Otevřený dopis k rukám starosty pana Stanislava Fresla od stavebního výboru

Na žádost zveřejňujeme:

Pro: ÚMČ Praha – Velká Chuchle

K rukám starosty pana Stanislava Fresla

U Skály 262/2

159 00 Praha 5 – Velká Chuchle

Otevřený dopis starostovi MČ Velká Chuchle

Vážený pane starosto,

Tímto bychom Vás požádali o informace k projektům, pro nás klíčovým. Bohužel ani v rámci stavebního a dopravního výboru nemáme od Vás a úřadu dostatečné a komplexní informace. Mohl byste nám je zpřesnit a zaslat?

1 ) Jak je to s přístavbou základní školy? Jaký je nyní stav? Kdo celou akci řídí? Kdo je člen hodnotící komise? Proč v hodnotící komisi není alespoň jeden člen stavebního a dopravního výboru (např. pan architekt Karel Doubner, který Vás několikrát oslovil a rád by se, i jako předseda tohoto výboru, celého procesu účastnil)? Jaké jsou podmínky pro zhotovení všech podkladů? Stavba zde bude po několik desetiletí – měla by být nejenom levně postavená ale i architektonicky sladěna s hlavní budovou a poslední přístavbou z druhé strany hlavní budovy. Jaké jsou hlavní termíny a postupy – lze nám je sdělit? Kdy má být a co přesně připraveno? Lze do hodnotící komise pan arch. Doubnera přizvat?

2) Jak je to s dostavbou (přístavbou) mateřské školy? Zde jsou stejné otázky jako v předchozím bodu.

3) Rádi bychom znali podrobnější informace k dalšímu vývoji Optimalizace trati Praha – Beroun. Proběhlo jednání 25. 6. 2015 – jaký je další vývoj (uběhly skoro další 3 měsíce)? Jak jsou diskutované a akceptované body? Jaká je reakce ze strany SŽDC (např. na dokument Podněty občanů z Malé Chuchle)? Zejména ochrana stávající zeleně, umístění záborů a i podoba protihlukových stěn?

Požádali bychom o dodání písemných informací a to ideálně do 21. 9. 2015, kdy je další zasedání stavebního a dopravního výboru. Také bychom uvítali i vaši přítomnost alespoň na části tohoto zasedání. Minulý starosta pan Martin Melichar se i některých zasedání výboru účastnil – i u Vás bychom toto uvítali a rádi Vás na nejbližším zasedání uvidíme.

Děkujeme.

 

…………………………………..                            ……………………………………

Ing. arch. Karel Doubner                                                 Martin Havlina

Předseda stavebního a dop. výboru                           člen stavebního a dop. výboru

 

…………………………..

Ing. Miroslav Veselý

člen stavebního a dop. výboru

 

V Praze 9. 9. 2015

 

školka

škola

Za krásné obrázky děkujeme oficielnímu webu MČ VCh

2 Responses to Otevřený dopis k rukám starosty pana Stanislava Fresla od stavebního výboru

 1. Jiří Kodet napsal:

  „Minulý starosta pan Martin Melichar se i některých zasedání výboru účastnil“ a mimo fatální zkázy Chuchle dokázal proboha co?

 2. Vladimír Kozák napsal:

  Nechápu, jak mohou autoři tohoto otevřeného dopisu tak bezostyšně lhát a pomlouvat! Hlavně však podávat občanům vědomě zcela zkreslené informace. Je to o to horší, že se jedná o členy v oficiálních orgánech MČ Praha Velká Chuchle, v případě Ing. arch. Doubnera dokonce o zastupitele a předsedu výboru.
  Tato svá tvrzení dokládám přesnými citacemi z oficiálních Zápisů včetně přijatých usnesení. Vždy byl přítomen (a hlasoval) zastupitel Doubner a na jím řízeném výboře i další podepsaní, tj. pánové Veselý a Havlina ml.

  Jen se ptám – komu a čemu pánové slouží, proč to dělají. Dokonce se uchýlili tomu, že svůj „otevřený dopis“ vydávají za dokument Výboru stavebního, dopravy a bezpečnosti ZMČ Praha Velká Chuchle. Pitom tento výbor (dle zápisů) nikdy o tomto dopisu nejednal!

  Připadá mi, že si podepsaní pánové neuvědomují právní postavení výboru, jehož jsou členy. Jinak by věděli, že jsou pouze poradním orgánem ZMČ (včele se starostou) a že mají dostatek prostoru se vyjadřovat a předkládat své závěry na zasedáních Zastupitelstva – jak je ostatně vidět i z přiložených citací.

  Záznam z 6. zasedání výboru
  konaného dne 22. 6. 2015 v kanceláři ÚMČ Praha Velká Chuchle

  Přítomni: Ing. arch. Doubner, Ing. Kozický, p. Veselý, p. Havlina, Ing. Malý, Ing. Barcal, Ing. Schůrek,
  Jednání zahájil v 17.15 hod. předseda výboru Ing. arch. Doubner

  1/5 Přístavba MŠ Na Cihelně 456/17 ve Velké Chuchli
  výbor se seznámil se současným vývojem stavby rozšíření MŠ, je požádáno o ÚR a SP, jsou zpracovány zadávací podklady pro výběrové řízení na zhotovitele, které provede na základě objednávky nezávislá firma ikis s.r.o. – pořádání obchodních soutěží a zadávání veřejných zakázek. Předpoklad 07/2015.

  2/5 Přístavba ZŠ Ch. Masarykové ve Velké Chuchli
  výbor se seznámil se současným vývojem plánované stavby rozšíření a přístavby ZŠ. V příštím týdnu budou k dispozici zadávací podklady pro výběr zhotovitele na odstranění stávajícího pavilonu družiny, které by mělo proběhnout ještě v letošním roce. V 07/2015 bude vypsána veřejná soutěž pro výběr projektanta, zajišťovaná nezávislou firmou. Po zpracování PD pro ÚR a stavební povolení bude vypsána veřejná soutěž pro zhotovitele, předpoklad 01/2016.

  ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
  MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
  č. 5/2015 konaného dne 29.6.2015 od 18.00 hodin.
  Místo konání: Klubový dům – Starochuchelská 7/20, Praha – Velká Chuchle
  Přítomni: p. Fresl, p. Kadeřábek, p. Šimek, Mgr. Klán, p. Pořízek, Mgr. Melichar, Ing. arch. Doubner, Mgr. Felixová, p. Mařík.

  K bodu 5 – dopravní řešení křižovatky u přejezdu
  Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
  Mařík, Fresl, Šimek, Melichar, Špaňhel (veřejnost).
  Předmět rozpravy:
  současný stav projednávání zastupitelstvem odsouhlaseného návrhu na dopravní značení křižovatky Dostihová x Radotínská x Mezichuchelská x železniční přejezd a stávající situace týkající výstavby Obchodního zařízení Strakonická v. současný a plánovaný dopravní provoz včetně MHD v okolí stavby, informace z jednání dne 25.6.2015 pořádané (SŽDC) Stavební správou západ, Praha jako investora akcí Optimalizace trati Praha-Beroun (videonahrávka s třemi variantami možného řešení mimoúrovňového křížení železniční trati – vizualizace), (ne)zajištění potřebných finančních prostředků v. ekonomické vyhodnocování záměru a zpracování geologického průzkumu, problematika železniční zastávky v Malé Chuchli a instalace protihlukových stěn.

  6.1. Předseda výboru stavebního, dopravního a bezpečnosti seznámil přítomné se zápisem z jednání výboru konaného dne 22.6.2015, a to zejména se stanoviskem k plánované stavbě Auto MEGELLAN Chuchle, se současným vývojem plánované stavby rozšíření a přístavby MŠ a ZŠ, návrhem na opravy komunikací, s připomínkováním (v rámci přezkumného řízení) činnosti stavby PPO ve Velké a Malé Chuchli a se situací a technickou zprávou k protihlukové stěně v Malé Chuchli.

  ZMČ bere na vědomí Záznam z 6. zasedání výboru stavebního, dopravního a bezpečnosti konaného dne 22.6.2015.

  ZÁPIS Z MIMOŘÁDNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA
  MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA – VELKÁ CHUCHLE
  č. 6/2015 konaného dne 27.7.2015 od 18.00 hodin.
  Místo konání: kancelář starosty MČ Praha – Velká Chuchle, U Skály 262/2
  Přítomni: p. Fresl, p. Kadeřábek, p. Šimek, Mgr. Klán, p. Pořízek, Ing. arch. Doubner, p. Mařík,
  Na zasedání ZMČ se dostavil v 18.06 hodin pan Karel Doubner (přítomno 7 členů ZMČ).

  K bodu 2 – schválení zhotovitele stavby nazvané „Rozšíření kapacity Mateřské školy Velká Chuchle“
  Starosta MČ a předseda školského výboru seznámili přítomné s průběhem a výsledkem zadávacího řízení zakázky malého rozsahu „Rozšíření kapacity Mateřské školy Velká Chuchle“ a s doporučením členů hodnotící komise.
  Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
  Mařík, Doubner, Fresl, Šimek, Kozák (veřejnost).
  Předmět rozpravy:
  absence oceněného výkazu výměr (rozpočtu) na elektronickém úložišti pro členy ZMČ, zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, náklady MČ na zajištění zadávacího řízení včetně vyhodnocení odbornou společností v. doporučení hodnotící komise, jednací řád ZMČ.

  Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
  ZMČ, na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek zpracované dle zákona o veřejných zakázkách dne 23.7.2015 obsahující mj. doporučení členů hodnotící komise, schvaluje zhotovitele stavby nazvané „Rozšíření kapacity Mateřské školy Velká Chuchle“, a to společnost Xedos s.r.o., Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2 (IČ 27121852).
  Hlasování: Pro: 7 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Doubner, Mařík)
  Proti: 0
  Zdrželi se: 0
  Zodpovídá: odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby) Termín: ihned

  K bodu 3 – schválení zhotovitele „Demolice objektu družiny ZŠ Velká Chuchle“
  Starosta MČ a předseda školského výboru seznámili přítomné s průběhem a výsledkem zadávacího řízení zakázky malého rozsahu „Demolice objektu družiny ZŠ Velká Chuchle“ a s doporučením členů hodnotící komise.

  Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
  Mařík, Doubner, Fresl, Šimek, Špaňhel (veřejnost).
  Předmět rozpravy:
  zajištění zadávacího řízení včetně vyhodnocení odbornou společností v. doporučení hodnotící komise, celková výše nabídkové ceny – zajištění financování demolice objektu družiny v. celkového rozšíření (přístavby) ZŠ.

  Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
  ZMČ, na základě Protokolu z jednání hodnotící komise zpracovaného dne 22.7.2015 obsahující protokol o posouzení kvalifikace dodavatele a zprávu z hodnocení nabídek včetně doporučení členů hodnotící komise, schvaluje zhotovitele „Demolice objektu družiny ZŠ Velká Chuchle“, a to společnost Jan Doucek – stavební firma, Polní 295, 267 06 Hýskov (IČ 73862452).
  Hlasování: Pro: 7 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Doubner, Mařík)
  Proti: 0
  Zdrželi se: 0
  Zodpovídá: odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby) Termín: ihned

  K bodu 4 – schválení smluv pro zhotovitele na akce „Rozšíření kapacity Mateřské školy Velká Chuchle“ a „Demolice objektu družiny ZŠ Velká Chuchle“
  4.1. Starosta MČ a předseda školského výboru seznámili přítomné s návrhem smlouvy o dílo k realizaci zakázky malého rozsahu „Rozšíření kapacity Mateřské školy Velká Chuchle“.

  Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
  Mařík, Fresl, Šimek, Klán, Doubner.
  Předmět rozpravy:
  návrh smlouvy o dílo zpracovaný odbornou společností (formální nepřesnosti v textu, pojištění díla, odpovědnost za vady – záruční doba, platební podmínky – pozastávka, smluvní pokuty), zhotovení a předání dokumentace skutečně provedeného díla (datové vyhotovení CD ROM v. požadavek na formát PDF, DVG), význam technického dozoru stavebníka a investora, (ne)kvalita projektové dokumentace v. celková výše nabídkové ceny.

  Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
  ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem akce „Rozšíření kapacity Mateřské školy Velká Chuchle“, a to se společností Xedos s.r.o., Bělehradská 1402/47, 120 00 Praha 2 (IČ 27121852) s celkovou výší nabídkové ceny 3.476.941,- Kč bez DPH.
  Hlasování: Pro: 5 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek)
  Proti: 0
  Zdrželi se: 2 (Doubner, Mařík)
  Zodpovídá: starosta, odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby) Termín: ihned

  4.2. Starosta MČ a předseda školského výboru seznámili přítomné s návrhem smlouvy o dílo k realizaci zakázky malého rozsahu „Demolice objektu družiny ZŠ Velká Chuchle“.

  Starosta zahájil rozpravu – jména diskutujících:
  Mařík, Fresl, Šimek, Špaňhel (veřejnost).
  Předmět rozpravy:
  návrh smlouvy o dílo zpracovaný odbornou společností (odpovědnost za vady – záruční doba, platební podmínky – splatnost faktur, práva a povinnosti objednatele – technický dozor objednatele, smluvní pokuty – úrok z prodlení v zákonné výši), dětské hřiště před družinou ZŠ (výměna povrchu koncem roku 2013) – budoucí stav.

  Po skončení rozpravy dal starosta hlasovat o předloženém návrhu usnesení:
  ZMČ schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem akce „Demolice objektu družiny ZŠ Velká Chuchle“, a to se společností Jan Doucek – stavební firma, Polní 295, 267 06 Hýskov (IČ 73862452) s celkovou výší nabídkové ceny 792.554,- Kč bez DPH.
  Hlasování: Pro: 7 (Fresl, Kadeřábek, Šimek, Klán, Pořízek, Doubner, Mařík)
  Proti: 0
  Zdrželi se: 0
  Zodpovídá: starosta, odbor stavební a správy majetku (budovy, haly, stavby) Termín: ihned

Napsat komentář