Kronika Sboru Dobrovolných Hasičů Velká Chuchle

1893 – Založení sboru

 

Psal se rok 1893. Spojená obec Malá a Velká Chuchle čítala tehdáž 61 domů s počtem asi 460 obyvatel. K obci patřily samoty: Walterova zahrada, Doly a část na Lahovské.

Na popud starosty obce a místních občanů byla svolána na den 23. dubna 1893 ustavující schůze, ve které bylo jednáno o založení sboru dobrovolných hasičů v Chuchli. Pan Rudolf Staněk, učitel ve Slivenci, pronáší řeč „o významu hasičských spolků“, což s jásotem bylo přijato.

Za zakládající členy se přihlásilo 10 chuchelských obyvatel. Byli to: Matyáš Ouřada – rolník, Václav Liška – rolník, Antonín Mašek – rolník, Josef Holeček – rolník, Jaroslav Příhoda – rolník, Jan Klán – rolník, Josef Holeček – hostinský, Jan Janoušek – mistr krejčovský, František Horák – majitel domu a František Walter – zahradnictví.

Prvním velitelem byl zvolen Matyáš Ouřada. Za starostu sboru byl zvolen Antonín Mašek. Bylo usneseno, aby spolková místnost byla v hostinci u pana Josefa Holečka. Nářadí, náčiní a zbroj zakoupila sboru obec.

 

4. června: Sbor konal slavnosti svěcení stříkačky. Týž den pořádal sbor zahradní a taneční zábavu.

2. září: Pořádal sbor slavnostní večírek na počest 1. čestného člena, učitele Rudolfa Staňka, který měl velké zásluhy,  protože byl cvičitelem sboru.

26. listopadu: Odbýval sbor Cecilskou zábavu.

 

1894

6. ledna: Za starostu sboru byl zvolen Josef Holeček.

13. ledna: Účast při požáru ve Slivenci se stříkačkou a 10 muži za vedení velitele M. Ouřady.

14. ledna: Odbýval sbor svůj první ples.

14. února: Sbor se účastnil hašení požáru ve Velké Chuchli v č. popisném 29 u pana Josefa Němce.

24. března: Účastnil se sbor slavnosti „Božího Těla“ v Malé Chuchli.

15. července: Pořádal sbor zahradní a taneční zábavu.

28. září: Účastnil se sbor požáru v č. popisném 7 u rytíře Emila z Kressů ve Velké Chuchli. Pomáhali také sbory ze Slivence, Zbraslavi, Lochkova, Modřan a Bráníka.

20. prosince: Účast při požáru u pana Mandlíka v Modřanech.

 

1895

13. ledna: Pořádal sbor ples.

13. dubna: Zúčastnil se sbor slavnosti „Vzkříšení Páně“ v Malé Chuchli.

7. května: Účastnil se sbor požáru ve zdejší obci na domě čp 29 náležející panu Josefu Němci. K požáru se dostavil také sbor slivenecký.

16. června: Zúčastnil se sbor slavnosti „Božího Těla“ v Malé Chuchli

2. července: Vyjel sbor k požáru do Slivence do usedlosti pana J. Karocha.

24. listopadu: Pořádal sbor Cecilskou zábavu.

 

1896

19. ledna: Pořádal sbor ples.

22. listopadu: Pořádal sbor Cecilskou zábavu.

 

1897

 

10. ledna: Pořádal sbor ples.

31. ledna: Při 5. rádné valné hromadě byl zvolen starostou sboru Václav Liška a velitelem  Josef Holeček ml.

 

1898

10. ledna: Pořádal sbor ples

 

1899

4. února: Při schůzi výboru byl podán k obecnímu zastupitelstvu protest proti zavezení zdejšího rybníka se žádostí, aby tento byl pořádně vyklizen a opraven.

 

1900

24. března: Při valné hromadě byl za velitele zvolen pan Josef Holeček starší.

 

1901

 

16. června: Účastnil se sbor s hudbou na stanici v Chuchli, kde projížděl Jeho Veličenstvo císař a král František Josef I.

16. srpna: Sbor se účastnil 1. sjezdu československého hasičstva v Praze.

 

1902

2. února: Pořádal sbor ples.

20. října: Účastnil se sbor požáru v usedlosti pana Ferdinanda Čulíka v Malé Chuchli.

 

1903

14. dubna: Sbor se účastnil slavnosti „Božího Těla“ v Malé Chuchli.

23. března: Na 11. řádné valné hromadě byl zvolen starostou sboru Josef Klán.

28. června: Zúčastnil se sbor slavnosti 10ti letého trvání podpůrného spolku „Domobrana“ v Malé Chuchli.

12. července: Účastnil se sbor požáru knížecí stodoly svobodného pána z Öttingenů ve Velkých Lahovicích.

16. srpna: Sbor se účastnil všeslovanského sjezdu hasičského v Praze.

 

1904

10. ledna: Pořádal sbor ples.

31. ledna: Na 12. řádné valné hromadě zvolen starostou sboru Václav Liška.

Únor: Založena hasičská odborná, poučná a zábavná knihovna. Tím byl dán základ k dnešní chuchelské knihovně.

13. února: Pořádal sbor masopustní vínek.

12. června: Pořádal sbor zahradní a taneční zábavu, která vynesla čistého zisku 74’33 K.

6. listopadu: Pořádal sbor Cecilskou zábavu, která vynesla 4 K.

 

1905

28. ledna: Pořádal sbor ples.

19. února: Na 13. řádné valné hromadě zvolen starostou zboru Josef Klán.

5. března: Pořádal sbor masopustní večírek.

25. července: Pořádal sbor zahradní a taneční zábavu, která vynesla čistého zisku 43’05 K.

7. července: Účast při požáru lesa ve Velké Chuchli.

 

1906

16. července: Účast při požáru v Lahovicích.

 

1907

26. ledna: Pořádal sbor ples, jehož výtěžek byl 58’66 K.

24. února: Podána žádost o postavení ležiště a to obecnímu zastupitelstvu.

16. června: Pořádal sbor zahradní zábavu, čistý zisk byl 66’76 K.

 

1908

 

16. února: Při 16. valné hromadě byl zvolen za velitele sboru Josef Vorlíček.

22. února: Pořádal sbor ples, jehož čistý výtěžek činil úhrnem 103’70 K.

21. března: Dána obecním zastupitelstvem sboru „Strážnice“ k dispozici účelům hasičským.

 

1909

10. ledna: Pořádal sbor ples, jehož čistý výtěžek byl 30’54 K.

6. srpna: Účast při požáru ve Velké Chuchli.

5. září: Účast sboru při požáru ve Velké Chuchli.

16. října: Podán protest obecnímu zastupitelstvu ohledně pitvání sebevrahů v hasičské strážnici.

 

1910

29. ledna: Konal sbor ples.

19. června: XVII. Valný sjezd a župní valná hromada hasičské jednoty „Kazín“, pořádaná ve Velké Chuchli.

 

1911

19. února: Na 18. řádné valné hromadě byl zvolen starostou sboru Antonín Holeček.

30. července: Účastnil se sbor při záchranných pracích při požáru lesíka ve Velké Chuchli, patřící p. Bartoňům ze Zbraslavi, dále pak ovesného pole Antonína Holečka z Velké Chuchle.

13. srpna: Odbýval sbor letní zábavu spojenou s koncertem, která vynesla čistého zisku 20’30 K.

14. srpna: Byly schváleny Slavným obecním zastupitelstvem „normální stanovy“ pro sbor vydané Zemskou hasičskou jednotou v Praze, pro Království české a to v plném znění.

23. září: Účast při požáru truhlářské dílny v Radotíně.

 

1913

12. ledna: Na valné hromadě byl za starostu sboru zvolen Eduard Jeníček.

 

1914

10. ledna: Sborový ples „u Holečků“.

3. července: Účast při požáru ve Slivenci.

9. července: Účast při požáru ve Slivenci.

26. července: V Bosně, v městě Sarajevě byl zastřelen následník habsburského trůnu arcivévoda De Este se svojí chotí. Tak zněla zpráva po celé České zemi, zastřelili jej srbští studenti, když projížděl se svou manželkou městem. Byl varován velícím generálem o nebezpečí, které na něho čeká. Nedbal toho a střely Marka Popoviče ukončily jeho život. Češi říkali: Tento život bude státi mnoho obětí. Bude Válka!

Třetí den objevily se plakáty: Výzva nastoupnutí vojenské služby záložníkům do 42 roků. Byla to smutná chvíle. Ženy, děti plakaly pro své drahé, kteří museli nastoupiti do 24 hodin každý ke svému regimentu. Muži říkali: Mámo, děti neplačte, za 14 dní se vrátíme,…

I členové hasičského sboru, který byl záložník nastupovali. Bylo to těžké loučení s Josefem Podstarou, Antonínem Čížkem, Janem Vorlíčkem a Rudolfem Veselým.

Na srbských hranicích stahovali se rakousko-uherská vojska, počaly přestřelky a o několik dní později byla vyhlášena válka se Srbskem. nikdo neví, jak válka dlouho potrvá, jak to vše skončí.

V zápětí vyhlásila vláda Rakousko-uherská nepřátelství s Ruskem a císař František Josef I. podepsal válku s Ruskem, vydav povolání svým národům říše Rakousko-Uherské.

Nikdo neví, kdy válka skončí. Docházejí zprávy z bojišť o prvních raněných, nezvěstných a padlých. Snad válka se rozšíří po celém světě, zvláště když říše Německá jako spojenec říše Rakousko-Uherské vstoupila do války se Srbskem a Ruskem.

8. září: Účast při požáru v Radotíně.

28. října: Na schůzi bylo usneseno, že se dá po 5ti K manželkám těch členů, kteří jsou ve válce, na vánoční stromek pro jejich dítky. Tento návrh byl jednohlasně přijat.

K odvodu vojenskému jsou voláni muži narození r. 1894. Ti, kteří jsou odvedeni, nastupují ihned.

 

1915

Válka vzplanula se vší krutostí. Království Srbské jest poraženo na hlavu, dle novin jen několik srbských praporů se skrývají v horách a bojují udatně. Budou ale brzy potřeny. Na ruské frontě jsou tuhé boje – Rusové jsou již v Karpatech, přední hlídky objevily se u Munkačeva a Užhorodu. Vídeň se opevňuje.

 

březen: Muži narození v r. 1895 jsou voláni k vojenskému odvodu a schopní vojenské služby nastupují tuto již 15. března. Sbor do konce roku nekonal žádné schůze, omezil se jen na požární bezpečnost v obci.

 

1916

Válka trvá, boj zuří. K vojenskému odvodu jdou muži narození 1896,97,98 a kteří jsou schopni, nastupují vojenskou službu.

 

12. října: Za velitele sboru zvolen Alois Kolda.

19. října: Poslední schůze ve válečných letech 1917 a1918. Sbor se omezil ve své činnosti jen na preventivní ochranu Malé a Velké Chuchle. Mladší členové nastoupili vojenskou službu, takže obecní představenstvo převzalo celé požární řízení.

 

1917

Válka trvá, boj se stupňuje s dohodou Rakousko, Německo a Turecko. Válčí Rusko, Itálie, Francie, Anglie a nyní přistoupila Amerika.

Rusko, obrovský kolos, kolísá. Vypuká tu revoluce vedená Leninem stranou dělníků.

V BrestLitevském podepsán separátní mír s dohodou. V Rusku nastává revoluce, car je svržen, vláda padla. Dělníci bojující za svá práva, tolik zpráv z Ruska.

Vojsko rakouské přebíhá k nepříteli, v Čechách jsou prováděny rekvizice na potraviny a různé obilí, atd. Jak to vše dopadne?

 

20. června: Požár vagónu v Malé Chuchli.

 

1918

Válka trvá- Němci střílí dalekonosnými děly na předměstí Paříže, rakouské vojsko jest v Albánii, kterou v r. 1916 okupovalo při pádu Srbska, dále leží vojska rakouská v Itálii u řeky Piavy. Amerika zasahuje. Boj se stupňuje.

Ze zajatých Čechů a Slováků tvoří se v Rusku a v Itálii i ve Francii legie, zasahující do bojů na frontě.

Rakousko-Uhersko i Německo s Tureckem bojují poslední fází. V zemích i na frontě nastává hlad.

12. října se zřítila vláda Rakouska, vojska na frontě přestávají bojovat. Německo kapitulovalo, taktéž i Rakousko s Tureckem. Konec Války. Miliony mrtvých, raněných a co z toho. Pláč i radost.

V Praze utvořena vláda, národní rada, poslední pluky Maďarů byly odzbrojeny a poslány domů.

Národní garda spolu se Sokoly udržují pořádek, z vládních budov jsou strhávány Rakouské znaky.

Všude je jásot a zvláště po vyhlášení Československé republiky. Legionáři italští, francouzští i ruští vracejí se do své osvobozené vlasti.

Prezidentem zvolen T. G. Masaryk, který se vrací ze zahraničí, kde pro osvobození Čechů a Slováků bojoval politicky. Máme tedy svobodu po 300 letech poroby. Slováci a Češi važte si ji!

Do naší obce se vracejí ti, kterým osud dopřál šťastně tuto dlouho válku. Těm, kteří padli za cizí zájmy, patří naše vzpomínky, jejich hroby jsou rozesety v Rusku, Srbsku, Itálii, Albánii, Francii, Turecku i Německu.

 

1919

18. března: Při 23. valné hromadě byl velitelem sboru zvolen Josef Vorlíček.

 

1921

24. června: Na mimořádné valné hromadě bylo rozhodnuto předat sborovou knihovnu do správy obce, mimo knih s odbornou literaturou. Předání bylo provedeno 14. září, ale v případě, že by obecní knihovna zanikla, knihy budou vráceny sboru. To se však nestalo, knihovna se rozrostla a slouží občanům dodnes.

 

V tomto roce byl založen odbor pro samaritány.

 

1922

25. a 26. února: Sbor vyslal hlídky do Malé Chuchle a Lahoviček při povodni. Také poslal hlídky na závodiště.

 

1923: 30 let trvání sboru

V tomto roce byla založena jinošská družina,která čítala 6 jinochů a současně byl založen Ženský odbor, který čítal 9 žen. Chuchelský sbor dobrovolných hasičů se také stal kolektivním členem Československého červeného kříže.

8. května: Účast při požáru ve Slivenci u pana Slavíka.

30. června: Slavnostní valná hromada k 30ti letému trvání sboru. Za těchto 30 let trvání sbor konal 155 výborových schůzí, 28 valných hromad, 4 mimořádné valné hromady, 18 plesů a 22 tanečních zábav.

 

1924

V tomto roce se sbor účastnil 2 povodní po 6 mužích. K požáru byl volán 5 kráte a to do Slivence, Malé Chuchle, Kosoře, Modřan a do Velké Chuchle.

 

1925

8. února: Za starostu sboru zvolen František Lalák.

 

1926

28. února: Za velitele sboru zvolen  František Veselý.

19. záři: Zábava „u Holečků“.

15. prosince: Zúčastnil se sbor požáru u paní Kvísové čp 74 zde v obci. Od kamen ze vzňala podlaha. Oheň lokalizovali Vorlíček Josef a Čumrda Antonín.

 

1928

Jest jubilejní rok 10 let trvání státu Československého. Československé hasičstvo oslavilo jubileum Sjezdem Čsl. hasičstva v Praze, veřejným vystoupením na Strahově. Chuchelský sbor vyslal 12 mužů a 8 žen. Muži cvičili se sekerkami a žebříky.

 

1931

Za velitele sboru zvolen K. Prchal.

 

1932

Za velitele sboru zvolen František Veselý. Za starostu sboru zvolen Ferdinand Čumrda.

 

1933

Za starostu sboru zvolen Josef Podstara.

 

1934

Byla zakoupena motorová stříkačka, která stála 18 000 Kčs.

 

1935

Bylo zakoupeno auto od Radlické mlékárny za 3 800 Kčs a oprava stála 1 500 Kčs. Auto bylo upraveno na sanitní vůz k převážení nemocných do nemocnice.

 

1938

Mraky nejistoty stahují se nad celou Evropou a celým světem. Německý národ vedený svým vůdcem Adolfem Hitlerem chce podmanit celou Evropu. Mezi těmi je i národ český a slovenský.

K vysoké funkci říšského kancléře dopomohl Hitlerovi stařičký generál prezident Hindenburg.

V Rakousku byl proveden státní převrat, který skončil připojením k říši německé. Karel Herman Frank, Cech a Henlain, začínají v našem národním shromážděním vystrkovati růžky,. Žádají, aby Sudety byly přičleněny k Velkoněmecké říši. Vůdce Hitler volá do celého světa, že Čechy a Morava byli po tisíciletí a patřili k Říši.

Do Mnichova 30. září sjíždí se ministři: anglický Chamberlain, francouzský Daladier, vůdce Itálie Mussolini a Hitler. Jednali o nás, ale bez nás, neboť tehdejší československý vyslanec nebyl k jednání připuštěn. V této schůzi ministrů usneseno bylo, aby vůdce Hitler vzal nás v ochranu. Naše vláda jest bezradná. Jest svolána mobilizace.

V této mobilizaci ihned všichni záložníci nastupovali vojenskou službu. Večer mobilizace byl vyhlášena, a do rána v naší obci Velké Chuchli nebyl nikdo, který by patřil na vojnu.

 

1939

Rok velkých událostí. Poroba Čechů a všech věrných Slováků. Prezident republiky dr. Beneš skládá svůj úřad a odletěl letadlem do Londýna. Před odletem pronesl řeč k národu.

Bojová morálka našich vojsk jest velmi dobrá, stojíce na hranicích, čekali rozkazy k útoky, ale nedočkali se. Vláda před velkým náporem fašistického Německa odvolala vojska z hranic, které muselo se odzbrojit.

Byly to chvíle těžké a smutné. Vojáci vraceli se domů. Poslední řeč pronesl ministerský předseda Hodža. Do Berlína byl povolán stařičký dr. Emil Hácha a požádal Hitlera o ochranu. Bylo mu vyhověno.

V březnu vtrhlo německé vojsko přes hranice a okupovalo Čechy a Moravu. Stali jsme se Protektorátem. Dr. Emil Hácha stal se prezidentem Protektorátu. Vůdce Hitler přijel do Prahy, aby se podíval na pokořenou Prahu. Smutné chvíle.

Vůdce Hitler jmenoval všechny německé národnosti občany příslušníky Velkoněmecké říše. Bylo započato se zatýkáním politických vedoucích činitelů.

Německo napadlo Polsko, které bylo za 6 týdnů ztečeno. Hlavní město Varšava bylo obráceno v sutiny letadly, kterým velel maršál Göring.

Po Polsku přišly na řadu Belgie, Francie, jejíž pověstná Maginotova linie byla pramálo platná, Němci ji prostě obešli. Dále Dánské, Holandsko a Norsko.

Slovensko se od nás odtrhlo, zvolilo si svého prezidenta v osobě pátera Tisa.

 

1940-45

V době okupace byla činnosti sboru velice oslabena. Hrstka členů držela sbor při životě.

V době nejtěžší byl utvořen dramatický odbor, který hrál až do 44 roku, než byla činnosti úplně zakázána. Byl to kus poctivé práce vlastenecké, kdy každý naslouchal české slovo a českou píseň. Hrálo se pod policejním dozorem, a přesto co se chtělo návštěvníkům říci, to se jim řeklo.

Při květnové revoluci v roce 1945 už stál sbor na svém místě a pomáhal kde bylo třeba a sanitním vozem odvážel raněné i s nasazením životů.

 

1946-50

V těchto letech nastal vzestup činnosti. Členstvo pracovalo a nastal normální chod sboru. V roce 1950 se stal velitelem Stanislav Peroutka.

 

1951

10. ledna: Pořádal Sbor ples v hostinci „u Holečků“, ples byl hojně navštíven. K tanci vyhrávala kapela pana Burla. Nálada i zábava nebyla nijak rušná, byl to ples nějak nudný, snad hudba nedovedla udělati přítomným zábavu a náladu. Nevím co to bylo, vše jak rozčarováno.

březen: Činné členstvo pracuje brigádně na přístavbě garáže a připravuje terén pro postavení sušáku na hadice.

31. března: Na valné hromadě byl sbor přejmenován na Místní jednotu hasičskou. Za předsedu sboru byl zvolen Antonín Filip.

9. a 10. června: Dramatický odbor M.J.S.Č.H. sehrál divadelní hru „Začínáme žít“. Děj hry byl poučný, ale návštěva byla slabá.

srpen: Činné členstvo skončilo práce přístavby garáže, postavilo sušák na hadice, provádí úpravu terénu před garáží, zřizuje hřiště na házenou.

16. a 17. září: Sbor nastoupil v plné výzbroji a výstroji před nově zřízenou garáží, kde velitel Peroutka předal garáž i sušák na hadice předsedovi MNV Václavu Veselému, který vše předává veliteli do opatrování. Poté sbor pořádal posvícenskou veselici. Druhý den byla pořádána „Pěkná hodinka“.

29. a 30. září.: Dramatický odbor sehrál v sále „u Holečků“ divadelní hru „Poslední muž“, návštěva průměrná.

11. a 18. listopadu: Místní jednota svazu čsl. hasičstva provádí v obci nábor členstva. Tímto náborem je získáno 310 členů.

15. a 16. prosince: Divadelní odbor sehrál v těchto dnech divadelní hru se zpěvy „Maloměstské klepny“.

 

1952

5. ledna: Koná sbor v hostinci „u Holečků“ svůj ples. Návštěva dobrá – hudba dechová, která udělala náladu. Ples samotný byl hodnotný a líbil se všem přítomným. Skončil o 4. hodině ranní.

15. ledna: Velitel požárního sboru Peroutka složil funkci velitele. Velitelem se stává Josef Bárta.

3. února: Sehrál odbor místní jednoty v rámci okresní soutěže Jiráskovu hru „Lucerna“.

13. a 14. dubna: Sehrál divadelní odbor se školními dětmi divadelní hru „Perníková chaloupka“

10. a 11. května: Dramatický odbor sehrál divadelní hru „Mardova rokle“. Návštěva byla slabá.

16. září: Místní jednota pořádala v restauraci „u Holečků“ posvícenskou Pěknou hodinku. Sama zábava byla velmi zdařilá, při níž byla bohatá tombola.

25. a 26. října: Dramatický odbor hraje „u Holečků“ veselohru „Lékařem proti své vůli“.

25. a 26. prosince: Divadelní odbor sehrál divadelní hru „Sněženka“

 

1953: 60 let trvání sboru

10. ledna: Konala jednota v Komunálním podniku Praha-jih „u Holečků“ šedesátý jubilejní ples. Návštěva byla velmi dobrá, zábava líbivá. Ples se velmi vydařil.

5. července: Konala se slavnostní 60. slavnostní valná hromada. Už od rána se konal turnaj v odbíjené. Vítězem se stalo 1. družstvo Sokola. Odpoledne zazněl pochod, kterým začínala odpolední slavnost. Po projevu předsedy Antonína Filipa byla odhalena pamětní deska všem zemřelým členům jednoty. Poté začal bohatý program, který měl veliký úspěch.

 

1954

16. ledna: Místní jednota Svazu protipožární ochrany ve Velké Chuchli pořádala svůj 61. tradiční ples v restauraci „u Holečků“. Samotný ples se velmi vydařil. Tancovalo se až do 5té hodiny ranní.

6. března: Divadelní odbor sehrál Veselý kabaretní večer, který měl veliký úspěch a velikou návštěvu.

7. – 9.  července: Trvalé deště a obava z povodně. Řeka Berounka rychle vstoupá. Řeka Vltava vystoupla ze břehů, rychle stoupá. Již zaplavuje fotbalové hřiště a již se vylévá k 8 kanálům Státní silnice.

Stále prší, přímo leje. Z 9. na 10. července vody vnikla na závodiště, postupuje stále ku 2. místu Státního závodiště. Členové požárního sboru konají službu u telefonu. Jiní mají službu u řeky. O 1 hodiny ranní už řeka Berounka proudí přes silnici mezi Radotínem a Lahovicemi a její proud směřuje k Waltrově zahradě. Ihned byli vyrozuměni majitelé domků u Závodiště, aby byli připraveni na nutné vystěhování. Ráno vody stále přibývala. Zatopena byla již Waltrova zahrada. Odpoledne už naštěstí voda začíná opadávat.

13. července:  Voda opadla, ale na závodišti, kde jest dolík, zůstává. Jsou vymáčeny brambory, které shnijí. Jest to velká hospodářská škoda.

18. července: Jednota pořádala letní zábavu „u Holečků“

13. září: Jednota pořádala zábavu taneční a to Posvícenskou pěknou hodinku.

26. prosince: Za velitele zvolen Antonín Filip a za předsedu zvolen Alois Bradna.

 

1955

17. prosince: Za předsedu zboru byl zvolen František Veselý a za velitele sboru byl zvolen Jiří Dlouhý. K tomuto dni místní jednota vykazuje 186 mužů a 121 žen.

1957

6. ledna: Za předsedu sboru byl zvolen Jaroslav Koutný. Za velitele sboru byl zvolen František Tichý.

12. ledna: Pořádán 64. tradiční ples „u Holečků“.

23. listopadu: Za předsedu sboru byl zvolen Antonín Filip a za velitele sboru byl zvolen Jaroslav Koutný.

 

1958

V tomto jubilejním roce se muselo upustiti od oslav, protože bychom stěží mohli postaviti vycvičené družstvo k ukázkovému cvičení. Už v srpnu položil funkci starosty sboru Antonín Filip.

 

1961

V tomto roce sbor čítal 94 mužů a 48 žen.

 

1962

V tomto roce se také konal tradiční hasičský ples.

24. dubna: Sbor dvakrát zasáhl při lesních požárech u tratě proti závodišti a v Dolích. Zásahu ze zúčastnilo 8 mužů.

 

1963

V tomto roce se také konal 70. jubilejní hasičský ples.

V tomto roce sbor čítal 125 mužů a 74 žen.

 

1964

 

Jako již tradičně se konal 71. hasičský ples.

V tomto roce sbor čítal 124 mužů a 71 žen.

 

1965

V tomto roce hasičský sbor čítal 118 mužů a 70 žen.

Sbor musel zasahovat při požáru v bytě paní Malé. Zásah byl proveden odborně a rychle.

 

1966

22. ledna: Sbor pořádal tradiční hasičský ples.

 

1967

V tomto roce sbor čítal 112 mužů a 70 žen. Věkový průměr byl tehdy 63 let.

Na valné hromadě se předsedou sboru stává Josef Bárta a za velitele sboru je zvolen Ladislav Bradna.

 

1968

V tom to roce sbor čítal 113 mužů a 66 žen.

Pořádal se také 72. tradiční hasičský ples.

Hasičský sbor zakoupil stůl na ping – pong.

Při valné hromadě byl velitelem zvolen Jiří Pech.

 

1969

11. ledna: Hasičský sbor pořádal 73. tradiční hasičský ples.

 

1971

V tomto roce sbor čítal 94 mužů a 48 žen.

 

1972

V tomto roce sbor čítal 94 mužů a 48 žen.

 

1973

 

1974

Vzhledem k dobré aktivitě mladých členů a jejich projevený zájem jsme byli ti, kteří mezi několika zájemci o cisternový vůz tento vůz získali. J. Malatinec ho vzal do své péče a pokřtil ho jménem „Ivan“.

4. května: Konal se průvod k hrobu padlých, kterého se zúčastnil i hasičský sbor.

6. prosince: Sbor čítal 39 žen a 82 mužů, z toho 17 činných.

 

1975

Za velitele sboru byl zvolen F. Sakař.

Tohoto roku se také konal tradiční ples.

21. listopadu: K tomuto dni sbor čítal 39 žen a 79 mužů, z toho 15 činných.

 

1977

15. ledna: Pořádán ples, jehož se zúčastnili všichni činní členové i s manželkami.

22. dubna: Uskutečnila se schůzka, kde byly položeny základy mladého požárníka.

9. prosince: Sbor čítal 32 žen a 79 mužů, z toho 19 činných.

 

1978

14. ledna: Konal se tradiční ples, jehož se zúčastnili činní členové s rodinami.

15. července: Konalo se posezení u táboráku pro členy a jejich rodinné příslušníky.

16. srpna: Uskutečnil se výlet parníkem.

8. prosince: K tomuto dni sbor čítal 31 žen a 85 mužů, z toho 21 činných.

 

1979

13. ledna: Sbor pořádal tradiční  hasičský ples, kterého se zúčastnili všichni činní členové i s rodinami.

7. července: Konalo se posezení u táboráku pro členy sboru i s rodinami.

14. července: Pořádal sbor společenský večer.

20. července: Od pražského útvaru a MIPO přidělen našemu požárnímu sboru cisternový vůz Škoda – Trambus ZIL 130. Dřívější vozidlo bylo předáno do Brna.

7. prosince: K tomuto dni sbor čítal 30 žen a 77 mužů, z toho 18 činných.

 

1980

 

12. ledna: Sbor pořádal tradiční hasičský ples pro činné členy a jejich rodinné příslušníky.

3. května: Činní členové sboru se zúčastnili pietního aktu u hrobu padlých v chuchelském háji..

31. října: K tomuto dni sbor čítal 34 žen a 74 mužů, z toho 19. četných. Za předsedu sboru byl zvolen V. Mašek.

 

1981

17. ledna: Byl pořádán tradiční hasičský ples, kterého se zúčastnili činní členové i s rodinami.

2. a 3. května: Sbor pořádal zájezd do Krkonoš.

6. května: Sbor se účastnil pietního aktu u hrobu padlých.

22. – 29. července: Po velkých deštích hasiči odčerpávali vodu z objektů pomocí jejich techniky.

11. prosince: K tomuto dni sbor čítal 27 žen a 71 mužů, z toho 19 činných.

 

1983

15. ledna: Sbor pořádal tradiční hasičský ples, kterého se účastnili činní členové s rodinami a který měl veliký ohlas.

4. května: Konal se lampionový průvod k hrobu padlých za účasti požárního sboru.

17. září: Byla pořádána oslava na počest 90. výročí založení požárního sboru s velmi bohatým celodenním programem.

9. prosince: K tomuto dni sbor čítal 27 žen a 67 mužů, z toho 17 činných.

 

1984

25. března: Účast sboru při hašení skládky ve Slivenci za účasti 6ti členů.

25. srpna: Bylo uspořádáno opékání prasete na táborovém ohni v bývalém lomu.

7. prosince: K tomuto dni sbor čítal 26 žen a 64 mužů.

 

1986

20. března: V Chuchli hořela tráva na Homolce, kterou uhasili členové sboru Sakař, Kotal a Krištůfek.

6. května: Sbor se účastnil lampionového průvodu k hrobu padlých.

28. a 29. září: Sbor se účastnil likvidace požáru uskladněného hnoje na Závodišti. Hašení se také účastnil požární útvar Praha.

 

1987

6. května: Sbor se účastnil lampionového průvodu k hrobu padlých.

23. června: Byl pořádán dětský den, kterého se zúčastnilo 5 požárníků.

 

1988

Starostou sboru je Vlastimil Mašek.

9. března:  V místnostech požární zbrojnice byla pořádána soutěž ve střelbě ze vzduchovky a vzduchové pistole. Rozdávalo se mnoho pěkných cen a bylo hodně legrace.

5. května: Účast sboru v uniformách na lampionovém průvodu obcí ke hrobu padlých.

25. června: Ve starém lomu byly pořádány buřtopeky. Odpoledne bylo pro naše požárnické děti, večer pro všechny požárníky. Počasí bylo krásné a celý den se vyvedl.

28. června: V areálu byl uspořádán dětský den, kterého se zúčastnilo i 5 požárníků s technikou.

1989

20. ledna: K tomuto dni sbor čítal 22 žen a 60 mužů, z toho 14 činných.

4. května: Pořádla se lampionový průvod k pomníku padlých v chuchelském háji.

6. října: Byly pořádány buřtopeky. Odpoledne pro požárnické děti, večer pro všechny požárníky.

 

1990

K tomuto dni sbor čítal 26 žen a 63 mužů, z toho 14 činných.

20. února: Likvidace požáru na Homolce za spoluúčasti sborů z Radotína a Smíchova.

30. března: Pořádal se zájezd do Jánských lázních, kterého se zúčastnilo 16 dětí a 10 členů hasičského sboru.

7. května: Účast při lampionovém průvodu obcí k Památníku padlých v chuchelském háji.

červen: Další likvidace požáru na Homolce.

 

1991

11. ledna: K tomuto dni sbor čítal 24 žen a 59 mužů, z toho 14 činných.

6. dubna: Byla zbourána stará hasičovna.

7. května: Konal se průvod k hrobu padlých v chuchelském háji.

11. května: Na závodišti byla pořádána Aviatická pouť k 80ti letům prvního přistání Jana Kašpara, které se zúčastnilo 8 členů i s technikou.

15. června: Sbor pořádal výlet do Srbska a Koněpruských jeskyní.

21. června: Byly uspořádány buřtopeky v lomu.

 

1992

24. ledna: K tomuto dni sbor čítal 23 žen, 54 mužů, 4 dorostence a 10 dětí.

květen: Účast při pietním aktu u hrobu padlých.

 

1993

1. května: Byly pořádány buřtopeky v lomu. Děti trénovaly střelbu ze vzduchovky vleže na terče a špalíky. Dále trénovaly vázání uzlů, běh.

6. května: Sbor se zúčastnil pietního aktu u hrobu padlých v chuchelském háji.

30. srpna: Konala se zabijačka a příprava na stoleté výročí.

2. října: Uskutečnila se oslava na počest 100 let hasičů ve Velké Chuchli.

 

1994

18. února: K tomuto dni sbor čítal 21 žen a 54 mužů.

 

1995

Květen: Účast při pietním aktu u hrobu padlých.

27. prosince: Sbor dostal pozdní dárek k Vánocům, novou hasičovnu. Ta se ale musela zařídit a uklidit. Úklidu se zúčastnilo mnoho členů.

29. prosince: Oslava na počest nové hasičovny, při té příležitosti oslavili Nový rok.

 

1996

16. února: Konala se 102. valná hromada, které se zúčastnil  Starosta Chuchle pan Fresl, spřátelené sbory z Lochkova, Řeporyj, Radotína, pan Lapáček a z města pan Chlupáč. K tomuto dni sbor čítal 48 mužů, 21 žen, 10 dorostenců a 12 dětí.

2. března: Konala se soutěž dětí v uzlování.

14. – 16. dubna: Sběr železného šrotu.

30. dubna: Oslava čarodějnic. Děti slavily odpoledne v lomu, dospělí poté večer v hasičovně.

4. května: Odedneška vozí pravidelně F. Bělohoubek a J. Malatinec na hřbitov vodu na zalévání hrobů.

7. června: Brigáda na úklid a zkrášlení našeho vozu Škoda Trambus CAS 25 na připravovanou výměnu s vozem LIAZ.

 

1997

8. března: Pálení křoví u bývalého DTJ na Rudém Vrchu.

12. – 15. dubna: Sběr železného šrotu.

1998

8. ledna: Konala se Valná hromada. Účastnil se starosta Chuchle pan Fresl, a sbory z Lochkova a Radotína.

26. – 29. března: Sběr železného šrotu.

14. dubna: Čištěni kanalizace v Malé Chuchli.

15. dubna: Úprava hřiště na Cihelně.

29. května: Uskutečnil se dětský den. Počasí bylo nádherné, sponzoři štědří. Největší atrakcí bylo skákání z hasičského vozu do plachty.

9. června: Vyjeli jsme na trénink požárního sportu na závodiště.

 

2000

14. ledna: Konala se naše Valná hromada.

14. – 16. dubna: Sběr železného šrotu.

4. června: Dětský den. Počasí se vydařilo, bylo mnoho cen.

27. července: Cvičný zájezd do dětského tábora v Kardašově Řečici. Ukázka techniky dětem.

17. prosince: Hasiči jeli s vozem do zdejšího lesa na jmelí.

 

2001

12. ledna: Konala se Valná hromada pro tento rok

20. dubna: Sběr železného šrotu.

1. května: Trénink na sobotní memoriál.

3. května: Uctění památky padlých bojovníků.

2. června: Byl pořádán v areálu zdraví dětský den. Bylo mnoho disciplín a cen. Největší atrakcí bylo skákání z našeho hasičského vozu do plachty a hasiči z Prahy přijeli s vysokozdvižnou plošinou, s jejíž pomocí děti vyváželi do velkých výšek.

27. července: Naši hasiči navštívili dětský tábor v Kardašově Řečici, kde dětem ukázali požární techniku.

 

2002

11. ledna 2002: Konala se 108. valná hromada. Účastnil se starosta Velké Chuchle pan Fresl, zástupci spřátelených sborů z Lochkova a Třebonic a zástupce zahrádkářů.

12. – 14. dubna 2002: Konal se sběr železného šrotu, který pořádali naši hasiči ve spolupráci s Úřadem městské části Velká Chuchle. Sváželo se do kontejnerů, které byly umístěny u dětského hřiště Na Cihelně, kam sběr vozili pomocí multikár, které obsluhovali pan Rotr a pan Kunc. Rozřezali jsme také starou zastávku, která stála u  restaurace Start. U některých vyhozených věcí jsme se museli zbavovat neželezných částí.

1. května 2002: Trénovali jsme na závodišti na soutěž v Třebonicích.

17. května 2002: Byli jsme se podívat na divadelní představení Limonádový Joe do divadla ABC

15. června 2002: Pořádali jsme s pár příznivci Sokola dětský den v Areálu zdraví. Bylo mnoho atrakcí, jako např. skákání v pytlích, chození po chůdách, stříkání ze džberovky a další zajímavé disciplíny. V malém domečku byla zřízena hospůdka, kde se prodávaly grilované klobásy, pivo a pro děti byla limonáda zdarma. Počasí sice moc nepřálo, ale dětem to nevadilo. Přijeli také profesionální záchranný hasičský sbor z Prahy, jehož účast na dětském dni zařídil kapitán pražských hasičů pan Musil. Přijeli s vysokozdvižnou plošinou, ale největší atrakcí bylo spouštění osob po šikmém laně na kladkové sedačce. Také my jsme rozbalili plachtu a děti do ní skákali z našeho hasičského vozu. Na konci dne byly pro děti zajištěny buřty na opékání. Díky počasí tam však moc dětí nezbylo, a tak ty, co tam byly se pořádně najedly. Musíme zmínit také sponzory, kteří přispěli na dětský den. Peněžními dary přispěli: Městský úřad ve Velké Chuchli, Autoopravna Malatinec, Sokol, pan Dubský a Femat a samozřejmě hasiči. Věcnými cenami přispěli: Pan Kult, paní Pavlasová, pan Poupě, paní Sýkorová a samozřejmě hasiči.

5. – 7. července 2002: Na bývalém vojenském letišti Hradčany u Mimoně jsme se účastnili pokusu o světový rekord a zápis do Guinessovy knihy rekordů v dálkové dopravě vody pomocí přenosných hasičských stříkaček.

31. července 2002: Budování úložné plošiny v hasičovně. Také se dělala bariéra ke dveřím proti přívalovým dešťům.

poděkováníKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

2003

K začátku tohoto roku sbor čítal 71 členů. Z toho je 28 činných a 43 přispívajících.

3. ledna 2003: Celý den jsme připravovali hasičskou techniku pro případ, že by bylo nutné vyčerpávat vodu ze sklepů v Chuchli nebo v okolních obcích.

4.ledna 2003: Jeli jsme do Malé Chuchle, kde byly vysypány pytle s pískem, které jsme složili podél podchodu.

Dne 10. ledna 2003 se v naší hasičovně konala 109. valná hromada. Účast byla velmi hojná. Zúčastnil se starosta Velké Chuchle pan Fresl, pan Růžička z městského výboru hasičů, někteří členové ze spřátelených sborů z Lochkova, Radotína, Dubče,  zástupci Sokola Chuchle a fotbalistů.

Starosta našeho sboru Jan Zágler přečetl výroční zprávu a poté měl proslov starosta pan Fresl, který sboru na památku předal velikou fotografii z loňských povodní a popřál mnoho úspěchů. Pan Růžička z města nám předal certifikát o překonání světového rekordu v dálkové dopravě vody, kterého jsme se zúčastnili loni v létě. Dále nám předal pamětní list za pomoc při povodní a společně s ním medaili od hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a Čestné uznání za pomoc při povodních s podpisy ministra vnitra Stanislava Grosse a generálního ředitele HZS ČR Miroslava Štěpána.

Poté byla vyhlášena diskuze, ve které nám naše dlouholetá činná členka Ivana Malatincová předala hasičskou kroniku, která začíná rokem 1995, kdy jsme dostali novou hasičovnu a v psaní této kroniky bude pokračovat i nadále. Bylo také oficiálně oznámeno, že vznikla tato internetová stránka. Poté byla vyhlášena volná zábava.

25. ledna:Zdeněk Nedvěd aJirka Krištůfek skládali strojnické zkoušky. Oba dva je úspěšně složili.

17. března: Přibližně okolo čtvrté hodiny odpoledne zavolal chuchelský občan na místní úřad a nahlásil, že v Libři hoří louka. Pracovnice úřadu ihned volala našemu veliteli, J. Malatincovi. Ten nevěděl, v jakém rozsahu a kde přesně požár vypukl, a tak jí požádal, aby zavolala profesionální hasiče. Protože chuchelští hasiči jsou jen dobrovolní, většina z nich v tuto dobu ještě byla v práci. U požáru se tedy sešli pouze 3 naši hasiči, a to velitel se svým synem a Jirka Krištůfek.

Než přijeli profesionální hasiči, začali oheň hasit pomocí lopat. Když měli uhašenou asi půlku, profesionálové se dvěmi vozy na místo dorazili, naneštěstí však přijeli do slepé uličky, která je Na Hvězdárně nad Libří. Tři z nich si tedy vzali lopaty a šli našim pomoci. Ostatní nasedli zpět do aut a přesunuli se k ohni.

Po uhašení požáru hasiči ještě celé místo postříkali, aby se předešlo opětovnému vznícení a odjeli. Kdo požár založil, není známo.

19. března: Kolem 17 hod. se vzňalo pole za rodinnými domky v ulici U Bažantnice. Je to během krátké doby již druhý obdobný případ požáru ve Velké Chuchli. Tentokrát ovšem mnohem nebezpečnější, protože jeho ohnisko bylo nedaleko obytných domů. Kromě místních občanů zasahovala dvě hasičská auta Hasičského sboru hl. m. Prahy. Požár byl uhašen během půl hodiny. Po uhašení požáru zapadl jeden hasičský vůz do bahna. Jeden z hasičů Novinám Prahy 16 sdělil: „Zapadli jsme a přitom máme hlášenou bouračku v Praze.“ Druhé auto přečerpalo vodu a odjelo. Pak z druhého auta zbytek vody vypustili. Až pak mohl zapadnutý vůz odjet. Škoda nebyla zatím vyčíslena. Požár na poli, které mimochodem patřilo jedné z firem spojených s H-systémem, vznikl pálením papírů na suché trávě. Podle našich informací oheň zapálili neopatrní obyvatelé jednoho z blízkých domů.  Naši hasiči se hašení požáru tentokrát nezúčastnili.

30. března: V hasičovně jsme udělali jarní úklid a při té příležitosti jsme odvezli naše ping-pongové stoly do sokolovny, kde se bude konat turnaj v ping-pongu.

2. dubna: Hlavní město Praha pořídilo ze svého rozpočtu nezbytné přilby a hadice jako příspěvek městským částem pro činnost Sborů dobrovolných hasičů. Dnes odpoledne je z rukou náměstka primátora hl. m. Prahy Mgr. Rudolfa Blažka převzal Jan Zágler. Přítomen byl také Ing. Antonín Maděra, starosta MSH hl. m. Prahy.

2. dubna: Dnes jsme se také všichni sešli v hasičovně, aby nás mohl J. Zágler vyfotit na tablo, které připravujeme ku příležitost 110 výročí založení sboru.

14. dubna: V průběhu minulého víkendu jsme pořádali sběr železného šrotu, z jehož výtěžku bude zaplacen červnový dětský den. Jezdili jsme se dvěmi Multikárami, z nichž jednu nám zapůjčilo dostihové závodiště a se druhou jezdil jako loni pan Rotr z místního úřadu. Už v pátek, kdy jsme šrot začali sbírat, začali jezdit po Chuchli lidé, kteří nám sběr kradli přímo pod rukama. Proto jsme se rozhodli, že sběr budeme muset hlídat. Někteří by byli schopní si pro něj v noci dojet až na místo, kam jsme ho sváželi. Vždy večer jsme tedy postavili před sběr hasičské auto a střídali jsme se v hlídání, což se nám určitě vyplatilo. Dnes ráno sběr přijelo naložit a odvézt auto s nakládacím ramenem.

6. května: Jako každý rok jsme byli pokládat věnec u hrobu padlých chuchelských bojovníků v chuchelském háji. Čestnou stáž drželo 5 našich členů, a to Jarda Malatinec, Pepa Krištůfek, Jirka Šusta, Franta Bělohoubek a Honza Huml.

29. května: Zúčastnili jsme se námětového cvičení, abychom si prověřili naší připravenost pro případný výjezd k požáru. Cvičení se konalo na Zbraslavi a zúčastnili se ho také hasičské sbory ze Zbraslavi, z Řeporyj a z Lipenců.

7. června: Jako každý rok jsme pořádali v chuchelském areálu zdraví dětský den. Oproti minulému roku se nám počasí vydařilo. Bylo mnoho disciplín např. házení míčkem do koše, chytání rybiček, skákání v pytlích, házení šipek, házení do panáka, stříkání džberovkami nebo spojování hadic. Děti si pořádně užily a vyhrály mnoho pěkných cen. Na závěr přijeli profesionální hasiči z Prahy a přivezli s sebou nafukovací plachtu na skákání a kladku. I když tento rok nepřijeli s plošinou a skákalo se z našeho hasičského auta, všem se to moc líbilo. Sponzorů bylo více než loni, a tak si děti mohly odnést mnohem více hezkých cen. Věcné, ale i peněžní dary věnovali: MÚ Velká Chuchle, Femat, Elektro Dubský, pan Kult, pan Malatinec, Klempířovi, Pojišťovna Kooperativa, řeznictví Göergl, restaurace Klika, paní Sýkorová – květiny, paní Myšková – stáčená vína a pan Tauchen.

13. října 2003: Pořádali jsme vernisáž k výstavě, která je pořádána k příležitosti 110. výročí založení našeho hasičského sboru. Na začátku pronesl krátkou řeč starosta chuchelských hasičů Jan Zágler, poté mluvil pan starosta a další kdo chtěli popřát našemu sboru mnoho úspěchů do dalších let. Potom se všichni oddali prohlížení fotografií.

15. října 2003: K příležitosti 110. výročí založení našeho sboru pořádáme malou výstavu v chuchelské knihovně. Výstava bude zahájena 15 října a bude ukončena 30 října . K vidění bude mnoho fotografií a hodně dalších zajímavostí. Výstava bude otevřena vždy v době otevíracích hodin knihovny, tj.: Po: 13-18, St, Čt: 12-18.

29. listopadu 2003: Čistili jsme okapi a střechu na budově hasičovny, kde se usídlili holubi. Dávali jsme tam také zábranu, aby se tam holubi nemohli vrátit zpátky.

 

2004

16. ledna: Dnes se konala 110. valná hromada. Zúčastnilo se spoustu našich kamarádů ze spřátelených sborů i ze spolků ve Velké Chuchli.  Starosta hasičů Jan Zágler přednesl správu o činnosti sboru za rok 2003. Poté všichni pronesli krátké zdravice a hasiči z Lochkova nám dodatečně předali dárek ke 110. výročí založení sboru. Pak byla vyhlášena volná zábava.

20. března: Zúčastnili jsme se odborné přípravy velitelů a strojníků, která se konala na nábřeží řeky Vltavy v Holešovicích. Pomocí našeho hasičského auta jsme museli čerpat vodu z Vltavy a poté jí přečerpávat pomocí hadic zpět.

27. března: K. Malatincová, J. Malatinec ml. a Tomáš Stříhavka se zúčastnili zkoušek na poradce pro prevenci. Všichni uspěli.

3. dubna: Jeli jsme vyčerpat dvě studny. Při této příležitosti jsme vyzkoušeli, jak funguje naše nová centrála, kterou jsme dostali v zimě loňského roku.

16., 17. a 18. dubna: Pořádali jsme sběr železného šrotu. Po zkušenostech z loňského roku jsme i letos očekávali, že nám někteří mimochuchelští lidé budou sběr krást, ale protože jsme v lístečcích, které jsme rozdávali do schránek, žádali chuchelské občany o zavolání v případě většího množství sběru, podařilo se nám větší část sběru uchránit. Proto bychom chtěli poděkovat chuchelským občanům. Z většiny peněz, které sběrem získáme, budeme financovat 5. června dětský den v chuchelském háji.

5. června: V chuchelském areálu zdraví jsme pořádali dětský den.  I přesto že se počasí moc nevydařilo, do areálu si přišlo mnoho dětí zasoutěžit, aby mohly vyhrát nějaké krásné ceny. Kromě běžných disciplín jako byly šipky, hod míčkem, džberovky nebo rybičky, si mohly děti vyzkoušet odpal v golfu. Disciplíny jako skok v pytli nebo překážkovou dráhu obstarala jako každý rok Martina Shönbauerová.  Novinkou byl stánek se zmrzlinou, ve kterém si děti mohly vybrat rovnou ze tří druhů zmrzlin. Tradiční jízdu na ponících, která se letos změnila v jízdu na povozu obstaral Karel Poupě. Nemohli chybět ani pražští hasiči, kteří přijeli s lanovkou. Dětský den děti zakončily skokem z hasičského auta do plachty a opékáním buřtů, které jako sponzorský dar věnovalo řeznictví Göergl a Fatka. I tento rok se našlo mnoho sponzorů: Femat, Ardo, Meteor, Sl. Karolína Janoušová, Intrum Justitia a Telecom.

 

2005

7. ledna: Konala se 111. valná hromada, které se jako každý rok zúčastnili zástupci spolků ve Velké Chuchli a také zástupci našich spřátelených sborů. Jan Zágler přečetl výroční zprávu, poté byla vyhlášena volná zábava.

14. března: Velitel sboru J. Malatinec společně s J. Koktou se zúčastnili jednání protipovodňové komise ve Velké Chuchli.

23. března: Proběhlo odborné školení pro práce s motorovou pilou.

15.-17. dubna: Jako každý rok jsme pořádali sběr železné šrotu, z jehož výtěžku budeme financovat červnový dětský den v chuchelském háji.

19. dubna: Museli jsme vyklidit celé hasičské auto, protože máme prasklou nádrž a musíme ho dát do opravy.

5. května: Jako každý rok jsme se zúčastnili kladení věnců k hrobu padlých v chuchelském háji.

4.června: Zúčastnili jsme se volejbalového turnaje Koza Cup v Radotíně. Naše družstvo ve složení Pavel Krištůfek, Honza Bradna, Jirka Kult, Zdeněk Nedvěd, Tereza Horká a Petra Mezerová obsadili první místo.

11. června: V areálu zdraví jsme pořádali dětský den. Jako již tradičně zde byly disciplíny jako lovení rybiček, hod šipkami, hod kroužkem nebo míčkem, džberovky nebo spojování hadic. Letošní novinkou byla zmrzlina, kterou jsme připravili pro děti zdarma. Děti si také mohly vyzkoušet golfový odpal, mohly se svézt na koni a samozřejmě nechyběl ani skok z hasičského auta do plachty a lanovka, se kterou přijeli profesionální hasiči z Prahy.

10.-11. září: Někteří naši členové odjeli na Lipno, aby zde absolvovali kurz: Vůdce malého plavidla. Zanedlouho totiž do naší hasičské výbavy přibude motorový člun.

17. září: Zúčastnili jsme se soutěže v požárním sportu v Lipencích. Tentokráte jsme skončili na osmém místě.

1. října: Účast na soutěži v Suchdole. Na této soutěži se nám již tradičně daří, a tak i při této účasti jsme stáli na stupních vítězů. Tentokrát na druhém místě. Družstvo startovalo ve složení: Zdeněk Nedvěd, Sláva Vybíral, David Šefara, Tomáš Stříhavka, Jaroslav Malatinec ml. i st. a Petr Erben.

5. října: Na okraji Lipenců proběhlo námětové cvičení, kterého jsme se také zúčastnili.

12. října: Dovezli nám člun, a tak ho musíme sestavit.

16. října: V chuchelském lese doutnala skládka suchého listí a větví, a tak jsme vyjeli vše uhasit.

19. října: Byli jsme přivoláni k požáru v chuchelském háji, kde hořela kůlna. Na místě jsme pomáhali zásobovat vodou.

23. října: Na místě, kde nedávno hořelo se začali objevovat doutnající místa, a proto jsme se rozhodli celé místo ještě prolít vodou.

29.října: Nový člun je potřeba pořádně vyzkoušet, a proto jsme vyjeli na vyjížďku na slapskou přehradu.

 

 

2005

 

7. ledna: Konala se 111. valná hromada, které se jako každý rok zúčastnili zástupci spolků ve Velké Chuchli a také zástupci našich spřátelených sborů. Jan Zágler přečetl výroční zprávu, poté byla vyhlášena volná zábava.

14. března: Velitel sboru J. Malatinec společně s J. Koktou se zúčastnili jednání protipovodňové komise ve Velké Chuchli.

19. března: Hrozily povodně, a tak se preventivně plnily pytle s pískem.

22. března: Proběhlo odborné školení pro práce s motorovou pilou.

8. dubna: Naši hasiči pomáhají prořezávat vrbu v Malé Chuchli

15.-17. dubna: Jako každý rok jsme pořádali sběr železné šrotu, z jehož výtěžku budeme financovat červnový dětský den v chuchelském háji.

19. dubna: Museli jsme vyklidit celé hasičské auto, protože máme prasklou nádrž a musíme ho dát do opravy.

5. května: Jako každý rok jsme se zúčastnili kladení věnců k hrobu padlých v chuchelském háji.

4.června: Zúčastnili jsme se volejbalového turnaje Koza Cup v Radotíně. Naše družstvo ve složení Pavel Krištůfek, Honza Bradna, Jirka Kult, Zdeněk Nedvěd, Tereza Horká a Petra Mezerová obsadili první místo.

11. června: V areálu zdraví jsme pořádali dětský den. Jako již tradičně zde byly disciplíny jako lovení rybiček, hod šipkami, hod kroužkem nebo míčkem, džberovky nebo spojování hadic. Letošní novinkou byla zmrzlina, kterou jsme připravili pro děti zdarma. Děti si také mohly vyzkoušet golfový odpal, mohly se svézt na koni a samozřejmě nechyběl ani skok z hasičského auta do plachty a lanovka, se kterou přijeli profesionální hasiči z Prahy.

26. června: Předešlý den se Chuchlí prohnal velký liják a vítr, který srazil půlku vrby u hlavní silnice, a proto jsme v neděli vyrazili spadlou vrbu rozřezat, aby nepřekážela.

22. července: Zúčastni jsme se akce Voda 2005, kde se mělo ukázat, za jak dlouho by byli v případě hrozících povodní pražští hasiči schopni postavit v Praze protipovodňové zábrany.

10.-11. září: Někteří naši členové odjeli na Lipno, aby zde absolvovali kurz: Vůdce malého plavidla. Zanedlouho totiž do naší hasičské výbavy přibude motorový člun.

23. září: J. Kokta, J. Malatinec, T. Stříhavka a K. Malatincová se zúčastnili akce s názvem Podzim 2005. Byla to simulace teroristického útoku v pražském metru, kdy ve stanici metra Náměstí republiky „vybuchla bomba“. Naši hasiči spolu s dalšími dobrovolnými hasiči a dobrovolníky hráli právě zraněné tohoto výbuchu.

5. října: Na okraji Lipenců proběhlo námětové cvičení, kterého jsme se také zúčastnili.

12. října: Dovezli nám člun, a tak ho musíme sestavit.

16. října: V chuchelském lese doutnala skládka suchého listí a větví, a tak jsme vyjeli vše uhasit.

19. října: Byli jsme přivoláni k požáru v chuchelském háji, kde hořela kůlna. Na místě jsme pomáhali zásobovat vodou.

23. října: Na místě, kde nedávno hořelo se začali objevovat doutnající místa, a proto jsme se rozhodli celé místo ještě prolít vodou.

29.října: Nový člun je potřeba pořádně vyzkoušet, a proto jsme vyjeli na vyjížďku na slapskou přehradu.

22. prosince: Pražské sbory dobrovolných hasičů dostaly od magistrátu hl. m. Prahy malý „Vánoční“ dárek. My jsme si přivezli radiostanici, dvě vysílačky a 5 hadic C.

 

2006

 

13. ledna: V naší hasičovně se konala 112. výroční valná hromada. Zúčastnilo se jí 22 našich členů a přišlo 13 hostů z Radotína, Zbraslavi, Dubče, zástupce z MSH, náměstek primátora hl. m. Prahy a zástupci Sokola, Čechoslovanu Chuchle, zahrádkářů a chuchelského úřadu.

18. února: Zkoušíme všechny naše stroje, protože přes zimu se se stroji téměř nepracuje, a proto je nutné čas od času vyzkoušet, zda všechny naše stroje fungují jak mají.

24. března: Vyjeli jsme na člun, abychom ho po zimě trochu provětrali a vyzkoušeli, zda vše funguje, protože se druhý den chystá cvičení hasičů s čluny

25. března: Na pravém břehu Vltavy se koná cvičení hasičů s čluny s názvem cvičení Voda 2006. Na tomto cvičení jsme dostali školení a pak si i vyzkoušeli, jak se zachraňuje tonoucí, nebo jak se loví z vody barel či poleno.

28., 29., 30. března: Bylo zde reálné nebezpečí, že opět budou povodně. A proto jsme v těchto dnech pytlovali písek, drželi pohotovost na zbrojnici a také jsme zprovoznili průjezd podél trati z Velké do Malé Chuchle. 30. března dosáhla Vltava druhého povodňového stupně, a proto jsme museli jet do Malé Chuchle zatarasit podchod pod Strakonickou ulicí v případě, že by voda nadále stoupala. To se naštěstí nestalo.

1. dubna: Kácíme torzo stromu, které zde zůstalo po tom, co ho loni silný vítr rozlomil napůl. Poté opět jedeme vozit pytle s pískem.

9. dubna: Jeli jsme na Libeňský ostrov a na Rokytku rozebírat protipovodňové zábrany, které zde vyrostly potom, co Praze hrozila povodeň.

21. – 23. dubna: Pořádali jsme sběr železného šrotu, jehož výtěžek jde jako každý rok na financování dětského dne

3. května: Na konci března jsme museli odstranit panely z průjezdu do Malé Chuchle, protože hrozily povodně. Dnes jsme je jeli dát zpět na svá místa, aby zde nemohly projíždět auta. Poté jsme večer jeli vyzkoušet naše nové přenosné čerpadlo

5. května: Sešli jsme se v chuchelském háji u pomníku před hřbitovem, abychom uctili památku padlých hrdinů.

6. května: V Chuchli se objevili další suché větve, a tak jsme je jeli pokácet, aby neohrožovaly kolemjdoucí

10. června: Pořádali jsme dětský den letos s pořádnou novinkou – s velkou trampolínou. Disciplíny tu byly jako každý rok: hod na panáka, překážková dráha, džberovky, hod kroužky, rybičky, kuželky, pytle, badminton, běh s hadicí, střelnice, chůdy, golf ale nechyběl ani skok do plachty, lanovka, se kterou přijeli pražští hasiči, poníci a samozřejmě zmrzlina, buřty a limonáda pro děti zdarma

11. listopadu: Jeli jsme uřezat suché větve, které byly přímo nad cestou a ohrožovaly tak chodce.

 

2007

 

5. ledna: Konala se 113. valná hromada. Jako každý rok se jí zúčastnili naši členové, zástupci chuchelských organizací, spřátelených hasičských sborů, zástupci z města a z místního úřadu

21. ledna: Při větrném počasí hrozilo zlomení několika suchých větví, a tak jsme vyjeli je ořezat

24. února: Zúčastnili jsme se fotbalového turnaje, který pořádalo SDH Zličín u příležitosti výročí 100 let od jeho založení. Umístili jsme se na druhém místě.

25. března: Prořezávali jsme překážející větve u stromů.

30. března.-1. dubna: Pořádali jsme sběr železného šrotu, abychom z výtěžku později mohli financovat den dětí v chuchelském lese.

2. dubna: Na chuchelském hřbitově netekla voda, a proto nás úřad požádal, zda bychom nemohli hasičským autem dopravit vodu do nádrží poblíž hřbitova.

22. dubna: Byli jsme požádáni, zda bychom nepodřízli dva napadené a jeden suchý strom. Vše povolil místní úřad.

22. dubna: Letos poprvé jsme vyjeli na člun a vyzkoušeli, zda po zimě dobře pracuje.

28. dubna: Zúčastnili jsme se taktického cvičení Točná 2007. Byla to dálková doprava vody od Vltavy na letiště Točná. Dopravovalo se pomocí strojů, které byly od sebe 200 metrů a čerpali vodu v hadicích na trase dlouhé 2500m. Jiné sbory vozily kyvadlově vodu v cisternách na Točnou. Jejich trasa byla dlouho 7500m. Cvičení končilo ukázkou vrtulníku, který je přizpůsoben pro hašení ze vzduchu.

4. května: J. Malatinec st. a F. Bělohoubek položili věnec k pomníku padlých hrdinů v chuchelském háji. Poté pronesl krátkou řeč i starosta Velké Chuchle pan Fresl.

9. června: Jako každý rok jsme pořádali den dětí, tentokráte ve spolupráci s chuchelskými fotbalisty a Sokolem. Disciplíny: Klobouku Hop, trampolína, džberovky, skok do plachty, hod do panáka, spojování hadic, hod kroužky, střelnice, šipky, golf, opičí dráha, badminton, rybičky, střelba na branku, chůdy, skok v pytlích, stolní tenis, lanovka, se kterou přijeli profesionální hasiči, poníci a jízda bryčkou. Během dne se děti mohly zadarmo osvěžit limonádou a nebo si pochutnat na kopečkové zmrzlině. Na závěr se také opékaly buřty, ale tentokráte na grilu, protože se nesměl rozdělávat v lese oheň. Nechybělo ani točené pivo a opékané klobásy a maso. Mimo peněz ze sběru, na dětský den také přispěli: Femat, MÚ Velká Chuchle, pan Görgl, paní Přibyslavská, pan Dlouhý, pan Janouš a pan Luka a vodiči koní. A jen tak pro zajímavost, děti během dne snědly 47 litrů zmrzliny a 750 kornoutů a vypily 4 sudy limonády J.

12. srpna: Vyjeli jsme uříznout suché větvě, které by při ulomení spadly na velmi frekventované místo.

25., 29. srpna: Místní úřad nás požádal o pokácení několika nebezpečných uschlých stromů v ulici Nad Drahou.

 

 

 Zdroj: SDH Velká Chuchle
SDH ChuchleSDH 2

Napsat komentář