Návrh na odvolání KV od Mgr. Melichara na zasedání ZMČ dne 9.11.2015

4Odvolání  Kontrolního  výboru

Samozřejmě si většina z vás myslí, že jsem tento bod do programu zastupitelstva vložil na základě pseudokauz  kontrolního výboru, jako je vyšetřování elektromobilu nebo oblíbené téma financování pečovatelské služby. Není to tak. Pravdou je, že „odborné“ závěry KV mě nechávají ledově klidným.  Kdyby se jednalo o solidní a důvěryhodné  kontroly, tak by jistě už před rokem navrhnul pan Pořízek usnesení, ve kterém by byla žádost na Magistrát hlavního města Prahy o hloubkovou kontrolu financování  a nakládání se svěřeným majetkem a prostředky. Poslední hloubková  kontrola, se uskutečnila cca před 16 lety. Což asi učinit nechtějí, nebo nemohou?

Na špinění, zesměšňování a osočování  mé osoby jsem si zvykl. Co mě ale donutilo k tomu, že jsem  bod Odvolání  kontrolního  výboru  vložil na pořad jednání dnešního zastupitelstva? Byl to zápis z tohoto výboru ze dne 30. 9. 2015, kde se probírá autentičnost otevřeného dopisu starostovi panu Freslovi. Nechápu, kdo k tomuto kroku dal KV podnět? Starosta Fresl nebo místostarostové Šimek a Kadeřábek? Nikde jsem nedohledal, že by k tomuto aktu dalo podnět zastupitelstvo. Jednal snad KV z vlastní iniciativy? Pokud ano, je to překročení jejich pravomocí!

Pokud tedy jednal KV z vlastní iniciativy, nechápu, že se zabýval, jak shrnuto v zápise důvěryhodností signatářů otevřeného dopisu! Zvažování,  zda   Ing. arch. Karel Doubner  má předpoklady pro výkon funkce předsedy stavebního a dopravního výboru,  ve  mně vyvolali otázku: Kdo jiný by měl mít předpoklady vést tento výbor, než Ing. arch. Doubner? Když je kontrolní výbor tak nestranný, jak nám říkal pan starosta Fresl po jeho zvolení, proč se nezabýval pointou celého dopisu?   Pointou otevřeného dopisu, podle mého názoru bylo, že výbor Ing. Arch. Doubnera nedostával vůbec žádné informace od vedení radnice v čele s panem Freslem!  Pokud nedostává stavební výbor žádné informace o prioritních stavbách v katastru Malé a Velké Chuchle a jejich vedením se – řečeno rétorikou kontrolního výboru – zabývají  automechanici, lesníci nebo počítačoví experti, je to velmi slušně řečeno zarážející! Může být předsedou KV člověk, který má minimální právní vzdělání? A to minimální je velmi slušně řečeno.

Proč za cca rok svého působení KV neustále supluje práci KV z minulého volebního období, jehož byl členem pan Fresl? Na to, že tento výbor za celé čtyři roky prakticky nepracoval, jsem nesčetněkrát upozornil! Dnešní problémy ale tento výbor neřeší! Pan Fresl se rozhodne o změně užívání místností v Klubovém domě, a to na nějaké neveřejné schůzce ve své kanceláři bez usnesení zastupitelstva. To je podle kontrolního výboru v pořádku! Proč kontrolní výbor tedy z vlastní iniciativy neřeší například to, že pan zastupitel Mařík si vyžádal rozpočet na „Standovu garáž“  – tak se dnes v Chuchli říká přístavbě MŠ již před několika měsíci, naposledy jsme o něj žádali na posledním zastupitelstvu a rozpočet mu ani nám přes opakované sliby pana Fresla doposud nikdo nepředložil? Proč kontrolní výbor neřeší třeba skutečný trvalý pobyt zastupitelů v katastru Velké Chuchle?  O tom si dnes povídá celá Chuchle. Já odpovím tak, jak si to myslí většina obyvatel, včetně mě. Protože se to nehodí do krámu ODS a jejímu předsedovi panu Freslovi!

Kontrolní výbor má velkou zálibu ve zkoumání hospodaření z minulých let. Proč tedy nekontroluje smlouvy se zanikající společností Eco–Sun, která provozovala ekologickou likvidaci plastových lahví v Malé Chuchli?  Dnešní pronajimatel firma Prostor zjistila, že tyto prostory nejsou zkolaudovány na tuto činnost, ač tam byla po řadu let provozována. Za to, že tato firma zlegalizuje celý prostor k účelu, ke kterému sloužil, si žádá nemalé ponížení nájmu v řádech statisíců! To ovšem KV nevadí. Proč? Protože smlouvy z Eco-Sunem podepisoval pan Fresl. Tak je jasné, že se jimi zaobírat nikdo nebude.

Práce a některá veřejná vyjádření členů kontrolního výboru na adresu, ať svých politických oponentů nebo některých obyvatel Velké Chuchle, směřují pouze k osočování a podněcování nesnášenlivosti vůči osobám, které mají opačný názor než vedení radnice.

Vím, že svým návrhem usnesení zřejmě nic nezměním, ale přesto se o to pokusím, protože zastat se tak slušného a pracovitého člověka, jako je Ing. Arch. Karel Doubner, je pro každého člověka morální povinností.

Proto předkládám návrh usnesení a dále žádám, aby se toto usnesení stalo součástí zápisu a následně bylo zveřejněno v nejbližším čísle Chuchelského zpravodaje.

Návrh usnesení: 

Na základě jednání kontrolního výboru dne 30. 9. 2015  a dále  na zastupitelstvu dne 12. 10. 2015,  navrhuji odvolání  všech členů včetně předsedy kontrolního výboru (jmenovitě Robert Pořízek, Vladimír Kozák, Jan Zágler, Petra Škodová, Zdeňka Děrdová ) pro překročení pravomocí výboru, z důvodu jejich neodbornosti,  podezření z podjatosti a podněcování k nesnášenlivosti.

Děkuji za pozornost

Mgr. Martin Melichar

 

Omluva redakce : Omlouváme se  za pozdní zveřejnění příspěvku Mgr. Melichara z důvodů , bo nebyl čas . Ještě jednou se omlouváme.

Na druhou stranu jsme zveřejnění  stihli dříve než ChZ. Pozdě ,ale přeci .  -red-

One Response to Návrh na odvolání KV od Mgr. Melichara na zasedání ZMČ dne 9.11.2015

 1. Vladimír Kozák napsal:

  Pokus o odvolání Kontrolního výboru ZMČ Praha – Velká Chuchle
  Návrh předložil zastupitel Mgr. Martin Melichar na zasedání Zastupitelstva č. 8/2015 dne 9.11.2015 s návrhem usnesení:
  „Na základě jednání KV dne 30.9.2015 a dále na zastupitelstvu dne 12.10.2015 navrhuji odvolání všech členů včetně předsedy kontrolního výboru pro překročení pravomocí výboru, z důvodu jejich neodbornosti a podezření z podjatosti a podněcování k nesnášenlivosti“.
  Výsledek? – návrh byl zamítnut. Pro hlasovali pouze předkladatel pan Melichar a paní zastupitelka Felixová.
  Pan Kozák, místopředseda Kontrolního výboru, v rámci diskuse přednesl svůj následující příspěvek:
  Takže, jak to vidím já, člen Kontrolního výboru, navržený panem zastupitelem Melicharem na odstřel. Věřím, že neznalým otevřu oči. Ono je nutné začít od začátku, tj. před rokem, kdy vzniklo současné zastupitelstvo a pan Melichar skončil jako starosta. Na 1. zasedání ZMČ v listopadu 2014 byli na funkci starosty navrženi 3 kandidáti – právě končivší pan Melichar nově za Hnutí pro Prahu, paní Felixová nově za Chucheláky trochu jinak a pan Fresl za ODS. Všichni byli zastupiteli již v minulém zastupitelstvu, ale pouze pan Fresl nezměnil stranickou příslušnost. V hlasování nebyla nejdříve zvolena paní Felixová, poté ani pan Melichar. Jako o třetím v pořadí bylo hlasováno o panu Freslovi a ten byl 5ti hlasy zvolen. Poté bylo přistoupeno k hlasování o obsazení funkce 1. místostarosty. Zde opět neúspěšně kandidoval exstarosta pan Melichar. Na 2. Zasedání ZMČ byly ustanoveny nové výbory ZMČ a schváleny jejich předsedové z řad zastupitelů. U žádného výboru nebyly problémy, vyjma Kontrolního výboru. Starosta pan Fresl navrhl na předsedu paní zastupitelku Felixovou – právničku, v předminulém zastupitelstvu místostarostka za ODS, nyní se vymezující do opozice za Chucheláky trochu jinak. Kdo by byl kvalifikovanější? Paní Felixová však kandidaturu odmítla. Nutno dodat, že paní Felixová odmítla i další kandidatury v dalších výborech. Poté došlo k zajímavému okamžiku – sám sebe nominoval na předsedu Kontrolního výboru nikdo jiný, než opět exstarosta pan Melichar. Při hlasování však dostal pouhé 3 hlasy a nebyl již do třetí funkce opět zvolen. Když nebyl další zájem o funkci předsedy Kontrolního výboru, obrátil se pan starosta na zastupitele pana Pořízka a ten nakonec svolil. I když se sám hlasování o své osobě zdržel, obdržel 5 hlasů a byl zvolen. Funkci vykonává doposud a nyní by měl být dle návrhu pana zastupitele Melichara společně se všemi členy odvolán. Jako zajímavost dokládám, že na 3. zasedání ZMČ v prosinci 2014 došlo k hlasování o členech všech výborů tak, jak si je navrhli jednotliví předsedové. Po několik volebních období se dodržovalo pravidlo, že zastupitelé bez problémů schvalují všechny předložené návrhy tak, aby předsedové výborů měli v týmu členy, kterým důvěřují a naopak. I nyní to proběhlo obdobně u všech výborů s jedinou výjimkou – Kontrolním výborem. Zde pro jeho členy nehlasovali 2 zastupitelé – pan Melichar a paní Felixová.
  A od této genese nedávné minulosti se odvíjí i příběh dnešního dne, kdy pan Melichar podává návrh zastupitelstvu na odvolání všech členů Kontrolního výboru. Bez toho, že by uvedl jediný racionální důvod. Jeho argumenty jsou nekonkrétní, povrchní a mají především legalizovat skutečný záměr předkladatele – likvidaci funkčního Kontrolního výboru, který v rámci své činnosti již několikrát ve svých kontrolních zprávách a Zápisech poukázal a zadokumentoval na jeho zásadní pochybení ve funkci starosty – jak v oblasti uzavírání různých smluv, či dokonce smluv neplatných (viz elektromobil), nebo při protizákonných manipulacích s peticemi chuchelských občanů a podobně. Osobně se domnívám, že může děkovat zastupitelům, že ke kontrolním zápisům přistoupili tak, jak přistoupili. A když se nově nestal ani starostou, ani místostarostou, ani předsedou Kontrolního výboru a kontroly jsou prováděny i nadále, rozhodl se zřejmě „zakročit“ a zlikvidovat stávající Kontrolní výbor. Navíc v období, kdy probíhá kontrola Pečovatelské služby.
  Pustil se do toho s takovým elánem, že mu zřejmě opět nevadí další porušování zákona. Podle zák. č.131/2000 Sb., o hlavním městě Praze je povinnost mít ustanoven a obsazen Kontrolní výbor (tzn. že „existuje ze zákona“, nikoli z vůle zastupitelstva). Nevidím, že v případě odvolání členů kontrolního výboru, by byl dnes ustanoven Kontrolní výbor z nových členů. To je současně memento dnešního dne pro celé Zastupitelstvo.
  Poznámka – veškeré výstupy Kontrolního výboru (zápisy, kontrolní zprávy, dopisy)jsou veřejně přístupné na oficiálním webu MČ Praha-Velká Chuchle (www.chuchle.cz) v sekci Zápisy z výborů ZMČ na adrese: http://www.chuchle.cz/vyborkontrolni.html
  Vladimír Kozák – místopředseda Kontrolního výboru ZMČ Praha-Velká Chuchle

Napsat komentář