Zpackané REFERENDUM 2009 fakta aneb koaliční lži stále dokola jsou k ničemu.

Referendum (včetně všech dokumentů v PDF )

Ještě dnes, a to je tomu 5let, je jedním z bodů, které rozděluje Chuchli.  Konání či nekonání referenda  v roce 2009  dodnes slouží lidem jako je Ing. Arch. Vokurka  nebo Ing. Kozický  k tlaku na city obyvatel Velké Chuchle. Proto se pokusme shrnout  průběh referenda krok po kroku.

V roce 2009 se zrodil výbor  pro referendum ve složení: Mgr. Oto Linhart, Ing. Daniel Kozický, David Steigerwald, MUDr. Ivo Matl, Ivana Vinšová, Bc. Michal Strnad, Bc. Daniel Šatra, Petra Goldflamová – Štětinová, Věra Hajná, Milan Dubský, Mgr. Martin Melichar. Tento přípravný výbor  vytvořil  všem dobře známý DOPIS PŘÍPRAVNÉHO VÝBORU OBČANŮM MČ VELKÁ CHUCHLE. Tento dopis nebudeme zveřejňovat,  je uveden na jiných webových stránkách v plném znění.

Zamyslíme se pouze nad jednou větou z tohoto dopisu,  a to je tato:  „Na základě této zkušenosti jsme přesvědčeni, že to, co se v tichosti a systematicky chystá pro obyvatele Velké a Malé Chuchle je velmi závažné, nebylo s nikým z nás obyvatel konzultováno a přitom může velmi brzy proměnit životy nás všech i budoucnost našich dětí.“

Tato věta velmi obratně napsaná zřejmě Mgr. Linhartem  už sama o sobě lhala všem občanům.  Tou tichostí zřejmě pisatel myslel rok cca 1934, kdy vznikl první návrh nadjezdu nad  železničním přejezdem. To, že věc nebyla s nikým z obyvatel konzultována,  byla další lež. Pokud se něco připravuje  cca 75 let asi  ta věc byla konzultována. Pravda za těch cca 75 let změnil nadjezd vícekrát svoji podobu ( ale o tom na jiném místě). Možná byl nadjezd novinkou pro Mgr.Linharta, Bc Strnada, pí Goldflamovou  a možná i pro Ing.Kozického.  Ale, že by o těchto variantách nevěděli starousedlíci?  Nejvíce nás to překvapilo u pana Dubského, který  o variantách věděl. Ta poslední  (proti které tento dopis vyzýval), která se řešila již cca od roku 1992 a na které se podíleli všichni architekti z tehdejšího zastupitelstva . Ti samí architekti, kteří nechali zhotovit i poslední urbanistickou studii v roce 1993. To je ta urbanistická studie,  která zahrnuje nejen nadjezd, ale i sídliště na Hvězdárně, tak ulici Dubnickou,  tak třeba i propojení ulice Dubnické s Hvězdárnou a jiné. Ta studie,  o které nikdo nic neslyšel a která byla vystavena rok v budově úřadu a všichni k ní mohli dávat připomínky.  Paradoxem je, že o této studii nic nevěděl ani Bc. Šatra, který okolo ní chodil do své tehdejší práce každý den.

Mezi nejzajímavější argumenty otevřeného dopisu patřila věta: Ve Velké Chuchli vznikne malá obdoba severojižní magistrály, doprava jihozápadu Prahy bude řešena na úkor chuchelských obyvatel, především pak obyvatel Hvězdárny, protože přemostění bude novou silnicí přes Lochkov přímo napojeno na budovaný vnější okruh Radotína.

Zajímavostí dopravní studie, která posléze vznikla, bylo oznámení, že nadjezd bude sloužit především rezidentům, tedy obyvatelům Velké Chuchle. Ovšem největší perličkou „uklidňovatelů dopravy“ bylo následné schválení stavby HORNBACHU. Na kterém se přímo podíleli tři lidé ze slavného přípravného výboru referenda, a to Mgr. Melichar, Ing. Kozický  a  Bc. Šatra.

 

A nyní už předmětná otázka REFERENDA:  „Souhlasíte s tím, aby městská část Praha – Velká Chuchle podnikla v samostatné působnosti kroky, zamezující realizaci přemostění přes železniční trať do doby, než nezávislá studie – zpracovaná dle Zadání uvedeného v příloze č.5 Usnesení zastupitelstva č.3/2009 ze dne 30.3.2009 – nade vší pochybnost prokáže, že přemostění je pro Velkou Chuchli nezbytně nutné a jeho realizací nedojde k nárůstu dopravy ve Velké a Malé Chuchli ani k negativním dopadům na jejich životní prostředí“

 

Ovšem otázka referenda má být dle zákona jednoduchá, srozumitelná a má se na ni dát jednoznačně odpovědět ANO či NE.

Toto souvětí,  do kterého se snažili autoři vměstnat, každý svým dílkem  část své vlastní osobnosti,  ovšem nesplňovalo to základní,  a to je jednoduchost a srozumitelnost. A následné kroky ze strany přípravného výboru se dle našeho názoru staly spíše ultimativní či vyděračské,  než komunikativní.  Jisti si tím, že mají 485 podpisů , začali si diktovat podmínky. Bohužel nechtěli konstruktivně  komunikovat  s tehdejšími zastupiteli, nechtěli slyšet jejich názory, že tato otázka není srozumitelná. Tvrdě si trvali na svém a poukazovali na neodbornost zastupitelů v otázce referenda. Zastupitelé  si tedy nechali zpracovat odborné stanovisko od spoluautora  komentáře k zákonu o místním referendu Mgr.Tomáše Říčky.

Závěr odborného stanoviska Mgr. Říčky zní: Je tedy na místě důvodně se domnívat, že          o takové otázce by nemělo být v místním referendu hlasováno. Pokud by totiž došlo k vyhlášení referenda o uvedené otázce, není zcela jasné, jelikož v případě úspěchu referenda by jím orgány městské části byly vázány, jak by postupovaly, neboť ze zákona jsou výsledkem referenda vázány. Takový výsledek by byl zřejmě těžko vykonavatelný. Vykonat lze totiž pouze určité právo a nikoliv povinnost(i) vázané na neurčité podmínky či jejich souhrn.  

 

Následně bylo zastupitelům předáno,  prostřednictvím  Ing.Kozického,  stanovisko Ekologického právního servisu,  kde bylo konstatováno, že otázka splňuje všechny podmínky, které zákon předkládá.  Dne 21.9. 2009  na zastupitelstvu MČ Velká Chuchle ještě předložil Ing. Kozický (zmocněnec přípravného výboru referenda ) Výzvu chuchelským zastupitelům. V této výzvě upozornil na bezchybnost věty referenda,  upozornil, že vše má za cíl snížit počet projíždějících aut a zabránit stavbě mimoúrovňového křížení. Závěrem se rozhodl nepřímo vydírat zastupitele.

 

Citace: Závěrem chci apelovat na vás, chuchelské zastupitele –myslím, že je potřeba velmi pečlivě zvážit, co je přednější – vůle 34% chuchelských voličů, nebo nezávazný právní  názor jednoho účelově objednaného právníka. Ten má s Chuchlí společné pouze to, že mu odpůrce referenda- náš pan starosta-zaplatil z rozpočtu městské části vypracování předpokládám negativního právního rozboru.

 

Poznámka: Ing.Kozický nepředpokládal negativní názor pana Mgr.Říčky! On měl celý rozbor k dispozici.

 

21.9.2009: Při následném hlasování  zastupitelstva byli pro konání referenda 3 zastupitelé (Vokurka, Hromádka, Rys), proti 2 zastupitelé (Vlasák Z., Kuzníková)  a 4 se zdrželi (Fresl, Felixová, Děrdová, Schonbauerová) – což podle jednacího řádu znamenalo, že konání referenda nebylo zastupitelstvem schváleno.

 

Žaloba: Přípravný výbor referenda využil zákonné možnosti a 8.10.2009 podal u soudu žalobu o vyhlášení místního referenda a stanovení termínu jejího konání. V případě, že zastupitelstvo rozhodlo o tom, že místní referendum nevyhlásí, má podle zákona o místním referendu přípravný výbor právo domáhat se ochrany u soudu. Protože k této situaci došlo ve Velké Chuchli na zasedání zastupitelstva městské části dne 21. 9. 2009, rozhodl se přípravný výbor využít této možnosti a zadal vypracování žaloby.

 

Dne 6.11.2009  vynesla JUDr.Veberová rozsudek, v němž žalobu  zamítá a podle  § 104 odst. 1 s.ř.s není kasační stížnost přípustná.

 

Až 27.1.2010 zveřejnili představitelé  výboru pro referendum výsledek. V článku ÚS naši stížnost nepodpořil, nekompetentnost naší radnice trvá,  místo toho,  aby zveřejnili usnesení soudu zpochybnili jeho rozhodnutí  a za vše opětovně obvinili  radnici.

Rozhodli jsme se proto zveřejnit celé usnesení soudu ohledně referenda tak, aby  si konečně s odstupem času mohl udělat vlastní názor. A sám se mohl přesvědčit, že nekompetentnost nebyla  na straně zastupitelů, potažmo zaměstnanců úřadu, ale  především na straně přípravného výboru pod vedením Ing. Kozického  a Mgr. Linharta, který se rád nechal mediálně označovat za jakéhosi „vůdce vzbouřenců“. Oni za podpory Ing.Arch.Vokurky, Mgr.Melichara a Bc. Šatry svým nekompetentním a neodborným jednáním, které zapřičinilo krach  referenda, utvořili téma, které rozdělilo Velkou Chuchli.

 

-redakce-

Úplný dokument -Usnesení soudu o zrušení žaloby  na zrušení referenda 2009.


Usnesení soudu o zrušení ref

Úplný dokument – Odborné stanovisko k větě referenda objednavatel MČ Velká Chuchle pro zastupitele.

odborné stanovisko zasupitelé

Úplný dokument – Odborné stanovisko EPS  předložené zastupitelům od Výboru pro referendum

odborné stanovisko výboru pro ref

Výzva zastupitelům od Ing.Kozického zástupce Výboru pro referendum -předáno  těsně před projednáním bodu Referendum zastupitelům.

výýzva zastupitelům

Napsat komentář