Kompletní volební program pro Chuchli 2014

  znak1

     Název origo

 

 

Kompletní volební program  pro Chuchli 2014 

 

 

Naše úsilí zaměříme zejména na následující body:

 1)        Zlepšení komunikace mezi občanem a úřadem

Občané by měli dostávat informace i nad rámec zákonných povinností a nejen proto, že si       o ně požádají. Rozhodně podporujeme a budeme usilovat o zveřejňování smluv uzavřených městskou částí. Předpokládáme, že v nejbližší době bude přijat zákon, který vyjasní, které údaje jsou zákonem chráněné, aby byla zajištěna ochrana osobních údajů.

Mezery vidíme i v přípravě a průběhu jednáních zastupitelstva, ať se to týká přípravy a přehledného zveřejňování podkladů před jednáním zastupitelstva nebo zachování kultury jednání a vedení dialogu. Zpětná vazba občané – úřad je velmi důležitá pro zastupitele i pro úředníky.

Díky elektronickým technologiím je možné s občany komunikovat pružněji a také  mimo běžné úřední hodiny. Samozřejmě naprosto základním a osvědčeným prostředkem je  objektivní  Chuchelský zpravodaj.

Bohužel v posledních letech bylo běžnou praxí, že názory a dotazy  občanů ( dokonce i petice občanů)  byly často ignorovány, v lepším případě byla přislíbena písemná odpověď, ke které nakonec nedošlo. Někdy museli občané čelit i aroganci a výsměchu – s touto praxí chceme rozhodně skoncovat!

 

2)        Zajištění čistoty  a pravidelné údržby veřejných prostranství v Chuchli

V oblasti údržby a čistoty veřejných prostranství dohlédneme na údržbu zeleně v městské části; nyní je údržba prováděna neodborně, čímž dochází k nenapravitelnému poškození zeleně.

Zajistíme pravidelný úklid ulic i náměstí, včetně zastávek MHD, čímž je myšlen skutečný úklid, nikoliv víření prachu a listí elektrickými přístroji. Nestačí jenom vyvážení odpadkových košů na zastávkách, MČ musí provádět kompletní úklid.

Zařídíme častější vyvážení kontejnerů na odpad (papír, plasty, textil, atd.) včetně úklidu v okolí kontejnerů.

Budeme dohlížet na včasný posyp ulic, zejména strmých, v zimním období.

Nezbytné je provádět čištění propustí Vrutického potoka, jejich úplné zanesení by mohlo způsobit značné problémy.

 

 

3)        Důsledná ochrana životního prostředí

V oblasti ochrany přírody budeme rozhodně prosazovat neporušitelnost hranic přírodního parku Radotínsko-Chuchelský háj v celém katastru Velké a Malé Chuchle. Nechceme zástavbu zelených ploch v přírodním parku!

Budeme usilovat o rozšíření Chuchelského háje o pole u Slivence – Barrandova, okraj lesa směrem k dálnici tak, aby toto území bylo osazeno parkovým lesem. V územním plánu je pro toto území plánováno přírodní využití. Chuchelský háj si zaslouží být chráněn před hlukem dálnice!

Pokusíme se zajistit pro krátkodobou rekreaci a sport občanů některé dosud nezastavěné pozemky uvnitř MČ, včetně případné změny územního plánu a odpovídající kompenzace majitelům pozemků.

Chceme zachovávat zeleň a chránit odpočinková místa v MČ – takovou výzvou je např. záchrana zbytku parčíku s lavičkami v ulici Na Cihelně. Je třeba ochránit zbylé stromy, zasazené před lety místními občany, před možným pokácením i stavebními pracemi                v sousedství. To vše v situaci, kdy každý strom v Praze, zejména vzrostlý strom, má doslova cenu zlata!

Potřebné jsou i rozsáhlejší kontroly v Chuchelském háji vzhledem k  množství volně pobíhajících psů i k často velice riskantním jízdám cyklistů, nezřídka přímo lesním porostem.  Kontroly budou sloužit též jako prevence poškozování lesních porostů neukázněnými návštěvníky.

 

4)        Zklidnění dopravy a návrat linky 172 na trasu Chuchle – Smíchovské nádraží

Dopravu zklidňujme činy, ne pouze slovy jako dosud!

Chceme  se pokusit vrátit  autobus 172 na původní trasu  Chuchle  - Smíchov, i se zajištěním dopravní obsluhy v oblasti Hvězdárny. Současný stav jediného autobusu 244 pro Radotín i Velkou Chuchli je nadále neúnosný, zejména s ohledem na starší občany a rodiče s kočárky.

Vzhledem k faktu, že naprostá většina automobilové dopravy v MČ je záležitostí místních občanů, nebudeme prosazovat restrikce, ale navrhneme koncepci zklidnění automobilové dopravy pomocí semaforů reagujících na průjezdnou rychlost v oblasti širšího centra MČ, dále zavedením značení obytných zón v ostatních oblastech tak, aby byla zajištěna maximální bezpečnost a klidné bydlení.

Tranzitní dopravu se pokusíme omezit alespoň co do velikosti nákladních aut, především se zřetelem na již schválenou výstavbu nákupního centra.

Rostoucí počet cyklistů nás vede k záměru zajistit bezpečný pohyb chodců po cestách  v chuchelském lese i přilehlých komunikacích, stejně jako po chodnících uvnitř MČ – především častějšími kontrolami ze strany městské policie. Cyklista nepatří na chodník ani do lesa, ale na vozovku nebo cyklostezku!    

 

 5)       Hospodárné a průhledné nakládání s finančními prostředky a majetkem MČ

Naším cílem je hospodařit s majetkem MČ jako s majetkem svěřeným do správy, nikoliv jako se svým vlastním. To především znamená starat se o svěřený majetek s péčí řádného hospodáře, přestat rozprodávat majetek a pozemky MČ!

Plánujeme zveřejňovat aktuální rozpočet MČ na webu, stejně tak jako uzavřené smlouvy. Dále je nezbytné zveřejňovat pravdivě všechny záměry MČ a respektovat ohlasy občanů.

Budeme sledovat plnění schváleného rozpočtu MČ  na příslušná období  a vyhodnocovat účelnost vynaložených výdajů a nákladů na provoz úřadu MČ a průběžně informovat občany o stavu financí MČ.

 

6)        Každý senior si zaslouží naši pozornost

Důstojné stáří je neoddělitelnou součástí kvalitního života.

Zasadíme se o zlepšení péče o seniory, a to hlavně zajištěním pomoci se soběstačností, jelikož výlety nejsou všechno….

Pokusíme se navázat spolupráci se zavedenými pečovatelskými službami  Prahy 5 a Radotína; bude-li to možné, rozšíříme nabídku pečovatelských služeb o službu denního stacionáře.

Důležité je zajištění snadno dostupných komplexních informací spojených s touto problematikou, a to nikoliv pouze na webu.

 

7)        Nedořešená protipovodňová opatření, zmatečný a nedopracovaný     protipovodňový plán

Prosazujeme kompletní řešení  záplav; v této oblasti toho má MČ Velká Chuchle hodně k napravování, jasně to prokázaly poslední povodně. Především by se měly zbudovat retenční nádrže, vzhledem k výstavbě nákupních center v katastru naší MČ; dále z důvodu budoucí stavby mimoúrovňového křížení, ať již v jakékoliv podobě.

Řešit se dále musí průsaky spodní vody.  Spodní voda je velký problém celé části Chuchle pod drahou, přitom mobilní stěna ochrání pouze proti přímé vodě! Dostihová ulice není po celé délce plně odizolovaná a zpevněná, tak, aby tvořila nepropustnou hráz.

Průsaková voda se objevuje nejprve v domech za ulicí Dostihovou a Strakonickou,  následně  se ovšem objeví přímo na druhé straně, v místech vyústění budoucího MUK, u kterého  není s tímto problémem vůbec počítáno, takže v případě povodně by se z něho stala pouze neprůchodná tůň.

Retenční nádrž by se měla též zbudovat u podjezdu pod tratí v Malé Chuchli,  který se pak kvůli průsakům stává neprůjezdným. Jen díky čerpání vody hasičskou technikou je tato jediná komunikace v době povodní průjezdná.  Protipovodňová komise působila v době povodní chaoticky a její rozhodnutí byla zmatečná. Situaci zachraňovaly zkušenosti našich hasičů.

Samostatnou kapitolou je ochrana proti přímé vodě v obytné části v zahradnictví a u domů v ulici Radotínské  i Dostihové ze strany od závodiště, tak, aby se minimalizovaly škody na nemovitostech a majetku občanů.

V neposlední řadě je nutné zajištění rychlého odtoku vody z dostihového závodiště. Zákop přes soukromý pozemek to rozhodně nevyřešil.

MČ také bude muset řešit, jak minimalizovat důsledky stále častějších přívalových dešťů, které začínají být již i v naší MČ velkým problémem, zejména kvůli strmému a kopcovitému terénu.

 

     8)         Nalezení vhodného způsobu řešení mimoúrovňového křížení železnice, nejvstřícnějšího pro občany Chuchle                 

     V minulých letech tato problematika rozdělila občany  Chuchle a dodnes není jasné,  kterou variantu řešení občané preferují. V referendu se vyslovilo 25 % voličů pro tunel, to však znamenalo, že referendum je neplatné. Přesto vedení radnice dále prosazovalo variantu E – tunel.

Výstavba vysokorychlostní trati Německo – Plzeň – Beroun je skoro hotova a nyní se rozhoduje, kudy povede trať z Berouna do Prahy. V každém případě povede trasa přes Velkou Chuchli.

Je nutno ve spolupráci s MHMP a ministerstvem dopravy navrhnou variantu, která by nejméně poškodila dotčené občany a zároveň byla vyhovující jak pro automobilovou, tak i pro pěší dopravu. Kromě toho vybraná varianta musí mít minimální nároky na údržbu.

 

Zatím je v platném územním plánu stále zanesena varianta nadjezdu.

 

9)        Podpora tělovýchovných a zájmových činností obyvatel Chuchle

Naším cílem je podporovat sportovní a rekreační vyžití chuchelských občanů především         ve volné přírodě, čehož chceme dosáhnout realizací bodu 3 programu. Kromě toho poskytneme veškerou možnou podporu i zájmovým spolkům a institucím, především těm,            u kterých je městská část zřizovatelem.

V centru naší pozornosti je zcela jistě škola a školka, dále budeme podporovat organizace se stabilním zázemím, jako je Sokol, DTJ nebo rybáři.

Zvláštní kapitolou je bohužel místní fotbalový klub. Zde do doby, než bude zvolen nový výbor a budou vyřešeny všechny závazky, budeme podporu zvažovat. Chceme se ovšem plně angažovat, aby se vše v co nejkratší době vyřešilo.

Budeme se snažit podporovat i kulturní akce, především zajištěním zázemí a pomoci při organizaci.

Naši plnou a bezvýhradnou podporu má chuchelský hasičský sbor.  Jsou to oni,  kdo pomáhají v těžkých dobách, jako jsou povodně. Pomáhají i při dalších různých akcích, zejména organizací akcí kulturních a sportovních. Uděláme vše pro to, aby dnešní chuchelští hasiči rozšířili své řady o mladší  následovníky.

 

10)        Stavme s rozumem a citem, ne na objednávku developerů

Považujeme za nepřípustné zahušťování zastavěných ploch v Chuchli další výstavbou i navyšování tzv. koeficientu zástavby. Zásadně nesouhlasíme s jakoukoliv výstavbou na území našeho přírodního parku, Radotínsko – Chuchelského háje, území nesmírné ceny i v rámci celé Prahy.

Rozhodně se postavíme proti plánované výstavbě velkokapacitního parkoviště kamionů a autobusů na pozemcích mezi Velkou a Malou Chuchlí! Životní prostředí v Chuchli je již dost zatěžováno exhalacemi a hlukem ze Strakonické výpadovky a okruhem přes Slavičí údolí.

Ve spolupráci s Magistrátem hl.m. Prahy hodláme zajistit finanční prostředky na vybudování nového centra Velké Chuchle, dle již schválené architektonické studie a stanovení pevného termínu k její realizaci.

 

V případě dlouhodobějšího odkladu realizace výstavby centra chceme upravit stávající objekty do stavu, který by nedělal ostudu MČ a umožnit jejich smysluplné využití ke kulturním akcím, trhům, příp. i parkování, apod.

 

11)       Zkultivování  našeho břehu Vltavy pro rekreační využití

Naším záměrem je vyvolat jednání úřadů Městských částí  Praha 5, Velká Chuchle, Praha 16 – Radotín a Zbraslav, příp. dalších dotčených  institucí. Chceme stanovit základní principy využití celého území, ovšem přitom postupovat  v souladu  se zájmy vlastníků pozemků.

 

Je potřeba celému území vrátit jeho původní charakter, včetně protipovodňových opatření,

vypsat  výběrová řízení na využití území jako sportoviště, s minimální hlukovou zátěží, to vše pro dostupnou rekreaci občanů.

 

Pozemky v majetku  městských částí je žádoucí ošetřit smlouvami s pronajímateli tak, aby neumožňovaly změnu využití pozemku.

 

Plánujeme podporovat smysluplné projekty dlouhodobějšího charakteru na pozemcích, které městským částem nepatří.

Napsat komentář