Co nového kolem restaurace „Nad poštou“

Co nového kolem restaurace „Nad poštou“

Více chucheláků se mně v posledních dnech ptalo, co se to vlastně na posledním zastupitelstvu dělo kolem „nájmu restaurace „Nad poštou“. A co jsem vlastně napsal ve svém dopise Zastupitelstvu a co jsem říkal k věci na Zastupitelstvu, než mi bylo vzato slovo starostou Melicharem (i mikrofon!).

Již 2 roky se potýká starosta Melichar (potažmo Zastupitelstvo) s uzavřením restaurace „Nad poštou“ (majetek obce) a problémem vzniklého dlužného nájemného bývalým nájemcem restaurace „Nad poštou“ (škoda se již blíží 300 tisícům Kč). Nyní je zde už rok další problém – výběr nového nájemce (ačkoli zájem je velký). O problému nejednou již informoval i časopis „Chucheláci trochu jinak“. Problémy se nepodařilo vyřešit ani na posledním zasedání zastupitelstva č.1/2014 dne 24.2.2014, ačkoli byl znovu projednáván. Zde je k tomu v oficiálním Zápisu uvedeno:

K bodu 4.1. „Starosta seznámil přítomné se stížností a „odvoláním“ týkající se pronájmu nebytového prostoru (bývalá restaurace Nad poštou) a s protokolem z jednání Komise na posouzení došlých nabídek na pronájem nebytového prostoru na adrese Starochuchelská 7/20, Praha 5 – Velká Chuchle ze dne 10.2.2014“-konec citace.  (pozn.autora: stížnost a odvolání podaly 2 účastnice „soutěže“,chuchelské občanky D.B. a M.M.).

Poté starosta Melichar zahájil rozpravu, která se zvrhla ve smutnou tragikomedie -snaha starosty Melichara a jeho zástupce Kozického uzavřít smlouvu s novým nájemcem restaurace „Nad poštou“, s firmou Gold Capital s.r.o. stůj co stůj. Tato firma však ve svém podnikání nemá v Obchodním rejstříku vedený jako předmět podnikání „hostinskou činnost“!, od r.2011 si neplní zákonem danou povinnost a nepředkládá výroční zprávy. (v té poslední byla zadlužená)! Přitom již předchozí firma stejného vlastníka a jednatele, p.Basovníčka, skončila  pro dluhy v insolvenci a zanikla. Když na toto poukázaly zastupitelky, obě dvě aktivní právničky, Dudášová a Felixová a má osoba, tak ze strany Melichara a Kozického byla vidět velká nevole. Ta vyvrcholila odebráním mého slova starostou Melicharem, protože trvala 3 minuty! Zároveň okamžitě vyhlásil přestávku, aby se nemohl zapojit někdo další! To bylo moc na obě zastupitelky a veškerou ještě přítomnou veřejnost a z takové šaškárny všichni odešli.

Jak je situace popsána v oficiálním Zápisu? Citace: „Starosta po upozornění pana Vladimíra Kozáka na překročení stanoveného času 3 minut pro vyjádření jeho stanoviska k projednávanému bodu (v souladu s jednacím řádem ZMČ) vyhlásil z důvodu permanentního rušení průběhu jednání ZMČ v 20.47 hodin pětiminutovou přestávku, zasedání ZMČ pokračovalo v 20.55 hodin.    V průběhu vyhlášené pětiminutové přestávky ze zasedání odešly paní Gabriela Dudášová a paní Lenka Felixová (přítomno 8 členů ZMČ)“.

Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení: „ZMČ bere na vědomí protokol z jednání Komise pro posouzení došlých nabídek na pronájem nebytového prostoru na adrese Starochuchelská 7/20, Praha 5 – Velká Chuchle týkající se posouzení stížnosti na porušení zákona o obcích č. 128/2000 Sb. a žádosti o nápravu a revokaci protizákonného usnesení Zastupitelstva Městské části Praha – Velká Chuchle předloženou paní D. B.a odvolání a podání podnětu k přešetření rozhodnutí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 28.1.2014 předloženého paní M. M. a v souladu s doporučením komise potvrzuje přijaté usnesení ZMČ č. 10/3-6 ze dne 13.1.2014 pro nedůvodnost a neopodstatněnost stížnosti i „odvolání“.

Toto bylo zastupiteli z „pseudokoaliční 7“ následně odsouhlaseno. Co na tom, že stížnosti byly na pokyn starosty Melichara projednávány stejnými členy komise „soutěže“, proti jejichž činnosti stížnosti a odvolání směřovaly ……. .

Závěr:  stížnosti a odvolání některých účastníků soutěže“ byly sice „pseudokoaličními hlasy“ odmítnuty, přesto se ale starosta Melichar neodvážil předložit novou nájemní smlouvu s firmou Gold Capital s.r.o. ke schválení. A tak marasmus pokračuje i nadále, škoda se neustále zvětšuje, obecní kase peníze chybí.  Co bude dál …. .

Příloha:  můj dopis z 24.2.2014, kterým jsem o problému informoval Zastupitelstvo a který jsem se snažil přečíst ve svém vystoupení na Zastupitelstvu. V tom mi bylo starostou Melicharem zabráněno – viz výše. Starosta Melichar zároven přes moji žádost dopis nepřipojil jako přílohu k Zápisu s tím, že je to v jeho kompetenci (vyjádřil se za něho tajemník pan Schulz). Doposud jsem na dopis neobdržel ani žádnou odpověd – i to je chuchelská radniční demokracie v podání „pseudokoalice 7“. Text dopisu:

 

Zastupitelstvo Městské části Praha-Velká Chuchle

U skály 262/2,Praha 5 – Velká Chuchle

Praha-Velká Chuchle 24. února 2014

Problematika PRONÁJMU restaurace „Nad poštou“ majitel Městská část Praha 5 – Velká Chuchle Obchodnímu subjektu  Gold Capital s.r.o. IC 27153291, jednatel a  100% společník pan Vilém Basovníček , nar.24.9.1969, hlášen Praha 3,Biskupcova 1714/23 

Usnesením  10. Zastupitelstva Městské části Praha – Velká Chuchle ze dne 13.1.2014 bod 10/3-6 byl schválen pronájem majetku , restaurace „Nad  poštou“ ve Velké Chuchli výše uvedené společnosti Gold Capital s.r.o., IC: 27153291. Nájemní smlouva nebyla doposud Zastupitelstvem projednána a schválena.

a)      Z toho důvodu tímto zastupitelům sděluji, že subjekt, se kterým hodlají uzavřít Nájemní smlouvu, nemá v platném Výpisu z obchodního rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze ke dnešnímu dni 24.2.2014 uveden jako předmět podnikání HOSTINSKOU ČINNOST ! (VIZ PŘILOŽENÝ VÝPIS).

b)    Proti výsledku „soutěže“ podala jeho účastnice paní Dana Mlezivová písemnou stížnost k vyhlašovateli, tj. Zastupitelstvu Městské části Praha – Velká Chuchle. Tato stížnost nebyla doposud vyřízena ani projednána.

Historie a vysvětlení problematiky:

Firma byla zapsána do OR 24.5.2004 a doposud nikdy nepodnikala v hostinské činnosti a s tímto oborem nemá žádnou praxi ani zkušenost, nikdy neměla žádnou provozovnu s hostinskou činností.

1)     podniká  v  oborech např:  grafické práce, maloobchod- smíšené zboží, poskytování  technických služeb, pedikúra, manikúra,  kopání hrobů, atd.  provozování solárií ( dříve měla 5, nyní jen 3). Firma měla mimo jiné  v letech 2004 až 2007 provozovnu solárka i v Radotíně

2)      do dnešního dne a nikdy ve své historii neprovozovala restaurace, bary, hospody a ani na toto podnikání nikdy neměla povolení.  Což byla jedna z podmínek účasti v „soutěži“ o nájemce vyhlášené Městskou částí Praha-Velká Chuchle !! 

3)     a)  první pokus starosty Melichara zastupitele  Benčáta na pronájem restaurace byl  27.5 2013, kdy na zasedání  Zastupitelstva   č. 5/2013 bylo přijato pod bodem 5/3-6 „Vyvěšení Záměru na nájem restaurace „Nad poštou“.V návrhu podmínek  ,které stanovil  „Výbor majetku ZMC“ (předseda zastupitel Benčat) a které Zastupitelstvo ve svém usnesení akceptovalo byly mimo jiné stanoveny podmínky do soutěže:

-        předložení živnostenského listu

-        min. výuční list v oboru

-        prokazatelná praxe v oboru

 

b):  ve stejný den  27.5 2013 si pan Basovníček   zažádal o živnostenské oprávnění s předmětem podnikání hostinská činnost ale  ani tak ale nemůže v tomto oboru podnikat, protože nemá praxi v oboru a není ani vyučen.

c):  a tak si ve stejný den  27.5 2013 nechá zapsat jako  odpovědného zástupce paní   Kristýnu Ježkovou, která také nemá žádnou restauraci, ale podniká v oboru pedikúra, manikúra.

d) ačkoli od tohoto získání živnostenského listu uplynula doba 10 měsíců, doposud nebyl tento živnostenský list s předmětem podnikání hostinská činnost založen v Obchodním rejstříku firmy, stejně tak firma nemá za toto období jedinou provozovnu s hostinskou čiností  a doposud v oboru nezačala podnikat !!

 

4)     Po zjištění, že podmínky firma Gold Capital s.r.o.nesplňuje, bylo  dne 9.9.2013 na Zasedání Zstupitelstva č.7/2013  některými  zastupiteli , zejména těmi, kteří byli zvoleni do tzv. “ komise“ narychlo a v rozporu se zákonem, přijato nové usnesení  o  dalším „Vyvěšení záměru na pronájem restaurace „Nad poštou“ v bodě 7/6-8 . Zde byl měněn NÁVH PODMÍNEK. A to „Výborem majetku obce“ ze dne 4.9.2013, kde byly zejména vypuštěny body, které určovaly profesní způsobilost žadatele.

5)     Zároven  však Zastupitelstvem nedošlo k revokaci platného Usnesení  5/3-6 ve stejné věci, takže doposud jsou platná ve věci 2 obdobná, ale rozdílná,  usnesení !!

6)     připomínám, že pokud se mění nějaký NÁVRH PODMÍNEK, který je v usnesení,  hlasuje se o něm jako celku nebo se jeho body mění tak, že se hlasuje o každém změněném bodu zvlášt. Není možné po neřízené debatě změnit NÁVRH PODMÍNEK tak, aby se jen napsalo UPRAVENÝCH  ZMČ.  Co a jak  ZMČ upravila!? Nějak moc náhod – že by se vše uzpůsobovalo panu Basovníčkovi?

Vladimír Kozák

Příloha: Výpis z Obchodního rejstříku z 24.2.2014 firmy Gold Capital s.r.o.

Napsat komentář