního odpadu, který jeho provozovna vyprodukuje.

 

To, že za nájemce restaurace bude jeho vodné a stočné hradit obec, rozhodlo několik zastupitelů – je to sice nemravné, vyhazování obecních peněz, ale je to vůle Zastupitelstva. O tom, zda opětovně volit takové zastupitele, kteří jsou něčeho takového schopni, si rozhodnou o blížících se volbách sami občané.

Ale co se starostou, který se neřídí vůbec ničím a svým jednáním jednoznačně poškozuje obec? Dle neoficiálních vyjádření provozovatelů restaurací, s obdobným počtem míst a s teplou kuchyní, jsou výdaje za odvoz odpadu cca 2 až 2,5 tis. Kč měsíčně. Takže samovolným rozhodnutím starosty Melichara přijde obec za dobu nájmu o cca 130.000,-Kč.

(že by je obec neměla kam dát?).

 

Pravým opakem svévolného vložení neschváleného textu je naopak vypuštění Zastupitelstvem již schváleného zadání podmínek v textu upraveného starostou Melicharem. Jedná se o odsouhlasenou podmínku pro uzavření Nájemní smlouvy – „prokazatelná praxe s hostinskou činností nájemce“ a podmínku „min. výuční list v oboru vztahující se k hostinské činnosti (např. číšník – servírka,kuchař,řezník apod.)“.

Pravděpodobným důvodem, proč tak starosta svévolně učinil, je nezpochybnitelná skutečnost, že až do současnosti nikdy nájemce, tj. společnost Gold Capital s.r.o., v oboru pohostinství nepodnikal a ani doposud neprovozuje žádnou takovou provozovnu! (stačí se podívat do Obchodního rejstříku firem). Dokonce nemá evidován takovýto „předmět podnikání“ až do současnosti – má pouhý živnostenský list, vydaný 27.5.2013. Tedy „shodou náhod“ v den, kdy byly vyvěšeny „podmínky záměru pronajmout restauraci „Nad poštou“……

 

Proč starosta Melichar uzavřel s nájemcem restaurace „Nad poštou“ nájemní smlouvu s upraveným textem bez souhlasu Zastupitelstva obce, nechám na úvaze každého, že však porušil právní normy a že nejedná ve vztahu k obecnímu majetku s péčí řádného hospodáře, to by měli vzít v potaz voliči v blížících se podzimních komunálních volbách. Ale hned nyní by tak měli učinit současní zastupitelé – mají celou škálu možností, tak proč jim napovídat……

 

Poznámka:

Problematiku odpadů a komunálních odpadů včetně odpadů majícího charakter komunálního odpadu (tj. i případ odpadu z restaurace) řeší Zákon č.185/2001 Sb., Vyhlášky č.5/2007 Sb. a č. 21/2007 Sb. MHMP. Bližší možno najít též na webu Pražských komunikací či Magistrátu HMP.

O kopii Nájemní smlouvy si může občan požádat na Úřadě podle zák. č.106/1999 Sb.

Vladimír Kozák

 

One Response to Vývoj kolem restaurace „Nad poštou“.

  1. Vladimír Kozák napsal:

    Pointa – a tak ve skutečnosti nevyhrála nabídka s prakticky nejvyšší nabídkou za nájem, což je jedním z hlavních kritérií nabídkového řízení. Po „očištění“ nájmu od částky za hrazení odpadu za firmu Gold Capital s.r.o.obcí, daly nejvyšší nabídky 10.000,-Kč ve skutečnosti obě chuchelské občanky. Navíc obě v oboru vyučené a podnikající a mající praxi – to také na rozdíl od „vítěze“. Co vedlo starostu Melichara k jeho postupu? …..

Napsat komentář