Podjezd a Nadjezd

nadjezd  2010Podjezd, nadjezd- Téma o, kterém ODS již 12.let  jen mlží a Ano neví o čem mluví

 

Do nadcházejícího volebního období budeme prosazovat obnovení jednání se všemi dotčenými stranami o vybudování mimoúrovňového křížení se železniční tratí.

Jsem nucen situaci za čtyři roky zpět trochu zrekapitulovat. Na začátku volebního období mi osobně pan starosta Fresl přislíbil, že když bude platná projektová dokumentace na podjezd bude samozřejmě podporovat variantu podjezdu. Bohužel na všech jednáních mimo obec jasně prosazoval variantu nadjezdu. SŽDC nechalo na nátlak Radotína zpracovat projektovou dokumentaci na obě varianty a Městkou část vyzvalo před vydáním projektové dokumentace k připomínkám. Bohužel zastupitelé jmenovitě pan Mařík, pan Barcal, pan Melichar a paní Felix na tuto schůzku přizváni nebyli a ostatní se k PD nevyjádřili a podpořili variantu nadjezdu. Po vydání PD pro realizaci byly svoláni zastupitelé k vyjádření, ale vlastně nebylo se k čemu vyjadřovat jen jsme si vyslechli jak je super varianta nadjezdu a podjezd je moc drahý atd. jediná dobrá zpráva byla, že projektant na dotaz pana Barcala zda varianta podjezdu splňuje všechny náležitosti platných norem odpověděl kladně. Pak bylo seznámení pro občany ve škole, které nevedlo k žádnému výsledku.

V loňském roce se na úřední desce Radotína objevila zpráva o prodloužení územního rozhodnutí u dočasné křižovatky Start s tím, že odbor dopravy Radotína tam změnil variantu mimoúrovňového křížení na variantu nadjezd. Díky spoluobčanům spodní Chuchle se tato zpráva rozšířila a bylo proti ní sepsané odvolání , které vyvolalo jednání odvolaných osob se zástupci SŽDC. Po našem odvolání Odbor dopravy vrátil větu ,,mimoúrovňové křížení,, a byl rozšířen okruh dotčených nemovitostí s budoucí stavbou.

Bez tohoto prodloužení UR by SŽDC nebylo schopno připravit revitalizaci trati a byly ohroženy jejich dotace z EU.

SDŽC nás informovalo, že vlastně Městská část Velká Chuchle nezaslala za poslední  volební období, žádné stanovisko k mimoúrovňovému křížení . Křížení trati bude z realizace optimalizace trati vyjmuto a bude se jen posouvat vlaková zastávka k přejezdu a vybuduje se podchod pod železniční tratí. Dále nám bylo ústně přislíbeno, že jsou si plně vědomi velice křehkého problému křížení a jsou schopni křížení vybudovat z vlastních zdrojů bez závislosti na evropských dotacích.

V nadcházejícím volebním období budeme prosazovat komunikaci o tomto tématu jak na zastupitelstvu tak s dotčenými obyvateli nemovitostí tak z kompetentními orgány jak odbor dopravy Radotín tak TSK, Policie ČR a samozřejmě SŽDC a pevně doufám, že se celá záležitost pohne dál a toto ožehavé téma  bude pro nás všechny minulostí a všichni až na pár zatvrzelých jedinců budeme spokojeni. V opačném případě to beru jako velkou osobní prohru.

Na závěr bych chtěl dodat, že varianta podjezdu není jen cílem dotčených občanů, ale měla by být cílem i ostatních obyvatel Chuchle, protože každý den se budete do naší obce vracet a tu příšernou betonovou obludu budete mít denně na očích a to opravdu v 21 století chcete??? Dnešní svět právě orientuje takovéto stavby z dosahu rázu krajiny a měst. A o to by nám Chuchelákům především mělo jít.

R. Mařík

Tunel E

Tato  možnost je jedinou variantou , kterou dotčení vlastníci nemovitostí podporují!

Poznámky k výkresům variant mimoúrovňového křížení zveřejněným na webových stránkách ÚMČ Velká Chuchle

 Podjezd

Proti variantě nadjezdu je komfortně řešena dopravní obslužnost Mrázovky zachováním ulice Nad drahou, ovšem na úkor zásadního záboru soukromých zahrad a garáže v ulici Nad drahou.

Protože lze očekávat nesouhlas majitelů zahrad a staveb dotčených tímto rozsáhlým záborem, lze trvalý zábor zrušit a nahradit ho pouze věcným břemenem uložení inženýrských sítí v pásu v zahradách o šířce cca 1,7 m za stávajícím plotem a posunutím (zbouráním a výstavbou nové) garáže o cca 1,7 m dále od uliční čáry.

V návrhu je vnější líc konstrukce podjezdu cca 2,5 m od hranice parcel, na tento prostor navazuje trvalý zábor soukromých pozemků pro nové umístění ulice Nad drahou o šířce cca 6 m., přičemž celková šíře vozovky Nad drahou je 6,5 m! (4,5 m vozovka + parkovací stání 2 m).

V případě, že by se upustilo od zachování ulice Nad drahou,  stejně jako je to již u varianty nadjezdu, je pro stávající sítě (kanalizace, 2x vodovod, plynovod, silové a sdělovací kabely) potřeba při dodržení prostorové normy pás o šířce max. 4,3 m. Tzn. že pro přeložky stávajících sítí by byl zcela využit prostor mezi vnější lící konstrukce podjezdu a stávající hranicí soukromých pozemků a nutné by bylo dořešení zbývajícího pruhu o šířce cca 1.7 m v soukromých pozemcích. Toto je dále možné kombinovat např. s uložením kabelů do násypu nad těleso podjezdu nebo jejich zavěšením na stěnu podjezdu, čímž by došlo k dalšímu zmenšení záboru soukromých pozemků.

Výjezd z garáže posunuté o cca 1,7 m je pak možné řešit stejně jako v dřívější studii napojením do ulice Na Mrázovce navržením vozovky nad tělesem podjezdu.

Pokud by byla zrušena průjezdnost ulice Nad drahou, bude potřeba stejně jako u varianty nadjezdu rozšířit mostek přes Vrutici v napojení ulice Na Mrázovce na Starochuchelskou.

Podjezd – úprava přeložky sítí a projednat s majiteli objektu Nad Drahou. Zvolit jiné dopravní značení pro výjezd s podjezdu určitě preferuji hlavní silnici v případě nefunkčních semaforů z Chuchle na Mezichuchelskou.

 Podjezd

Nadjez – betonová stavba zasahující do života všech občanů Chuchle né jen dotčených. Bude nevzhledná hlučná a pro další generace zanechá pachuť betonového monstra. V PD je nevhodně zvoleno napojení na ulici na Nad Drahou samostané napojení a na ulici Na Mrázovce nevím, kde tato myšlenka vznikla, ale je to dle mého názoru nesmysl a počet přechodů na nadjezdovém tělese je až alarmující. Dále neni řešena obslužnost při povodních, kdy nadjezdem se nikam nedostanete a při spodních vodách bude obslužnost pro složky integrovaného system nedostupná a obyvatelům spodní chuchle nebude možné pomoci jako např. v roce 2013.

Tuto dokumentaci bez připomínek schválili pozvaní zastupitelé a lidé s výboru uzemního plánu v loni v srpnu, proč nebyly k připomínkám této dokumentace pozváni minimálně zbylí zastupitelé a majitelé nemovitostí dotčených se stavbou.

nadjezd  2010

A  Vám se jako tohle líbí? Ano a ODS tomuto fandí!  Škoda, že dotčenými občany stavby nejsou p.Fresl, p.Špaňhel . To už by se nic neřešilo  a podjezd by zde stál cca 4 roky.

Nadjezd

Na tomto obrázku zadavatel záměrně nezakreslil protihlukové stěny a upravil měřítko tak, aby nevynikla obludnost této stavby! Uvědomme si že spodní část mostu bude cca 5-6m nad železničním vedením. Což znamená,že při příjezdu od Radotína panorama s kostelíkem prakticky neuvidíte.

Varování pro volební štáby ODS a ANO!

V případě neakceptování připomínek a názoru věřejnosti a majitelů pozemků dotčených stavbou Vás upozorňujeme, že pokračujeme ve sdružení, které již jednou stavbu zastavilo.

Vy by jste si nadjezdem nechali  takto znehodnotit své nemovitosti ?  No vy ne ale kandidáti za ODS a Ano asi  bez problémů. Proč tedy p.Špaňhel tak bojuje proti rozšíření silnice Na Cihelně ? 

-redakce-

 

 

 

 

 

Napsat komentář