• Co nového ve Velké Chuchli

  • Do voleb 2018 ve spolupráci s TOP

  • Tak tohle snad už NE

  • NewsFlash 4
  • NewsFlash 5
  • NewsFlash 6
Vy všichni nám můžete pomoci se zbavit Vševedoucí „Modré pracky“

2018-10-5 00:00:00 GMT+00:00!


KOALIČNÍ DOHODA TOP09 a HPP 2018-22

TOP09  uzavřela dne 18.10. 2018 dohodu s  Hnutí Pro Prahu o obsazení pozice starosty a místostarostů. Za starostku společně nominuje HPP a TOP09  Lenku Felix, jako uvolněného prvního místostarostu  Martina Melichara, dalšího místostarostu Roberta Maříka.

Koaliční dohoda

Na web1

pro prah

Poděkování

Milí Chucheláci,

děkujeme  všem těm,  kteří  jste využili své právo  demokratické volby. Zvláště pak děkujeme těm, kteří   nám dali své hlasy a projevili nám  tak svoji  důvěru. Vážíme si toho a budeme se snažit, abychom  vás nezklamali a v co největší míře naplnili  náš volební program.

Za kandidáty  TOP 09 a  spolku  Chucheláci trochu jinak,

Robert Mařík

Na web1

Podjezd a Nadjezd

nadjezd  2010Podjezd, nadjezd- Téma o, kterém ODS již 12.let  jen mlží a Ano neví o čem mluví

 

Do nadcházejícího volebního období budeme prosazovat obnovení jednání se všemi dotčenými stranami o vybudování mimoúrovňového křížení se železniční tratí.

Jsem nucen situaci za čtyři roky zpět trochu zrekapitulovat. Na začátku volebního období mi osobně pan starosta Fresl přislíbil, že když bude platná projektová dokumentace na podjezd bude samozřejmě podporovat variantu podjezdu. Bohužel na všech jednáních mimo obec jasně prosazoval variantu nadjezdu. SŽDC nechalo na nátlak Radotína zpracovat projektovou dokumentaci na obě varianty a Městkou část vyzvalo před vydáním projektové dokumentace k připomínkám. Bohužel zastupitelé jmenovitě pan Mařík, pan Barcal, pan Melichar a paní Felix na tuto schůzku přizváni nebyli a ostatní se k PD nevyjádřili a podpořili variantu nadjezdu. Po vydání PD pro realizaci byly svoláni zastupitelé k vyjádření, ale vlastně nebylo se k čemu vyjadřovat jen jsme si vyslechli jak je super varianta nadjezdu a podjezd je moc drahý atd. jediná dobrá zpráva byla, že projektant na dotaz pana Barcala zda varianta podjezdu splňuje všechny náležitosti platných norem odpověděl kladně. Pak bylo seznámení pro občany ve škole, které nevedlo k žádnému výsledku.

V loňském roce se na úřední desce Radotína objevila zpráva o prodloužení územního rozhodnutí u dočasné křižovatky Start s tím, že odbor dopravy Radotína tam změnil variantu mimoúrovňového křížení na variantu nadjezd. Díky spoluobčanům spodní Chuchle se tato zpráva rozšířila a bylo proti ní sepsané odvolání , které vyvolalo jednání odvolaných osob se zástupci SŽDC. Po našem odvolání Odbor dopravy vrátil větu ,,mimoúrovňové křížení,, a byl rozšířen okruh dotčených nemovitostí s budoucí stavbou.

Bez tohoto prodloužení UR by SŽDC nebylo schopno připravit revitalizaci trati a byly ohroženy jejich dotace z EU.

SDŽC nás informovalo, že vlastně Městská část Velká Chuchle nezaslala za poslední  volební období, žádné stanovisko k mimoúrovňovému křížení . Křížení trati bude z realizace optimalizace trati vyjmuto a bude se jen posouvat vlaková zastávka k přejezdu a vybuduje se podchod pod železniční tratí. Dále nám bylo ústně přislíbeno, že jsou si plně vědomi velice křehkého problému křížení a jsou schopni křížení vybudovat z vlastních zdrojů bez závislosti na evropských dotacích.

V nadcházejícím volebním období budeme prosazovat komunikaci o tomto tématu jak na zastupitelstvu tak s dotčenými obyvateli nemovitostí tak z kompetentními orgány jak odbor dopravy Radotín tak TSK, Policie ČR a samozřejmě SŽDC a pevně doufám, že se celá záležitost pohne dál a toto ožehavé téma  bude pro nás všechny minulostí a všichni až na pár zatvrzelých jedinců budeme spokojeni. V opačném případě to beru jako velkou osobní prohru.

Na závěr bych chtěl dodat, že varianta podjezdu není jen cílem dotčených občanů, ale měla by být cílem i ostatních obyvatel Chuchle, protože každý den se budete do naší obce vracet a tu příšernou betonovou obludu budete mít denně na očích a to opravdu v 21 století chcete??? Dnešní svět právě orientuje takovéto stavby z dosahu rázu krajiny a měst. A o to by nám Chuchelákům především mělo jít.

R. Mařík

Tunel E

Tato  možnost je jedinou variantou , kterou dotčení vlastníci nemovitostí podporují!

Poznámky k výkresům variant mimoúrovňového křížení zveřejněným na webových stránkách ÚMČ Velká Chuchle

 Podjezd

Proti variantě nadjezdu je komfortně řešena dopravní obslužnost Mrázovky zachováním ulice Nad drahou, ovšem na úkor zásadního záboru soukromých zahrad a garáže v ulici Nad drahou.

Protože lze očekávat nesouhlas majitelů zahrad a staveb dotčených tímto rozsáhlým záborem, lze trvalý zábor zrušit a nahradit ho pouze věcným břemenem uložení inženýrských sítí v pásu v zahradách o šířce cca 1,7 m za stávajícím plotem a posunutím (zbouráním a výstavbou nové) garáže o cca 1,7 m dále od uliční čáry.

V návrhu je vnější líc konstrukce podjezdu cca 2,5 m od hranice parcel, na tento prostor navazuje trvalý zábor soukromých pozemků pro nové umístění ulice Nad drahou o šířce cca 6 m., přičemž celková šíře vozovky Nad drahou je 6,5 m! (4,5 m vozovka + parkovací stání 2 m).

V případě, že by se upustilo od zachování ulice Nad drahou,  stejně jako je to již u varianty nadjezdu, je pro stávající sítě (kanalizace, 2x vodovod, plynovod, silové a sdělovací kabely) potřeba při dodržení prostorové normy pás o šířce max. 4,3 m. Tzn. že pro přeložky stávajících sítí by byl zcela využit prostor mezi vnější lící konstrukce podjezdu a stávající hranicí soukromých pozemků a nutné by bylo dořešení zbývajícího pruhu o šířce cca 1.7 m v soukromých pozemcích. Toto je dále možné kombinovat např. s uložením kabelů do násypu nad těleso podjezdu nebo jejich zavěšením na stěnu podjezdu, čímž by došlo k dalšímu zmenšení záboru soukromých pozemků.

Výjezd z garáže posunuté o cca 1,7 m je pak možné řešit stejně jako v dřívější studii napojením do ulice Na Mrázovce navržením vozovky nad tělesem podjezdu.

Pokud by byla zrušena průjezdnost ulice Nad drahou, bude potřeba stejně jako u varianty nadjezdu rozšířit mostek přes Vrutici v napojení ulice Na Mrázovce na Starochuchelskou.

Podjezd – úprava přeložky sítí a projednat s majiteli objektu Nad Drahou. Zvolit jiné dopravní značení pro výjezd s podjezdu určitě preferuji hlavní silnici v případě nefunkčních semaforů z Chuchle na Mezichuchelskou.

 Podjezd

Nadjez – betonová stavba zasahující do života všech občanů Chuchle né jen dotčených. Bude nevzhledná hlučná a pro další generace zanechá pachuť betonového monstra. V PD je nevhodně zvoleno napojení na ulici na Nad Drahou samostané napojení a na ulici Na Mrázovce nevím, kde tato myšlenka vznikla, ale je to dle mého názoru nesmysl a počet přechodů na nadjezdovém tělese je až alarmující. Dále neni řešena obslužnost při povodních, kdy nadjezdem se nikam nedostanete a při spodních vodách bude obslužnost pro složky integrovaného system nedostupná a obyvatelům spodní chuchle nebude možné pomoci jako např. v roce 2013.

Tuto dokumentaci bez připomínek schválili pozvaní zastupitelé a lidé s výboru uzemního plánu v loni v srpnu, proč nebyly k připomínkám této dokumentace pozváni minimálně zbylí zastupitelé a majitelé nemovitostí dotčených se stavbou.

nadjezd  2010

A  Vám se jako tohle líbí? Ano a ODS tomuto fandí!  Škoda, že dotčenými občany stavby nejsou p.Fresl, p.Špaňhel . To už by se nic neřešilo  a podjezd by zde stál cca 4 roky.

Nadjezd

Na tomto obrázku zadavatel záměrně nezakreslil protihlukové stěny a upravil měřítko tak, aby nevynikla obludnost této stavby! Uvědomme si že spodní část mostu bude cca 5-6m nad železničním vedením. Což znamená,že při příjezdu od Radotína panorama s kostelíkem prakticky neuvidíte.

Varování pro volební štáby ODS a ANO!

V případě neakceptování připomínek a názoru věřejnosti a majitelů pozemků dotčených stavbou Vás upozorňujeme, že pokračujeme ve sdružení, které již jednou stavbu zastavilo.

Vy by jste si nadjezdem nechali  takto znehodnotit své nemovitosti ?  No vy ne ale kandidáti za ODS a Ano asi  bez problémů. Proč tedy p.Špaňhel tak bojuje proti rozšíření silnice Na Cihelně ? 

-redakce-

 

 

 

 

 

Vyvlastnění Čechoslovanu 2018

 

imageVyvlastnění Čechoslovanu?  Je snad rok 1948?  Konec Čechoslovanu v Chuchli v režii chuchelské ODS a jejich přisluhovačů!

 

V posledních měsících jsme ze strany vládnoucí chuchelské ODS systematicky přesvědčováni o mnohasettisícových dluzích SK Čechoslovana Chuchle. Zejména zápis Kontrolního výboru z provedené kontroly, kterou provedli členové p. J.Zágler a p. V.Kozák, která se  zaobírá vším možným od dluhů Čechoslovanu, přes jakýsi osobní dluh p.Šafáře, který do této zprávy rozhodně nepatří. Částky, které jsou ve zprávě zaznamenány se fakticky nedají spočítat. Objevují se zde nějaké smlouvy mezi Čechoslovanem a jistou akademií, ale to vůbec nepatří do  dlužné částky vůči MČ Velká Chuchle.  Celý text se snaží účelově znedůvěryhodnit jak Čechoslovan, tak jejího předsedu. Zastupitelé sice vzali tento, musíme říci, „pomluvný pamflet“ naštěstí pouze na vědomí s tím, že požádají o právní stanovisko.

Bohužel jako podklad pro toto právní stanovisko byla kromě smlouvy mezi Čechoslovanem a MČ Velká Chuchle   a faktury PVK dodána i tato rádoby odborná slátaniny KV.

Nezbývalo než si kromě právního stanoviska sehnat smlouvu Mezi MČ Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle ze dne 9.5.2002 a další dokumenty či informace .

Musíme konstatovat, že vypracované právní stanovisko má pravdu o porušení, a to v těchto bodech.

 

Bod2

 

 

Tak tento bod je neoddiskutovatelný. Nezaplacené faktury PVK a.s. hovoří jasně. Paradoxem je, že zástupci Kontrolního výboru se ve svém elaborátu vůbec nezabývali možnou příčinou? Když tak akčně dokázali vložit dluhy soukromé, možné či budoucí, tak proč nestranně nezhodnotili  možnou příčinu nárůstu odběru vody o cca 350%?  Ono totiž na pozemku MČ Velká Chuchle zřejmě došlo k úniku vody, a to v důsledku „havárie plynu“ při opravě plynovodu. Záhadou pro nás je, že pokud se jedná o opravu plynového vedení, které vede na pronajatém pozemku MČ, není obeznámen majitel (MČ Velká Chuchle),  ale pouze nájemce (SK Čechoslovan). Pokud byl obeznámen majitel, což je normální praxe, tedy MČ Velká Chuchle, jak  je možné, že se žádost o tento zásah neobjevila na výboru majetku MČ? Druhá záhada je, že u opravy nebyl nikdo ze stavebního odboru MČ Velká Chuchle, aby zkontroloval zajištění staveniště? Kdyby někdo takový byl, asi by si všiml, že vodovodní potrubí, které vede příčně  nad plynem, není při opravě řádně zajištěno a  někdo by měl  zjevně  zkontroloval práci při následném hutnění zeminy. Pak by zřejmě k „černému odběru vody nedošlo“. Třeba si kontrolní výbor myslel, že předseda oddílu nakoupil barely na vodu a PET lahve naplnil   cca 2000 m³ vody a prodával jí se slevou! Nemyslel. Ale udělal vše, aby to tak vyznělo. Myslíme si, že v tomto případě nepochybil pouze Čechoslovan, ale i MČ, a to zjevně.

Komunikace mezi placenými zastupiteli  a předsedou SK Čechoslovan byla evidentně po celou dobu na bodu mrazu, o čemž svědčí i emailová korespondence mezi předsedou oddílu a  emailem starosty MČ. Důvodem byla modernizace vodoměrné sestavy v hodnotě cca 47.000,-Kč. Email ze dne 4.12.2016 bez odpovědi, prakticky stejný dotaz 9.7. 2017  na základě jehož se  žádostí zabýval finanční výbor. A výsledek ? Finanční výbor  konstatoval : „Po projednání žádosti členové výboru konstatovali, že takto koncipovaná žádost nevyhovuje požadavku na následné uzavření veřejnoprávní smlouvy za účelem podpory sportovní činnosti. Rovněž tak vzhledem k současnému právnímu stavu budovy ve sportovním areálu není možné žádnou dotaci poskytnout a tuto žádost netýkající se bezprostředně sportovní činnosti (v souladu s podstatou poskytnutých finančních prostředků z MHMP) doporučují ZMČ neakceptovat.“. A tak se i stalo. Ač  hlavně lidsky a eticky  nechápeme proč nebyl předseda SK Čechoslovan vyzván k doplnění a přepracování žádosti.  Proč si nechá MČ Velká Chuchle zhodnocovat majetek klubem, který cca deset let tíží existenční problémy?

Jako členové výboru majetku můžeme pouze konstatovat, že na náš výbor se ani jedna  z věcí ohledně Čechoslovanu   nedostala.   V tomto bodě si myslíme, že mají „máslo na hlavě“ oba, jak MČ Velká Chuchle, tak Čechoslovan.

—————————————————————————————————————-

 

Zmiňované emaily a fotografie zřejmě místa „černého odběru“. Povšimněte si nezajištěného přívodu vody
———- Původní e-mail ———-
Od: skcechoslovanchuchle@seznam.cz
Komu: starosta@chuchle.cz
Datum: 9. 7. 2017 17:35:29
Předmět: Re: Žádost SK Chuchle

 

Vážený pane starosto,

chci se informovat jestli se někam posunula naše žádost ze dne 4.12.2016 o součinnost kvůli  kolaudaci budovy  klubu?

Druhou věc na kterou jsem se tázal ( proplacení faktury za rekonstrukci vodovodní přípojky), se pokusím u vás na MČ zažádat formou grantu na rok 2017. V kopii pošlu dokumenty co Vám kdysi posílal pan Boháč a to je : objednávka,předávací protokol, fakturu, rozpočtem. Je to pro klub velká částka, kterou splácíme. Byl bych rád kdyby jste se na to znovu podívali, klubu by proplacení faktury velice pomohlo.

Jakékoliv dotazy Vám velice rád předám.

Žádost podám na úřad do podatelny.

S pozdravem

Jan Šafář

———- Původní e-mail ———-
Od: skcechoslovanchuchle@seznam.cz
Komu: starosta@chuchle.cz
Datum: 4. 12. 2016 19:56:37
Předmět: Žádost SK Chuchle
Vážený pane Starosto,

obracím se na Vás s prosbou o dořešení problému, který jsme spolu osobně  načali na osobní schůzce u vás na úřadě MČ z kraje tohoto roku 2016. Žádost o součinnost přikládám a odnesu ji i na  MČ  do podatelny.

Rád bych se také dotázal na žádosti SK,  pomoci proplacení faktury na částku 47.620,- Kč., za rekonstrukci přípojky na vodu,kterou jsme naší chybou objednali a neporadili se s MČ , protože pozemky jsou Magistrátu HM Praha 1. Jednání o níže uvedené věci jste začal s panem Jaromírem Boháčem jako místopředsedou klubu. Pan Jaromír Boháč není místopředsedou SK  od 20.6.2016  a od 11.11.2016  ani jako člen SK. Rád bych tedy  navázal na vaše jednání v této záležitosti.

Také  přikládám i žádost o finanční dar pro SK za rok 2016 na částku 10.000,- Kč. a budeme se snažit vyúčtovat dar dle smlouvy, řádně a včas.

Chci Vás informovat o tom, že 11.11.2016 se uskutečnila Členská schůze ( Valná Hromada ) SK.  Zápis také přikládám.

Pokud budete mít zájem o osobní schůzku, budu rád.

S přátelským pozdravem

Jan Šafář

stavenišře

 

 

 

—————————————————————————————————————–

Bod3

 

No, tak to Čechoslovan nepředložil! Dle slov předsedy zcela jednoznačně! A je si toho vědom. My se jen optáme? Předkládal dnešní starosta za ty roky, co byl ve funkci, vždy majetková přiznání zastupitele?  My si tím nejsme jisti. A dělá se z toho věda? Nedělá! Taky se jedná o dost zásadní porušení zákona ohodnocené dnes pokutou až 50.000,- Kč. A řeší to KV? Neřeší a řešit nebude. Proč? To je asi všem jasné, když starostu dělá člen ODS a „šéfem“ kontrolního výboru je? No taky člen ODS! No, není to k zamyšlení? I když

To ovšem nic nemění na tom, že pokud se striktně budeme držet smlouvy, může se dle právního stanoviska přistoupit k výpovědi bez výpovědní doby.

Bod4

 

 

Na základě právního stanoviska se samozřejmě pan 1.místostarosta  Šimek již snažil zorganizovat převzetí. Kontaktoval telefonicky a následně emailem p. Maříka , aby za asistence policie ČR majetek převzal. Pan Mařík si přečetl přiloženou smlouvu  mezi MČ Velká Chuchle a Sk Čechoslovan Chuchle ze dne 9.5.2002 a odpověděl :

————————————————————————————————————–

Předmět:

Re: Dokumenty
Datum: Wed, 5 Sep 2018 15:48:10 +0200
Od: Robert Mařík<marik@chuchle.cz>
Komu: P K<koz@chuchle.cz>, M Š <sim@chuchle.cz>
Kopie: robert.marik

 

Dobrý den, nezlobte se na mě, ale nevidím  žádné nové podklady k předání pronajatého pozemku ve vlastnictví Velké Chuchle č.866,1 – parcel 1180/2,870/1,871/1, 869/1.

Právní rozbor je ke stanovisku na mimořádném zastupitelstvu ze dne 16.7.2018. Výpověď je předána, ale klub ji neakceptuje tak nevím proč není pověřena právní kancelář dle zápisu ze zastupitelstva

b) ZMČ souhlasí s právním zastupováním advokátní kanceláří (IČ 71469753) se sídlem Praha 8 – Karlín ve věci:

·         ukončení nájemní smlouvy s nájemcem SK Čechoslovan Chuchle a předání předmětu nájmu zpět    pronajímateli MČ Praha – Velká Chuchle,

 

 

Za mě se takto pozemek nedá převzít, i když budu ctít bod 2.2.3. odpovědnost zastupitele jako řádný hospodář. Dle mého názoru ti nepomůže ani Policie ČR.

—————————————————————————————————————————————-

To jsme ovšem nevěděli,  že  v bodě III. ods. 2) se nařčení Čechoslovanu nezakládá na pravdě.

 

Bod1

 

Právní rozbor založený na podkladech dodaných MČ k tomuto bodu dodává toto:

Bod 7

 

 

 

A v Části IV. bod  závěry a doporučení  hovoří takto:

 

Bod 23

 

 

 

Tento bod se ovšem nezakládá na pravdě! Předseda SK Čechoslovan  o pronájmu informoval  p.starostu Fresla a to emailem: 

 

Vážený pane starosto,

 

reaguji na Vámi poslaný dopis ze dne 21.7.2016. Tímto se omlouvám za SK, že jsme porušili dohodu z nájemní smlouvy z 9.5.2002 a naší dohody dodání doplnění zprávy o hospodaření SK za rok 2015. V příloze přikládám doplnění zprávy o hospodaření za rok 2015 dle daňového přiznání. Přikládám zprávu o hospodaření za rok 2014 + zprávu o činnosti SK za rok 2014. Tímto bych Vám rád sdělil  že nezdary s účetní firmou o které jsme Vás informovali kvůli pozdě vyúčtované dotaci od MČ , která spravovala účetnictví SK za bývalého vedení je vyřešena. Vedení SK uzavřelo smlouvu s novou a kvalitní firmu A.T.L.Consulting s.r.o. se sídlem Střelničná 1861/8A 180 00 Praha 8 v zastoupení paní Ing. Marcelou Suttnerovou a finančním poradenstvím v zastoupení Mgr. Jaroslavem Suttnerem.

Ještě jednou se za SK omlouvám za pozdní dodání zprávy a porušení  bodu z nájemní smlouvy mezi MČ a SK, ale sám dobře víte s jakými potíži se klub za poslední dobu potýkal.Tímto bych rád sdělil,pokud budete mít zájem se k této situaci vyjádřit,taktéž z mé strany o vysvětlení,nebráním se sejít osobně. Myslím že by to bylo dobré než se něco dozvídat zprostředkovaně. Jestli je potřeba ještě něco upřesnit tak budu rád když mne budete informovat.

Touto cestou chci  dostát povinnostem SK vůči MČ podepsanou nájemní smlouvou ze dne 9.5.2002 mezi SK a MČ Velká Chuchle a sděluji vám že SK Čechoslovan Chuchle,z.s. podepsala pětiletou smlouvu o pronájmu části hrací plochy s Fotbalovou akademií Alexe Zbura v zastoupení Alexem Zburem. Je to důležitý a zásadní pro SK, abychom  mohli  spolku  produkovat zisk a dostat se z potíží který SK v poslední době čelilo. Tímto plním naší povinnost vůči MČ.

S přátelským pozdravem

Jan Šafář

 

 

 

Právě v tuto chvíli se stává celé vypracované Právní stanovisko nedůvěryhodným a vlastně nepoužitelným. A viník  neposkytnutí této informace je zřejmí. Doufáme, že stejně tak jak se někteří členové KV snažili připsat podíl   viny za odběr vody na Mgr. Melichara a žádali ho o finanční kompenzaci. Povedou si stejně i s proplacením částky za Právní rozbor! Ale to ještě není vše ohledně smlouvy s  SK Čechoslovanem Chuchle.

Jak zpráva KV,  tak právní stanovisko se nezmiňují o dvou dost podstatných částech smlouvy.  Teda nezmiňuje, zmiňuje se o něm elaborát Kontrolního výboru a to takto: Z citovaných dokumentů vyplývá současný stav, kdy doposud probíhají úkony spojené s legalizací vlastnického vztahu k neregistrovanému objektu (šatny, restaurace) umístěnému na pozemku MČ Praha-Velká Chuchle a pronajatému SK Čechoslovanu Chuchle.Nájemce SK Čechoslovan Chuchle tak dlouhodobě porušuje podstatnou podmínku Nájemnísmlouvy, ujednanou v čl. III, odst. 5.

 

Přesné znění bodu je ovšem toto! Kdo si přečte plné znění rychle pochopí.

Bod5

 

 To znamená, že objekt kabin na pozemku je v majetku SK Čechoslovan Chuchle! A ne jen to! I plot, střídačky,branky, lavičky, tribuna, sítě za brankami a třeba i podezdívka plotu, to vše je Čechoslovanu Chuchle. Takže, ne jak se nás snažil pan Pořízek a někteří členové Kontrolního výboru tvrdit, že se jedná o majetek ve vlastnictví MČ Velká Chuchle. Majetek MČ jak vyplývá z výpisu katastru nemovitostí je pouze hrací “pole“ (plocha určená pro sport a k rekreačním účelům).

 

Čecho parcelaČecho parcela1

 

 

 

 

Na celé „kauze“, jak rád říká jeden z členů Kontrolního výboru, je evidentní, že  tito „odborníci“ nevědí o historii SK Čechoslovan vůbec nic a pouze se ho snaží zlikvidovat. Pro ty, co neznají historii objektů jako někteří lidé z Kontrolního výboru krátký průvodce historií  objektů SK Čechoslovan Chuchle  na pozemku ve správě MČ Velká Chuchle.

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERAKONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

12.6.1927-  bylo slavnostně otevřeno domácí hřiště zápasem s SK Modřany. Branky na hřišti. Hráči se převlékají na sále v restauraci Start

 

1928 – Postaveny kabiny u hrací plochy

KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

Jedná se o objekt na obrázku vlevo. Objekt vpravo  dostaven v 60letech.  Na obrázku chybí směrem doleva stojící nízký  cihlový objekt stavěný svépomocí v 70.letech ,který sloužil jako klubovna a občerstvení.

 

 

 1988-1990 Stojí za zmínku především rekonstrukce hřiště z důvodů výstavby kanalizačního sběrače. Klub díky této rekonstrukci získal novou hrací plochu a kabiny mužstva s prostory pro schůze funkcionářů  a klubovou místnost. V době výstavby odehrává Čechoslovan svá utkání na hřišti SK Zlíchov. Důležitá informace pro KV:  za zbourané – nové!  Za „kůči“ – viz. na obrázku – nové kabiny!

 

20.9.1995  Dne 20.9.  bylo přiděleno SK Čechoslovan Chuchle číslo popisné 418.  V dokumentu je v jeho závěru jasně napsáno: „Předpokládáme, že tak učiníte v co nejkratší době, aby dokumentace Vašeho objektu byla v pořádku a úplná.“


Číslo poisné čecho

2002-2018 asi znáte 2002-povodně, 2004 znovu uvedení do původního stavu, 2013-povodně, 2015- uvedení do původního stavu. To si většina pamatuje, tak proto zkráceně.KONICA MINOLTA DIGITAL CAMERA

 

 

Co patří SK Čechoslovanu a co je ve správě majetku  MČ Velká Chuchle?

MČ Velká Chuchle – sportoviště a rekreační plocha

SK Čechoslovan Chuchle – kabina s vnitřním vybavením, oplocení pozemku, střídačky, tribuna, zavlažování v hrací ploše, čerpadlo ve studni,  branky a zábrany za brankami atd.

 

Co myslíte je hodnota vyjmenovaného majetku vyšší než  cca 91.495,-Kč?  No jistě, že je! Pro porovnání, montovaná „ubytovna“ v centru Chuchle v, které se dočasně učí Chuchelské děti  stála MČ  Velká Chuchle bratru víc jak 10.000 .000,-  Kč

Tím, že Kontrolní výbor zatajil tyto skutečnosti jak před zastupiteli, tak je neuvedl v podkladech pro vyhotovení právního stanoviska se dopustil čeho?  No, všichni víme čeho! Ale minimálně účelového zatajování pravdivých skutečností!

 

On nám totiž Kontrolní výbor zatajil i další skutečnosti. Dost podstatné!  A to bod V. oné slavné smlouvy.

Bod6a

 

 

 

 Takže dle tohoto bodu smlouvy je předseda SK Čechoslovan Chuchle povinen po ukončení smlouvy uvést vše do původního stavu! Tedy předat čistou plochu určenou ke sportovním účelům. Takže žádné branky, žádné kabiny, žádná tribuna prostě nic, jen travnatá placka? Tam asi nově založený klub nebude chtít investovat do nového zázemí,  nebo že by fotbalová akademie odkoupila majetek Čechoslovanu? Kolik asi bude stát vybudování nového fotbalového hřiště po tomto zásahu chuchelské ODS?  5 či 10 milionů?

 

V tuto chvíli jsme nade vší pochybnost dokázali, že podklady, které byli dodány a sloužili jako základ ke zhotovení Právního stanoviska v vypovězení smlouvy  mezi MČ Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle  byli ze strany zadavatele(MČ Velká Chuchle)  neúplné a zřejmě úmyslně zavádějící. Tímto skutkem se stává stávající Právní stanovisko nedůvěryhodné a nedá se na jeho základě zrušit smlouva mezi MČ Velká Chuchle a SK Čechoslovan Chuchle. Dále se ztotožňujeme se stanoviskem pí,Škodové členky Kontrolního výboru, která na adresu protokolu o provedené kontrole uvedla:“- Pí Škodová zpochybňuje celou zprávu o provedené kontrole, je podle ní nevěrohodná.“.

Doufáme, že náš rozbor se stane základem pro vyvolání jednání mezi  MČ Velká Chuchle  a  vedením SK Čechoslovan Chuchle, o řešení nastalé situace bez emocí a vyvolání dlouhodobých soudních sporů, které nebudou mít dobrý dopad především na sport ve Velké Chuchli,  ale i na finance obou zainteresovaných.    

 

Tedy závěrem :

Tento soupis jasných skutečností nemá za úkol obhajovat nynějšího předsedu SK Čechoslovan Chuchle pana Šafáře. A určitě neslouží ani k jeho odsouzení za to, kam klub dovedl. Doslova v přímém přenosu přináší záměr několika občanů znárodnit majetek SK Čechoslovan Chuchle bez sebemenší náhrady. Chtějí zlikvidovat klub se skoro stoletou tradicí, jen aby se zbavili p.Šafáře, nechají zaniknout klub a  dovedou ho za cca. 91.495,-Kč do úpadku a založí klub nový, kde budou hrát stejní hráči jako měli nastoupit v podzimní soutěži za Čechoslovan, a kvůli kterým byla soutěž odhlášena za další dluh cca 20.000,-Kč.  Mládež dodá akademie s cca150 dětmi, která si zde bude vychovávat svoje perspektivní talenty a ty nepotřebné, které nebude v budoucnu moci prodat, dá do místního klubu. Ano mělo by být výběrové řízení na pronájem. Mělo, ale zákon se při předpokládaném vítězství místní ODS  ve spolupráci s místním hnutím Ano obejde klasickou zaříkávací formulkou „vždyť je to pro děti“. A nájem bude za 1,-Kč ročně. To, že chuchelských dětí tam bude  třeba 5 je jedno. Ale o to vlastně nejde. Jediné, o co jde, je znárodnit majetek Čechoslovanu v hodnotě několika milionů kvůli 200.000,- Kč a následně  za podpory MČ Velká Chuchle začít ždímat dotace z MHMP a z FAČR,  o kterých se nepřímo zmiňuje i Kontrolní výbor. Myslíte, že půjdou ty dotace do místního klubu? Zapomeňte. Nezbývá  než se zeptat? Co dělal starosta Fresl od doby 23.2.2009, kdy na zastupitelstvu informoval o neutěšené situaci ve fotbalovém klubu Čechoslovan Chuchle?

2/27 bere na vědomí

informaci starosty o neutěšené situaci ve fotbalovém klubu Čechoslovan Chuchle

Usnesení č. 2/2009 ze dne 23.2.2009       

 

To ještě nebyl předsedou p.Šafář. Co dělal proto, aby situace nebyla neutěšená posledních deset, dvacet let? Posílal na chod klubu 5.000,-Kč ročně? Pak i jednou možná dvacet tisíc? Jaký to rozdíl v podpoře paní, která je dnes na kandidátce za ODS a provozuje svoji podnikatelskou činnost na pozemku lídra kankdidátky za ODS, když jí zastupitelé za ODS přiklepnou 60.000,-Kč za rok. To je realita ODS Velká Chuchle!!!

 

Rada pro pana Šafáře:  Přilezte, ne připlazte se za starostou MČ Velká Chuchle a polibte mu prsten. Ten pak blahosklonně shlédne dolů a možná vás nechá odejít. Teda pokud podepíšete bezplatný převod majetku Čechoslovanu na nově vzniklý subjekt, kde jakýsi jeho kamarád dělá předsedu. Možná se pak o Vás pochvalně zmíní v Chuchelském zpravodaji. Něco            ve smyslu „Na každého dojde, ale dopadlo to dobře p.Šafář dostal rozum“!

To je realita Chuchelské ODS!

Zveřejňujeme všechny dostupné dokumenty :

 

čelo smlovy čecho

Smlouva mezi MČ Velká Chuchle a  SK Čechoslovan Chuchle  z 9.5.2002 v PDF

právní stanovisko

Právní stanovisko k vypovězení smlouvy v PDF

Fa vodoměry

Faktura na úpravu vodoměrné sestavy, kterou  SK Čechoslovan Chuchle nikdy od MČ nedostal proplacenou ač tato úprava je povinností majitele pozemku tedy MČ Velká Chuchle.


KV

K tomuto dílu  KV se snad ani nechceme vyjadřovat.

Tento příspěvek vytvořili Mařík R., Vlasák Z. & kol.

Tento příspěvek není součástí volební kampaně pro komunální volby 2018 v podání TOP 09 a Chucheláci trochu jinak. Myslíme si, že občané by měli být plně informováni o věcech, které se týkají sportovně kulturního dědictví Velké Chuchle . 

10 bodů pro Chuchli

top   

znak1                          

       

 

 

 

             ve spolupráci s 

                                                                 Chucheláky trochu jinak    

           

bude v Chuchli podporovat těchto deset bodů: 

 

1)    Inteligentní dopravní řešení nezatěžující ráz městské části, výhodné pro všechny Chucheláky, vše ve spolupráci s dotčenými obyvateli. Preferujeme podjezd

 

2)    Střed Chuchle pro Chucheláky, ne na zakázku developera. Betonová obluda není řešení

 

3)    Zachovat ráz Hvězdárny jako „dobré adresy“, rodinné domy, ne sídliště, s vybudováním občanské vybavenosti této lokality. Snaha o řádné začlenění osady Lahovská jako jednu z částí Chuchle

 

4)    Bezbariérová komunikace s občany a jejich plná informovanost

 

5)    Zachovat ráz Malé Chuchle jako prvorepublikového tichého výletního místa

 

6)    Dořešit protipovodňová a protihluková opatření ve spodní části Chuchle, a to včetně dešťové kanalizace

 

7)    V úklidu a údržbě místních komunikacích a veřejných ploch provést radikální změny po vzoru fungujícího Slivence a Lochkova

 

8)    Podpora veškerého sportovního a kulturního dění v městské části s důrazem na mládež a  na  reprezentační úroveň

 

9)    Podpora seniorů a vytváření nových možností využití volného    času

 

10) Zachovat Chuchli pro naše děti a vnoučata v co nejkouzelnější  přírodní podobě

 

  &

Co rozhodně podporovat nebudeme:

Neprůhlednost výběrových řízení

 

Umělé navyšování cen veřejných zakázek rekonstrukcí a novostaveb

 

Směny pozemků v neprospěch Městské části Velká Chuchle

 

Klientelismus

 

Likvidace zeleně městské části v obou Chuchlích

 

Soukromé aktivity kroužků, oddílů, které navenek přináší podporu pro děti, ale v konečném důsledku vysávají rozpočet obce pouze  

pro svoji existenci

 

 

 

Veškeré aktivity chceme provádět s podporou a   s ohledem na názory občanů. Je na čase městskou část sbližovat, a ne rozdělovat, jak tomu bylo doposud.

 

Tento program plně podporují všichni naši kandidáti.

 

Robert Mařík, Mgr. Lenka Felix, Zdeněk Vlasák, Vladímíra Plhoňová, RNDr. Vladimír Tyle, Ing. Michal Mendlík, Vladimír Nejedlo,

Zuzana Krištůfková , Patrik Grünvald, Jana Hrudková, Jana Wamberová, Tomáš Winter, Karel Novotný

Bydlíme tu s vámi!

 

   http://chuchleweb.cz/

Na web1

Do komunálních voleb 2018 ve spolupráci s TOP 09

Do komunálních voleb 2018 ve spolupráci s TOP 09

  znak1Po volbách 2014, kdy nás okamžitě po zveřejnění výsledků opustili jak  pan Kadeřábek, tak  i pan Špaňhel a přešli podporovat ODS pod vedením Stanislava Fresla, bylo nutné se zamyslet nad budoucností našeho spolku a nad jeho restrukturalizací. Bohužel odchodem ing. Špaňhela jsme přišli i o práva na časopis Chucheláci trochu jinak, který ve volebním období 2010-14  upozorňoval na některé věci, které nekorespondovali s naším přesvědčením. Je škoda, že tato tiskovina zanikla, ale s tím jsme se vyrovnali a jediný, kdo stojí za jejím zánikem se dnes objevuje na kandidátce ANO. Proč se časopis nevydával, je celkem jasné.

 V následujících letech se naší jedinou zastupitelkou stala naše předsedkyně paní Felix, která nám ostatním poskytla vždy velmi barvitý obrázek o dění na úřadě pod vedením ODS. Kdo jí zprvu nevěřil, poslouchal zvukové záznamy a sám musím říci, že někdy to stálo fakt za to.

 Po doplnění členské základny, především o mladší členy, jsme se někdy v průběhu roku 2016 rozhodli, že se zúčastníme následujících voleb do zastupitelstva ve Velké Chuchli v roce 2018.

 Řešili jsme pouze dvě otázky. Buď vstoupit do voleb samostatně, nebo ve spolupráci s jiným subjektem. První možnostpirát znamenala, že opět budeme obcházet spoluobčany a žádat je o svolení vůbec kandidovat ve volebním okrsku Velká Chuchle. Ale proč? Proč jsme hned od začátku znevýhodněni tím, že my musíme shánět cca 500 podpisů a např. ODS  nemusí udělat proto, aby kandidovali v Chuchli vůbec nic. My máme sídlo spolku ve Velké Chuchli a kde ho má v Chuchli právě ODS? Nikde.

 Chápeme, že zrovna pro fanatické přívržence ODS v Chuchli je to, že neobcházíme občany hodně frustrující! Vzpomínám na jejich dřívější výmluvy ve stylu: „Maminka mi nedovolila nic podepisovat!“ nebo „Vy pro nás nejste partneři“ nebo „Nejste naše krevní skupina“ atd.  Prostě styl ODS: znepříjemnit, otrávit a pomluvit.

 Tím se zákonitě dostáváme k druhé možnosti, kandidovat ve spolupráci s nějakým zavedeným politickým subjektem. A s kým?  Možnost byla kandidovat pod hlavičkou Pirátů. Ovšem Piráti ve Velké Chuchli nekandidují, protože zde  nemají členskou základnu a vstupovat do politické strany se většině našich členů nechtělo. Ovšem někteří naši především mladší členové, jsou podporovateli Pirátů, což v našem spolku není překážkou. V našem spolku dle stanov nemá místo člen KSČM či člen jakéhokoli antisemitského hnutí a už vůbec bývalý člen VB či STB. Hned po minulých volbách jsme se díky přeběhlíkovi stali pro „Modráky“ opozicí. A stejně tak na tom byl i člen Top 09 pan Mařík, který též hned po minulých volbách zjistil, že se jeho spolukandidát též vydal podporovat „Modré zlo“. Jeho zděšení bylo o to větší, když časem zjistil, že to nebylo jediné vajíčko od „Modré kukačky“. Návrh na spolupráci naší předsedkyni přednesl pan Mařík po jednom z oblíbených hlasovacích šlágrů ODS na téma přístavba MŠ.  Na následujících jednáních bylo domluveno, že do voleb vstoupíme ve spolupráci s TOP 09 a to jako rovnocenný partner. Domluvený počet kandidátů do zastupitelstva byl 5 kandidátů   za TOP 09 a 5 kandidátů na straně Chucheláků trochu jinak s tím, že o poslední místo   na kandidátce půjde ve shodě obou subjektů. Jistě počítáte dobře 11. Rovnou jsme předpokládali klasický kousek „Modráků“  se zvyšováním počtu zastupitelů. Tento prvek pro znepříjemnění použilo vedení chuchelské ODS již v roce 2010. No v roce 2018 se již borci z ODS vůbec odvázali a prohlasovali, že zastupitelů ve volebním období bude 13! Prý proto, že bude více práce! No, dnes bylo zastupitelů 9 a z toho 2 neměli svůj výbor. O funkčnosti výborů kulturního a sportovního, kontrolního, školského nebo výboru územního plánu se snad radši nebudeme rozepisovat. No nic. Shánění dalších dvou kandidátů naštěstí bylo otázkou několika hodin.

 

Ještě by v tuto chvíli bylo asi vhodné zkonstatovat, proč není na naší společné kandidátce pan Němeček člen TOP 09 na Praze 4. Pan Němeček vstoupil do finální fáze příprav na volby  řekněme dost zvláštním komunikačním způsobem přes vedení TOP 09 Prahy 5. Na schůzce s vedením TOP 09 Prahy 5 jsme si vše s panem Němečkem vyříkali a uzavřeli, že na již připravené kandidátce nebudeme nic měnit. Pan Němeček nás ubezpečil, že udělá maximum pro vítězství kandidáta za TOP 09 pro senátní volby. Takže jakékoli akce pořádané panem Němečkem jsou jeho osobními aktivitami a nemají nic společného s komunálními volbami  ve velké Chuchli 2018.

 Co říci závěrem? Bedlivě jsme vybírali naše kandidáty tak, aby se skloubila zkušenost s mladistvým elánem, aby z těchto atributů měla prospěch Chuchle. A věkový průměr okolo 42 let jasně hovoří o tom, že naši kandidáti nejsou zatíženi minulostí, ať již z éry vlády KSČ či STB nebo takzvané „podnikatelské tunelařiny“ z éry 90. let, což je oproti některým jiným kandidujícím subjektům jistě výhodou.

 V následujících dnech Vám předložíme náš společný volební program. Doufáme, že osloví co největší spektrum našich občanů.

 

    Na web1

Redakce webu ChTJ

 

Válka končila v Chuchli

Válka končila v Chuchli

Zdroj: Dostihový svět, LPK Radtín a další různé

 

Na samém konci druhé světové války se v okolí Chuchle stále schovával mnoho Němců. Rudá armáda k nám sice dorazila 9. května v noci, ale mnoho chucheláků se ze svých úkrytů do svých domovů vrátilo až o dva dny později, tedy 11. května, jak říká pamětník. Ale začněme popořádku.

Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

Informace pro obyvatele Chuchle k plánované optimalizaci železniční tratě

 Investor připravované Optimalizace železniční trati Praha – Beroun seznámil zastupitele chuchelské samosprávy s rozpracovanou dokumentací stavby. Zde je odpověď na vaše časté dotazy:

Kdy se počítá se zahájením a ukončením stavby?

Souhrnná technická zpráva uvádí předpokládaný termín zahájení stavby 1.6.2018 a ukončení 30.6.2021. Stavba bude probíhat postupně od přípravných prací, nových podjezdů a nadjezdů až po závěrečnou výměnu kolejových svršků. Termíny zatím berme s rezervou, stavba nemá dokončenou prováděcí dokumentaci, vydané stavební povolení ani neproběhl výběr zhotovitele stavby. Každý z těchto kroků může přinést odvolání účastníků a oddálení zahájení stavby i o několik let.

Názor pana Němečka

kmotr2ANO! Nás to nezajímá…

Když jsem si dne 30. Května 2016, kdy mělo od 18hodin probíhat 5.zasedání zastupitelstva a těšil jem se na další setkání se starými známými tvářemi, myslel jsem si, že ze strany „Standovi party“ už nic horšího než útok na pana Arch. Doubnera mě už čekat nemůže.
„Nic horšího, skandálnějšího a opovrníhodnějšího už přeci ani nemůžou vymyslet ani oni“ řekl jsem si. Bohužel jsem netušil, že mě čeká další díl „Chuchelské parodie na politické zasedání“. Dnes přeskočím to, že to byl jako obvykle soubor „5 proti 4“.

Zastupitelé rozhodli: Chuchle nepotřebuje stavební výbor!

krásaZastupitelé rozhodli: Chuchle nepotřebuje stavební výbor!

Na květnovém zastupitelstvu většina pěti zastupitelů hlasovala pro návrh pana Klána zrušit stavební výbor (celým názvem Stavební, dopravní a bezpečnostní výbor). Přesvědčil je svým tvrzením, že mu výbor neposkytoval kvalitní podklady pro rozhodování. Více než samotný komentář nabízím ke shlédnutí veškeré podklady, které stavební výbor připravil pro jednání zastupitelstva. Jen tak si sami můžete udělat vlastní názor na kvalitu podkladů, na něž pan Klán odkazoval:

https://drive.google.com/folderview?id=0B-sFYwDxhYTDUVJraTB3bkFILVk&usp=sharing

Jiří Barcal, zastupitel a bývalý vedoucí zrušeného výboru