„Otevřená“ a „demokratická“ radnice „á la“ Chuchle.

„Otevřená“ a „demokratická“ radnice „á la“  Chuchle.

citace: „ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ – VELKÁ CHUCHLE č. 1/2014 konaného dne 24.2.2014 od 18.00 hodin.bod 9.5.-  Starosta seznámil přítomné s vyjádřením  starosty MČ a tajemníka ÚMČ k podané stížnosti panem Vladimírem Kozákem ze dne 23.12.2013 (evidováno pod č.j. 2810/2013).

Do rozpravy se nikdo nezapojil. Starosta dal hlasovat o předloženém návrhu usnesení:

ZMČ bere na vědomí email zaslaný panem Vladimírem Kozákem obsahující „Stížnost na porušování platných právních norem starostou Mgr. Martinem  Melicharem a upozornění na možnou neplatnost Zasedání zastupitelstva Městské části Praha – Velká Chuchle vyhlášeného na den 30.12.2013. Žádost o sjednání nápravy“ adresovaný Zastupitelstvu Městské části Praha – Velká Chuchle ze dne 23.12.2013 (evidováno pod č.j. 2810/2013); ZMČ po jejím projednání konstatuje, že předmětná stížnost je nedůvodná a neopodstatněná.

Hlasování:  Pro:          7 (Melichar, Vokurka, Petr, Benčat, Kozický, Šatra, Čahoj) (pozn.autora: kompletní sestava vládnoucí chuchelské „pseudokoaliční 7)

                   Proti:        0

Zdrželi se: 1 (Kadeřábek)“ – konec citace

 

Tak takto jednoduše starosta Melichar (TOP 09) řeší porušování zákonů a právních norem ve jménu své „neomylnosti“ a vůdcovství“, ve jménu začínající předvolební kampaně k podzimním komunálním volbám. Za součinnosti svých 6 souputníků z prazvláštní „pseudokoalice 7“. Proč to tvrdím?

 

Obsah a odůvodnění stížnosti je rozebráno ve výše citovaném dopise, který zde v plném znění pro pravdivou a ucelenou informaci přikládám v závěru. Způsob i zdůvodnění vyřízení stížnosti je zarážející. Posuzujte prosím:

1)ačkoli stížnost směřovala proti jednání starosty Melichara, tento ji sám vyhodnotil a navrhl i později přijaté usnesení Zastupitelstva, že stížnost je nedůvodná a neopodstatněná! Pro své tvrzení zastupitelstvu nepředložil jedinou věcnou oponenturu! Přesto jeho šestka z „pseudokoalice 7“ bez jakékoli rozpravy jím připravené usnesení schválila.

2)k žádnému faktickému ani formálnímu projednávání stížnosti nedošlo. Vyplývá to i z oficiálního Zápisu, kde je uvedeno, cituji. „ do rozpravy se nikdo nezapojil“.

3)předtím nedodal starosta Melichar stížnost k projednání ani do jednoho z výborů zastupitelstva, především do výboru kontrolního. Přitom přijatá stanoviska výborů měla být základem k projednávání v plénu v rámci (neuskutečněné) rozpravy (obdoba jako v Parlamentu).

4)zcela nevěrohodně a směšně pak na základě bodů 2 a 3 působí přijaté usnesení, cituji: „ZMC po jejím projednání (pozn.: stížnosti) konstatuje, že předmětná stížnost je nedůvodná a neopodstatněná“.

5)doposud jsem na písemnou stížnost neobdržel písemnou odpověd,  jak  je zákonem požadováno a jak jsem tuto skutečnost ještě zdůraznil i ve svém dopise!

 

Zajímavostí a dokreslením skutečné úrovně některých zastupitelů je skutečnost, že na frašku jménem  „ jednání zastupitelstva“ se nemohl v té době již dívat ani jeden z občanů, kteří do jednoho raději odešli. Stejně tak jako učinili i  někteří zastupitelé, paní Mgr. Felixová a Mgr. Dudášová. Přítomen nebyl ani zastupitel pan Fresl…. .

 

 

Text dopisu se stížností:

 

Zastupitelstvo Městské části Praha – Velká Chuchle

Starosta Mgr. Martin Melichar

U skály 262/2

Praha 5 – Velká Chuchle 

Praha – Velká  Chuchle  23. prosince 2013

Věc:  stížnost na porušování platných  právních norem starostou Mgr .Martinem  Melicharem a upozornění na možnou neplatnosti Zasedání  zastupitelstva Městské části  Praha-Velká Chuchle vyhlášeného na den 30.12.2013. Zádost o sjednání nápravy.

 

Vážené Zastupitelstvo Městské části Praha – Velká Chuchle, vážený pane starosto,

 

obracím se na vás jako k nejvyššímu orgánu ve výše citované věci a žádám o zodpovědné projednání předkládaného problému na začátku nejbližšího Zasedání ZMC dne 30.12.2013, kdy bude schvalován Zápis z posledního Zasedání ZMC, tedy ještě před projednáváním vlastních navržených bodů programu zasedání. Aby se tím předešlo  jeho případné následné neplatnosti se všemi z toho vyplývajícími právními důsledky.

Věřím, že pan starosta zajistí včasné umístění této stížnosti na úložiště jednotlivých zastupitelů tak, aby tito mohli být řádně se stížností seznámeni a následně ji mohli na zasedání Zastupitelstva s příslušným usnesením zodpovědně vyhodnotit.

 

V odpoledních hodinách dne 23.12.2013 byl ve sloupku „aktuality“ oficiálního webu MC Praha – Velká Chuchle umístěn příspěvek, cituji:

„Pozvánka na 10. ZMČ v r. 2013

12.12.2013   10. zasedání ZMČ dne 16. prosince 2013 se nekonalo a to z důvodu

nízkého počtu členů zastupitelstva (zasedání bylo starostou prohlášeno za

neusnášeníschopné). Nový termín 10. ZMČ byl stanoven v souladu s

jednacím řádem ZMČ na den 30. prosince 2013. ÚMČ“   – konec citace.

Upozornění: prosím za zaznamenání, že pozvánka je datována dnem

12.12.2013, přičemž na web byla umístěna ve skutečnosti 23.12.2013 a

vztahuje se k události, která nastala až dne 16.12.2013 !!!

-        v příloze Pozvánky je teprve následně vloženo vlastní svolání zasedání

s programem. Je označeno čj.: 2738/2013-C 101.1, s datem vydání 17.12.2013.

Tento dokument je zároven umístěn i na Úřední desce MC Praha – Velká

Chuchle.

-        na téže Úřední desce je však současně vyvěšena zcela totožná písemnost,

která taktéž svolává stejné Zasedání č. 10/2013, ale s jediným rozdílem, že je

svoláno již na den 16.12.2013 a má jiné čj.: 2674/2013-C 101.1 s datumem

vydání 9.12.2013.

-        obě písemnosti jsou podepsány starostou Mgr.Melicharem

Tento postup je v rozporu s platným Jednacím řádem, přestože v Pozvánce

(podepsané pouze ÚMC) je tvrzeno pro občany pravý opak. Především

starosta Melichar nerespektuje postup při nastalé situaci, kdy je Zasedání

zastupitelstva sice řádně svoláno, ale nemohlo se uskutečnit v plném rozsahu

z důvodu nepřítomnosti nadpoloviční většiny všech zastupitelů.

Odůvodnění stížnosti :

  1. citace čl. IX, odst. 1 Jednacího řádu: „Jestliže při zahájení ZMČ předsedající konstatuje, že ZMČ není usnášeníschopné, tzn., že není přítomna nadpoloviční většina všech zastupitelů, zasedání ZMČ ukončí a svolá jeho náhradní zasedání tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů ode dne ukončeného zasedání.“

Skutečnost byla taková, že starosta Melichar nijakým způsobem neprohlásil zasedání č.10/2013 za zahájené (viz pořízená zvuková nahrávka), tudíž ho nemohl následně vyhlásit ani za ukončené a následně svolat do 15 dnů nové zasedání. Nemohl ho tedy ani vyhlásit za neusnášející se schopné (viz nepravdivý obsah oficiálního prohlášení ÚMC na oficiálních stránkách v sekci „aktuality“ dne 23.12.2013).

  1. citace čl. VI odst.2, 2.věta Jednacího řádu: „Není-li při zahájení zasedání přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva, ukončí starosta zasedání a svolá tak, aby se uskutečnilo nejpozději do 15 dnů nové zasedání zastupitelstva k témuž nebo zbývajícímu programu“.

Skutečností   je zde v jednacím řádu předpokládaná povinnost starosty ukončit řádně svolané Zasedání ZMC, pokud není přítomna nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva. Aby takové zasedání mohlo být řádně ukončeno, je nezbytností a předpokladem, že bylo řádně zahájeno. Toto dne 16.12.2013 v rozsahu vyhlášeného a technicky uskutečněného Zasedání č. 10/2013 nebylo naplněno (viz zvuková nahrávka).

  1. citace čl. VI,  odst.3  Jednacího řádu“, první část: „V zahajovací části zasedání předsedající prohlásí, že zasedání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyhlášeno …“.

Skutečnost byla taková, že starosta Melichar nic takového neučinil (viz zvuková nahrávka).

 

Závěr:

a)     na den 16.12.2013  bylo starostou Melicharem řádně vyhlášeno a svoláno Zasedání č. 10/2013 ZMC Praha – Velká Chuchle

b)     v době jeho vyhlášeného začátku v 18,00 hod. bylo na něm přítomno pouze 5 zastupitelů včetně starosty, 3 zaměstnanci ÚMC a asi 20 chuchelských občanů (viz prezentační listiny). Krom toho ještě 2 neznámí lidé, kteří nejsou občany Chuchle a nebyli nikým představeni a nebyla následně odsouhlasena zastupiteli jejich přítomnost na zasedání.

c)      teprve v 18.25 hod. po nesouhlasných vystoupeních přihlížejících občanů si vzal mikrofon starosta Melichar a prohlásil, že žádné zasedání ZMC nebude, neboť se dostavilo pouhých 5 zastupitelů a dodal, že ostatní jsou nezodpovědní (byl pořizován zvukový záznam)! Nikoho z nich však neomluvil či nezkonstatoval, že jsou neomluveni. Uvedl, že nové se bude konat 30.12.2013. Poté následoval hromadný odchod všech přítomných.

d)     do 7 dnů měl být na Úřední desku umístěn Zápis z tohoto zasedání ZMC č. 10/2013.V rozporu s právními normami tak nebylo učiněno! Zároven na Úřední desku nebyl umístěn žádný jiný úřední dokument, který by potvrzoval výše uváděné skutečnosti či cokoli jiného.

e)     zároven lze oprávněně pochybovat, že byla naplněna zákonná povinnost do 7 dnů předložit Magistrátu hl. m .Prahy Zápis z inkriminovaného zasedání – nebo jiná adekvátní písemnost, která by dokladovala a dokumentovala průběh řádně svolaného ale nenaplněného zasedání  . 10/2013 ZMC Praha- Velká Chuchle.

f)      I když starosta Melichar porušil Jednací řád a nenaplnil jeho literu, na základě všech výše uvedených skutečností je nepochybně prokázáno, že de facto se Zasedání č. 10/2013 ZMC Praha – Velká Chuchle uskutečnilo, ale muselo být předčasně ukončeno pro malý počet přítomných zastupitelů.

g)     proto nelze v žádném případě akceptovat zřejmou snahu starosty Melichara o UTAJENÍ konání a nulitu řádně svolaného a uskutečněného zasedání Zastupitelstva č.10/2013 před Magistrátem hl.m. Prahy. A to z důvodu faktického předčasného ukončení v důsledku účasti nedostatečného počtu zastupitelů.

h)     na základě výše uvedených skutečností nelze akceptovat opakování zastupitelstva ZMC č.10/2013, ale dne 30.12.2013 se musí jednat o Zasedání ZMC č.11/2013, byt se stejným návrhem programu jako v předčasně ukončeném zasedání ZMC č.10/2013.

i)       pokud by bylo zasedání ZMC dne 30.12.2013 uskutečněno jako č. 10/2013, lze důvodně předpokládat jeho neplatnost z důvodu porušení platných právních norem. Přičemž tyto skutečnosti byly známi předem.

j)       dne 30.12.2013  nelze uskutečnit již žádné jiné Zasedání ZMC Praha – Velká Chuchle pod jakýmkoli číslem, neboť toto by nebylo vyhlášeno v předepsané zákonné lhůtě 7 dnů.

 

Návrh opatření:

-        Plně respektovat platný Jednací řád a vyhlásit dle platných postupů nové Zasedání ZMC Praha – Velká Chuchle.

-        upozornit starostu Melichara na nutnost dodržovat právní normy všech stupnů a zaujmout k jeho výkonu funkce konkrétní stanovisko.

 

Vážené Zastupitelstvo MC Praha – Velká Chuchle. Na svoji stížnost očekávám písemnou odpověd dle zákona na uvedenou adresu v zákonné lhůtě. Děkuji

 

Vladimír   K o z á k

Napsat komentář